Şirket Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2022 yılında yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu tarafından kar dağıtımı teklif edilmiş ve onaylanmıştır.
ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034286
ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. İlgisiz
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu?nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 448.324.248 TL net dönem kârından, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karının tamamının Şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmamasına ve olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 165.831.818,436 TL olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.
AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. 16 Ağustos 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulda kar dağıtılmaması kararı alınmıştır. Tutanak metni linkte mevcuttur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186160
AKBANK T.A.Ş. -
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021 -31.12.2021 hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 16.05.2022 tarih ve 2022/09 sayılı teklifi okundu. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.05.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Işık Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi öncesi7.032.758 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 2.547.756,39 TL. net kâr elde edilmiştir. Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 hesap dönemi karı geçmiş yıllar zararının kısmen mahsup edilmesine dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına, ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir. 3 Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, karın dağıtılmamasına ilişkin teklifin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. "2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında; 1. Vergi Usul Kanunu (`VUK?) ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2021 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına, 2. VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK?nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine karar verilmiştir."
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu'nun 26.01.2022 tarih ve 2022/3 sayılı kararı doğrultusunda, 2021 yılında IFRS'e göre 2.083.753.201 TL (konsolide) kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre dağıtılabilir kar oluşmadığından, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi, Kar Dağıtım Tablosu Ek-1'e alındı. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
AKIN TEKSTİL A.Ş. Temettü Dağıtılmamasına Karar verilmiştir.
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. "Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2021 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 03.03.2022 tarihli ve (11) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu: ?1. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 237.917.449,00-TL olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda 342.169.270,08-TL net dönem zararımız bulunmaktadır. 2. Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 237.917.449,00-TL tutarındaki net dönem karı bulunmasına karşın Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde 342.169.270,08-TL net dönem zararı olması sebebiyle Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımı yapılmamasının önerilmesine, 3. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, 4. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu?nun kamuya açıklanmasına, karar verilmiştir.? Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu?nun 03.03.2022 tarihli ve (11) sayılı kararı uyarınca 2021 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 237.917.449,00-TL tutarında net dönem karı bulunmasına karşın Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda 342.169.270,08-TL tutarında net dönem zararı olması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ERKAN UMUT MERGEN?in 1-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 6.533,21-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 593.615.729,08-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti. Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge, veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır."
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kârın dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin genel kurulda kar dağıtım kararı alınmıştır.
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Teblig hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2021 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin kâr dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir.
AKSİGORTA A.Ş. "Kar dağıtımı yapılmamıştır. https://www.aksigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-kimlik-ve-yonetim/genel-kurul/genel-kurul-aciklamalari Aksigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı -Madde 7"
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. Bilanço Tarihinde Dağıtılabilir Kar olmaması sebebi ile Kar Dağıtımı yapılmamıştır.
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle Şirket?in işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla ortaklara kâr payı dağıtılmamasına, kalan 71.950.613,-TL tutarındaki net dönem kârının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, oybirliği ile karar verildi.
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kâr dağıtımı yapılmıştır.
ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kâr dağıtımı yapılmıştır.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128212
ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032294
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bulunmamaktadır.
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. Yönetim Kurulunun karın dağıtılmamasına ilişkin teklifi olmamıştır.
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2021 yıl kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kâr dağıtımına konu kâr bulunmadığı ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.
ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dönem kârının geçmiş yıl zararları mahsubunda kullanılmasına. / Yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin 01.07.2022 tarihli kararına istinaden belirlenen kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul?un onayına sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 8.274.822.806 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ SEDDK?nın 2021/25 no?lu Genelgesi ile sermaye yeterlilik seviyesini %135?in altına düşürmeyecek seviyede sınırlandırılması hükmü getirilmiş olup Şirketimiz sermaye yeterlilik seviyesi %135?in altında kaldığından temettü dağıtımı yapılmamıştır. Dağıtılmayan kâr sermaye yedeklerine ilave edilmiştir.
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu'muzun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Kâr dağıtım politikamız doğrultusunda her faaliyet döneminde düzenli olarak kâr dağıtımı yapılmaktadır.
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu?nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 20 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 8. maddesine ilişkin tutanak metni : Yönetim Kurulu önerisi olarak Genel Kurul?a sunulan ?Şirketimizin 01 Ocak 2021 / 31 Aralık 2021 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre 123.026.436 TL net dönem zararı bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu?na uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin finansal tablolarında bulunan 29.014.200,62 TL dönem karı elde etmiştir. Dönem karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler, vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra kalan bakiye kısmı dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler Hesabına alınmasına ? ilişkin yazılı önerge okundu. Önerge görüşülerek oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
ARÇELİK A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Kâr payı dağıtılmıştır.
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. -
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Genel Kurula kârın dağıtılmamasına ilişkin teklif sunmamıştır.
ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ASTOR ENERJİ A.Ş. Teklif edilmemiştir
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda; -01/01/2021-31/12/2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 15.498.263 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu?na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise (14.736.482,00) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. -Şirketin yasal kayıtlara göre hesaplanan (14.736.482,00) TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararlarına alınmasına, -Dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına? ilişkin teklifi pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, anılan teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2021 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.03.2023 tarihinde yaptığı toplantıda; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan mali Tablolarda ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2022 yılı mali tablolarda dönem karı oluşmuş olup, şirketimizin büyüme ve yatırım politikaları doğrultusunda ekli Kar Dağıtım Tablosu'nda gösterildiği şekilde 2022 yılında yasal kayıtlarda gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususu 27.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. Kâr payı dağıtılması kararı alınmıştır.
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 2021 Yılı Kar/Zararına ilişkin olarak Yönetim kurulumuzun aldığı karara göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 32.527.203 TL (Ana Ortaklık Payı; 21.778.286 TL), Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 11.092.155 TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. V.U.K. mali tablolarında mali zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına, kâr dağıtımının yapılmayacağı hususu 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu?nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2021 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. -
AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 2.562.705-TL net dönem karı elde edilmiştir. Yasal kayıtlarda 2.003.178-TL net dönem karı olup söz konusu karın Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmesi 10.05.2022 tarihli 2021 olağan genel kurul'da müzakereye açıldı, Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 30.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ait toplantı tutanağına https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri/genel-kurul linkinden erişebilirsiniz.
AYEN ENERJİ A.Ş. Şirket?in ?Kar Dağıtımı Politikası? çerçevesinde; 2021 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu?nun 11.03.2022 tarih ve 2022/453 sayılı Teklif kararı okundu, müzakere edildi. Buna göre; şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliğ?i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları?na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolarına göre; Ana Ortaklığa ait net dönem karı 111.655.194,00.-TL Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarına göre 36.963.856,59.-TL Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2021 finansal tablolarında dönem karı oluşması nedeniyle, SPK?nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2021 yılı hesap dönemine ilişkin, Yasal kayıtlara göre oluşan kardan 1.848.192,83.-TL birinci tertip, 3.696.385,66.-TL ikinci tertip olmak üzere toplam 5.544.578,49.-TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının 31.419.278,10.-TL?nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasına, dağıtımın 25 Nisan 2022 tarihinde yapılmasına, Konsolide Finansal Tablolara göre, dağıtımdan sonra kalan 72.897.294,58.-TL?nin olağanüstü yedeklere alınmasına, toplantıya katılanların 238.976.277,184-TL kabul, 5.-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile karar verilmiştir.
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
AYGAZ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. Şirketimiz payları 10-11-12 Ağustos 2022 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 17 Ağustos 2022 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. 2022 mali yılına ilişkin olağan genel kurul yasal süreler içinde yapılacak ve kar payı dağıtımına ilişkin gerekli açıklamalar yapılacaktır.
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 30 Mart 2022 Tarihli Genel Kurul Tutanağı, 4 Nolu Gündem maddesi
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Dağıtılmıştır.
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2021 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu 1 red oyuna karşılık 42.796.577,812 oy çokluğu ile kabul edildi.
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. Gündemin 6. maddesi gereğince, kar dağıtım teklifi görüşmeye açıldı.
BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz payları 03-04 Ağustos 2022 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 10 Ağustos 2022 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulumuz 2023 yılında yapılacaktır.
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yoktur.
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 2021 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2021 yılı Net Dönem Zararı 604.406.612 TL?dir. 2021 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtım teklifi 2.920.235,30 olumsuz oya karşı 11.934.493.252,12 olumlu oy ile kabul edildi.
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 2021 yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 2021 yılı Net Dönem Zararı 689.575.023 TL?dir. 2021 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması , Genel Kurul?un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu? nun kar dağıtım teklifi 0 olumsuz oya karşı 29.854.677.152,51 olumlu oy ile kabul edildi.
BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Madde 5-2021 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonraki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmamasına karar verilmiştir.
BERA HOLDİNG A.Ş. -
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 2022 Yılında Karın dağıtılması teklif edilmiştir.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.06.2021-31.05.2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak 10.01.2023 tarihinde yapılan genel kurul gündeminin 7. maddesinde konu görüşülmüştür. 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 01.06.2021-31.05.2022 tarihleri arasındaki dönemin 716.879.634-TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun 14.12.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararı genel kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 25.03.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz 2022 yılında 16.200.000 TL nakit kar dağıtımı yapmıştır. Ayrıca mevcut çıkarılmış sermayenin % 23,45679 oranına tekabül eden 19.000.000 TL bedelsiz pay dağıtımı da gerçekleştirmiştir.
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. -
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 29 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 6. maddesine ilişkin tutanak metni : "Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından hazırlanan ve RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 e ait konsolide bilançolarda ana ortaklık payına düşen dönem karı 3.786.438 TL olarak gerçekleşmiştir. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 65.246.992,68 TL net dönem zararı mevcuttur. Şirketin ilgili hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında oluşan karın, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda dönem zararı bulunması sebebiyle geçmiş dönem karlarına ilave edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususuna ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı. "
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. 2022 yılına ilişkin yapılacak olağan genel kurulda ilan edilecektir.
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 yılı içinde kâr dağıtımı yapılmıştır.
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. Bulunmamaktadır.
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 07/04/2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden, ?Şirketimizin mali yapısını güçlendirmek amacıyla 2021 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurula teklif edilmesi? yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur.
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 yılına ait Genel Kurul yapılacaktır.
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021619
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Bulunmamaktadır.
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim kurulu genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir.
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla dönem karının dağıtılmayıp şirket bünyesinde bırakılması hususunun genel kurula teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013217
BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. "5. Kar dağıtım politikası görüşülmeye geçildi ; S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kâr dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiş olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine karşılık oy birliğiyle ile karar verildi."
BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. "5. 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşülmeye geçildi; S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği şirketin kâr dağıtım politikası genel kurul bilgisine sunuldu. Şirketimizin mevcut geçmiş yıllar zararları kapatıldıktan sonra izleyen yıllarda şirketin yatırım ve finansman politikasının gerekleri de dikkate alınarak dağıtılabilir kârın Sermaye Piyasası Kurulu Kanunları çerçevesinde dağıtılması yönünde politika belirlenmiş olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada neticesinde mali tablolarda oluşan dönem karını geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile kabul edildi."
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. "Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumu, Şirket Kâr Dağıtım Politikasında düzenlenmiştir."
BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. Dönem net zararının 186.832.405-TL olması sebebiyle kar dağıtımı yapılamamıştır.// Şirket'in 2022 hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
CEO EVENT MEDYA A.Ş. -
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Yönetim Kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi bulunmamaktadır.
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. Gündem Madde 7: 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin kar dağıtımı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı?na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de yer alan dönem karının Şirketimizin geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesinin ardından geriye dağıtılabilir kar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. 7. Yönetim Kurulunun, 2021 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu?nun 15.03.2022-13 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2021 yılında oluşan net kar? ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ÇAN2 TERMİK A.Ş. Şirket 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 6 nolu gündem maddesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda oy birliği ile karar verilmiştir.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. -
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 29 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtım kararı alınmıştır.
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037903
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın 6. maddesinde belirtilmiştir.
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. 15.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın 6. maddesinde belirtilmiştir.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İlgisiz
ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. -
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Net dönem zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıştır.
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul Toplantısında alınan karara göre; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak, kârın Şirket bünyesinde tutularak Şirket kârını artırıcı projelerde kullanılması amacıyla, 2021 yılı için kâr dağıtılmamasına karar verilmiştir.
DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Yönetim kurulunun konuya dair almış olduğu karar okundu. Toplantı Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karardaki kar dağıtmama önerisi oylamaya sunuldu. Yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda 2021 yılı karının dağıtılmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. -
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154655
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006008
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Madde 8-Şirketimizde 2021 yılında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2021 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 21.03.2022 tarih 2022/13 sayılı Yönewtim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 4. Başkan, gündemin 4. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?nin 2021 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karı hakkında karar alınması hususunda Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu. Şirketimizin 01.01.2021?31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ?nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 98,131,858 TL net dönem karı elde edilmiş olup Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 2,951,691.62 TL cari yıl karı elde edilmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulan yasal kayıtlarımızda yer alan geçmiş yıllar zararları sebebiyle, dağıtılabilir kar oluşmamasından dolayı 2021 yılında kar payı dağıtımı yapılmamasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki 2021 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına, 6.195.287,999 TL?ye karşılık gelen hissenin RED oyuna karşılık, 299.683.548,121 TL?ye karşılık gelen hissenin KABUL oyu ile OY ÇOKLUĞU ile karar verildi.
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmamıştır. Kar dağıtılmayacağı hususu müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 7- Başkan, gündemin 7'nci maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.derluks.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ye faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 27.818.472.- TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 134.955.- TL cari yıl karı bulunduğu görüldü. Ancak, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası kapsamında, yeni yatırımlarda ilave dış finansman ihtiyacının azaltılması amacıyla, kârın dağıtılmayıp 6.747,74.- TL?sinin genel kanuni yedek akçe 27.818.472.- TL?sinin olağanüstü yedek olarak ayrılması yönündeki yönetim kurulu önerisi Sn. Mehmet Kurt tarafından açıklandı ve oya sunuldu. Genel Kurul?un onayına sunulan söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2021 yılı kâr dağıtım tablosu 8.490.818 kabul ve10 ret ile oy çokluğu ile kabul edildi.
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu? nun 04/03/2022 tarih ve 07/2022 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul? a yaptığı teklifi SPK tebliğine uygun olarak bağımsız denetimden geçen mali tablolara göre hazırlanan Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2021 yılı 46.351.875,00TL Net Dönem Karı elde edilmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi doğrultusunda 2021 yılı için kar dağıtılmamasına 1 ret oyuna karşılık 40.172.368,386 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu, kar dağıtımı yapılmadığı takdirde karın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak karın nasıl kullanılacağını Genel Kurul?da pay sahiplerinin bilgisine sunacağı, şeklinde ortakların bilgisine sunuldu.
DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154651
DEVA HOLDİNG A.Ş. -
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda net dönem kârı 33.688.570,00 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 28.744.267,90 TL vergi sonrası net dönem kârı mevcut olduğu tespitiyle, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları, sermaye ve yatırım gereksinimleri, yerel ve küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, yatırım döneminde olan Şirketimizin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla ve finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2021 yılı kârından dağıtım yapılmayarak, kârın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirket'in 25.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 28.02.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı ile 2021 yılı karının dağıtılmaması teklifi, 1 TL'lik payın red oyuna karşılık 49.608.436 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; - SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre; 1.388.978 TL tutarında Ana Ortaklık Payı "Net Dönem Zararı" oluştuğu, - TTK ve VUK kapsamında tutulan solo yasal kayıtlarımızda da 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 1.253.406 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması? yönündeki teklifi Genel Kurul?un oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi oybirliği ile kabul edildi.
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Şirket 2022 yılı içerisinde kar payı dağıtmıştır.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013666 hhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013638
DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013450
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu, genel kurula kar dağıtılmasını teklif etmiş olup bu teklifle birlikte dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, 30 Mart 2022 tarihinde icra edilen genel kurul toplantısında 6 ncı gündem maddesi olarak pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 16 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 10. maddesine ilişkin tutanak metni : " 2021 faaliyet dönemi karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi ve ekli kar dağıtım tablosunun müzakeresine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Güreli Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ana ortaklık payına düşen 25.757.797 TL TL net dönem karı elde edilmiştir. Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümleri ve Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasabe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ilgili hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu teklifi hazır bulunanların oybirliğiyle onaylandı."
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. -
DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Yok
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündem Madde 7: 2021 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu?nun önerisi okundu. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)?nun II-14.1 sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2021 yılı faaliyetlerinden (229.276.304) TL dönem zararı, Vergi Usul Kanunu (VUK)?na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise (405.461.544,73) TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi?ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası?na uygun olarak 2021 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen (405.461.544,73) TL dönem zararı ile SPK mevzuatına göre hesaplanan (229.276.304) TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararlarına alınmasına ve dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına, bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul?un onayına sunuldu. Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Kar Dağıtımı Tablosu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde 313.535.545,667 TL?lik nominal değerde payın olumlu oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. Böyle bir durum olmamıştır.
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. "Şirketimizin, 2021 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilânço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu okundu, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 157.783.921,21 TL ticari zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 133.390.413,13 TL mali zararın gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (URFS) sistemine uygun olarak, Şirket Yönetimince hazırlanan ve bağımsız Denetim Şirketi PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir tablosunun incelenmesi sonucunda 347.866.012TL kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarında 157.783.921,21 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi."
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030861
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. Kâr payı dağıtılması kararı alınmıştır.
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. 6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi, Şirket Yönetim Kurulunun 15 Nisan 2022 tarih toplantısında; Vergi Usul Kanunları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 57.600.889,38 TL?lık brüt karın güncel finansal durum dikkate alınarak şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile aşağıdaki şekilde taksim edilmesi, i. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.618.720,15 TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılması, ii. Olağanüstü Yedeklerde biriken kalan 41.748.384,86 TL karın geçmiş yıl karlarına eklenmesi, hususlarını içeren önerge okunarak katılanların oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra önergeye müzakere edilerek katılanların oy birliği ile kabul edildi.
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 4.Maddesi: Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini Tutanak Yazmanı' na okuttu ve 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2021 yılı kâr dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu? nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve Şirketimizin www.edip.com adresindeki internet sitesinde duyurulduğu şekilde 2021 yılı kârının kullanım şekli konusunda Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu' nun, 2021 yılı bilânçosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 03.03.2022 tarihli kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 14.623.511,43.-TL dönem kârı ile Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında düzenlenen konsolide mali tablolarına göre 181.151.910.-TL dönem zararı oluşmuştur. Buna göre; VUK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenen mali tabloda oluşan zarar nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. -
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. -
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Karın dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 17.06.2022 tarihli 2022/15 sayılı kararında, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Vergi Usul Kanun?u düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan bilançosunda ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilançosunda dönem zararının bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki tavsiye kararı genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu kar dağıtımı yapılmaması 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kâr payı dağıtılması kararı alınmıştır.
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 yılında kar dağıtımı yapılmıştır.
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030267
EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Dağıtımı yapıldı.
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Böyle bir durum yaşanmamıştır.
ENERYA ENERJİ A.Ş.
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Kâr dağıtımı yapılmıştır.
ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 16.05.2022 tarih ve 2022/31 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 27.218.656,00-TL dönem net kârından (Yasal Kayıtlara Göre 12.565.184,27-TL faaliyet zararı vardır) üzerinden hesaplanan 1.360.933 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 25.857.723 TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 12.565.184,27-TL faaliyet zararı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. -
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. "Gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu?nun 2021 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı. Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun (i) 26/05/2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ""Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergiler sonrası 24.682.354,00 TL net dönem kârı, aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası (2.133.348,82) TL net dönem zararı oluşmuştur. Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarında ödenecek vergiler sonrası (2.133.348,82) TL net dönem zararı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 28 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir'' teklif edilmiştir. Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2021 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2021 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 51.741.517,918 kabul, 384.003,3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir."
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. -
ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Gündemin 13.maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu?nun önerisini okudu. Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibariyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 20.411.820 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 25.880.593,43 TL olduğu tespit edilmiştir. Yapılması planlanan yatırımların finansmanında Özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 2021 yılında kar dağıtımı yapılmaması kararı alınmış olup, ilgili hususun 2021 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında paydaşlarımıza teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir. Toplantı Başkanı gündem maddesi ile ilgili görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Görüş alan olmadı. Yapılması planlanan yatırımların finansmanında Özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 2021 yılında kar dağıtılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 28.04.2022 tarih ve 2022/5 sayılı teklifi okundu. Gündem maddesi oya sunuldu. Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre vergi sonrası 552.582 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 322.911,64 TL. net kâr elde edilmiş olmakla birlikte, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2021 yılı hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. 2022 yılına ilişkin 5 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı yapılması kararlaştırılmıştır. Tutanak metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132067
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Böyle bir gündem maddesi olmamıştır.
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. -
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ Yönetim Kurulu ?nun önerisi üzerine, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde TFRS?ye uyumlu hazırlanan finansal tablolarımıza göre 2022 yılı, 49.994.505- TL net dönem karı; VUK?a göre ise, 22.681.042,83-TL net dönem karı bulunmakta olup, 2022 yılı faaliyet dönem kar?ı ile ilgili herhangi bir kar dağıtımının yapılmayacağı hususu Genel Kurul?un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi
EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulu tarafından karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043275
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulumuzun 30.03.2022 tarih ve 2022/26 sayılı kararı ile KAP ?ta ortaklara duyurulmuş olan 2021 yılına ilişkin kar payı dağıtım teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu. Elektronik ve fiziksel ortamda 127.000.000 TL?lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. Yoktur
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu' nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi amacıyla, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/ adresinde halihazırda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan ve 23 Eylül 2014 tarihli 01.06.2013-31.05.2014 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerince onaylanmış Kar Dağıtım Politikasının uygulanmaya devam edeceği hususu belirtildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 295.445.488 TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin, Yönetim Kurulunun 29.08.2022 tarihli ve 99 sayılı kararı uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi okundu. Yönetim Kurulunun 01.06.2021 - 31.05.2022 özel hesap dönemine ait kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin yukarıda belirtilen kâr dağıtım teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulunun yukarıda belirtilen teklifi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 295.445.488 TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliği ile karar verildi.
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. Şirket mevcut finansal pozisyonu ve nakit ihtiyacına bağlı olarak, 2021 faaliyet yılına ilişkin 2022 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Gündemin 10 numaralı Yönetim Kurulu?nun 2021 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararına ilişkin maddesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03.03.2022 tarihli 2022/05 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK?nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 37.543.277,00 Türk Lirası tutarında Şirket?e ait ?Dönem Kârı? elde edildiği bilgisi verilerek, 2021 yılı faaliyetler sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kâr'ın geçmiş yıl karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması teklifi Genel Kurul Toplantısında onaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın onaylanmasına, 1 adet red oyuna karşılık 22.914.590,10 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2022 tarihli 2022/09 sayılı kararla teklif edilen ve KAP ile şirket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen kâr dağıtım teklifi okundu ve görüşe sunuldu. Herhangi bir değişiklik teklifi iletilmedi. Bunun üzerine pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.063.198 TL kar olduğu, Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin finansal tabloları göre 3.045.142 TL kâr oluşmuştur. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kar Payı Tebliğinde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikası çerçevesinde, Pandemi kaynaklı olarak Şirketin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılması, kar payı dağıtılmaması olağanüstü yedeklere aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket?in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 31.05.2022 tarih 2022-613 sayılı yönetim kurulu kararlarında belirtildiği ve aynı tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu? ndan bildirildiği üzere TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre oluşan 6.892.997.- TL net dağıtılabilir dönem karının ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 5.427.428,85.-TL dağıtılabilir net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerini karşılanması amacıyla kullanılmak üzere olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu tarafından yapılan teklif, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. Bulunmamaktadır
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi 07.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. "Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı?nda karara bağlanmak üzere, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II.14.1. sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği? kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.01.2022 tarih ve 10056 sayılı Kararı uyarınca, 6361 Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında? Covid-19 salgınının ortaya çıkan yeni varyantlarının reel ekonomiye ve dolayısıyla finansal piyasalara olumsuz yansımalarının 2022 yılında da sürebileceği dikkate alınarak Şirketlerin özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesine, Bu çerçevede, 2021 yılında elde edilecek olan kârlar ile 2021 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde hissedarlara kâr dağıtımına konu edilmemesi gerektiği hususu dikkate alınarak; Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen ?kârın tespiti ve dağıtımı? esasına uygun olarak, 167.025.768,30-TL tutarındaki 2021 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 131.936.417,30-TL tutarındaki net dönem kârının, 2021 yılı dönem kârından hesaplanan 35.089.351,00 -TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasının, Genel Kurul?a teklif edilmesine karar verilmiştir. "
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. -
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payının %100 bedelsiz pay senedi şeklinde verilmesi Genel Kurulda onaylanmıştır.)
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 2022 yılında yapılan Genel Kurul toplantıısnda karın dağıtılması teklif edildi.
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz 2021 faaliyet dönemine ait Genel Kurul?da kar dağıtım kararı almıştır.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:11, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2020 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019220
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036920
GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bu kapsamda bir işlem olmamıştır.
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, yatırım ve finansman planları dahilinde Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağı 7 no.lu Madde
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri altında yer alan Genel Kurul bölümü içerisinde 2021 Olağan başlığı altında Tutanak bölümünde 7. Madde altında sunulmuştur. 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı?na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. Gündemin 6. maddesinin 2021 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin oylanması maddesi olduğu belirtildi ve Eser Taşcı yönetim kurulunun önerisini okudu. Toplantı Başkanı; Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 14.03.2022 tarihli ve 2022/10 kararına istinaden, gerek içinde bulunulan küresel ve ulusal ekonomik şartlar, gerekse işletme sermayesi yönetiminde sürdürülen ihtiyatlı yaklaşım doğrultusunda; 2021 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 367.465.078,00 TL net dönem karından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının %5?i olan 11.916.433,19 TL?nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması ve SPK?nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabilir net dönem karından ortaklara kar payı dağıtılmaması önerisi hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu ve öneriyi oylamaya sunuldu. Hissedar Sabri Güven söz aldı. Yatırımcılar olarak Şirket?ten gelecek kar payına güvendiklerini ve planlama yaptıklarını, o nedenle kar payı dağıtılmasını istediklerini belirtti. Hissedar Güven Güven söz aldı. Kar payı dağıtılmasını talep ettiğini belirtti. Yönetim kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisi, 258.481,96 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 203.002.529,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketin 04.04.2022 tarihinde almış olduğu YK kararına istinaden, Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2021 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
GRAINTURK TARIM A.Ş.
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu?nun bu madde ile ?Şirketimiz?in yasal kayıtlarında yer alan, 60.458.666,53 TL 2021 yılı net karından 3.022.933,33 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 57.435.733,20 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması, Şirketimiz?in konsolide TFRS mali tablolarındaki 139.246 Bin TL 2021 yılı net karının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketimiz?in konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 3.023 Bin TL ayrılmasına? şeklindeki tek önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun hazırlamış olduğu tek önerge 105.249.626,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu?nun Genel Kurul?a karın dağıtılmamasını önermesi nedeniyle, bunun sebepleri ile dağıtılmayan karın kullanım şeklinin Şirket?in kar dağıtım politikasında açıklandığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
GSD HOLDİNG A.Ş. Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu?nun bu madde ile ilgili ?Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 399.921.038,34 TL 2020 yılı net karından 15.980.552,09 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, kalan 80.309.996,60 TL'nin özel fonlar hesabına, geri kalan 303.630.489,66 TL tutarın olağanüstü yedek akçelere ayrılması, TFRS finansal tablolarımıza göre 48.507 Bin TL (konsolide) net dönem karından birinci tertip yedek akçe tutarı düşüldükten sonra, kalan net dönem karından 32.526 Bin TL ve geçmiş yıl karından da 47.784 Bin TL karşılanmak üzere toplam 80.310 Bin TL'nin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabına aktarılması? şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu?nun önergesinin aynen kabulüne 145.588.663,635 TL olumlu oyla katılanların oy birliğiyle karar verildi.
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 2021 yılı kârının kullanım şekline dair 28/03/2022 tarihli kararı aşağıdaki gibidir; `?Şirketimiz, 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 523.125.635,00 TL Konsolide Net Dönem Kârı (Ana Ortaklık Payları) elde etmiştir. Yasal Kayıtlara Göre Net Dönem Karı ise 755.928.336,79 TL'dir. Yasal Kayıtlara Göre elde edilen 755.928.336,79 TL Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 30.maddesi ve TTK'ya uygun olarak öncelikle 362.132.883,58 TL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi, daha sonra 14.343.914,61 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 379.451.538,60 TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına; SPK'ya Göre hazırlanan finansal tablolara göre ise, 523.125.635,00 TL Net Dönem Kârından (Ana Ortaklık Payları) 14.343.914,61 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 508.781.720,39 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına; Bu çerçevede ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nun Yönetim Kurulu önerisi olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarların onayına sunulmasına karar verilmiştir.?? Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımına ilişkin kararı Genel Kurul?un onayına sunulmuştur. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu?nun 2021 yılı karının kullanım şekline ilişkin kararı oybirliğiyle onaylanmıştır.
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kuru1u'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ?Yönetim Kurulumuzca; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kuru1u'nun Seri: II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolardaki 142.069.688,00 TL ana ortaklık karının ve yasal kayıtlardaki 1.524.550,42 TL oluşan karın şirket sermayesini güçlendirmek amacıyla kar dağıtımı yapılmayarak, Şirket bünyesinde bırakılması hususunu 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunmak istiyorum? dedi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına 467.239 ret oyuna karşılık 6.795.917,288 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. 31.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen son Genel Kurul Toplantısından önce Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula kar dağıtılması teklif edilmiş, Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulca uygun görülerek kar dağıtımı yapılmıştır.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. İlgisiz
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi bulunmaktadır.
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030835 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030832
HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yoktur
HEDEF HOLDİNG A.Ş. Yoktur
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2021 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 241.654.900,48 TL Brüt Kar, Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise; 334.330.223,00TL. Brüt Kar elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması zorunlu olan 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre 229.572.155,46 TL.; Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince ise 313.674.270,98 TL. Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır. 2021 hesap döneminde de büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2021 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine, Bu şekliyle Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin 01 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurulu?nun onayına sunulmasına,?? Yapılan oylama sonucunda 401,741 ret oya karşılık 532.341.691,8445 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 Yılında kar dağıtımı yapılmamıştır. 2023- 2026 yılı karlarının %50 sinin dağıtılması hususunda Yönetim kurulu taahhütte bulunmuştur.
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası?nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2021 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 8- Şirketimizin 1 Ocak 2021 ? 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 107.665.759 TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 3.782.165,67 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 107.665.759 TL net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, 2021 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 3.782.165,67 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu önerisi konusunda bilgi verildi. Yönetim kurulunun kar payı teklifinin ve buna ilişkin kar dağıtım tablosunun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-Şirket portalında, www.hubgsyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulduğu açıklandı. Yönetim kurulu teklifi doğrultusunda, 107.665.759 TL net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, 2021 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 3.782.165,67 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu ve oylama neticesinde, 4.849.648,217 TL' lik kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Gündem Madde 6: Şirketimiz tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve BM Bağımsız Denetim A.Ş. Tarafından denetlenen, 1 Ocak ? 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 366.657.464,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı,VUK kayıtlarına göre ise, - 346.643.239,77 TL cari yıl net dönem zararı bulunduğu görülerek;Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 2021 yılı mali tablolarda dönem karı olmasına karşın,Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 2021 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014724-Genel Kurul Tutanağı Madde 7
ICBC TURKEY BANK A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Bankamızın 2021 yılı bilanço karının dağıtımı hususunda teklif 31.03.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurulu?nun onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2021 yılı karının dağıtılmayan kısmına ilişkin olarak pay sahiplerine verilen bilgi aşağıdaki linkte yer alan Genel Kurul toplantı tutanağı dokümanın 6. ve 7. maddesinde yer almaktadır. https://www.icbc.com.tr/tr/images/pdf/31032022_Genel%20Kurul%20Toplant%C4%B1%20Tutanag%C4%B1_TR.pdf
ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Madde 5. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre; (1.477.989) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; oluşan Net Dönem Zararı, yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (54.923.613) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise (4.678.567,34) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine; dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı, dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve tutarın `'Geçmiş Yıllar Zararları'' hesabına aktarılmasına, bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulması önerisi katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir.
INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036527
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 25 Mart 2022 tarihinde düzenlenen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 8. maddesine ilişkin tutanak metni: 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK'ya göre oluşan 327.130.472,00 TL net dönem karından, VUK 325/A maddesi uyarınca 4.000.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 323.130.472,00 TL'nin; yasal kayıtlarda yer alan 296.689.735,37 TL net dönem karından, VUK 325/A maddesi uyarınca 4.000.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 292.689.735,37 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. Yoktur.
IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037984
İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. Şirket 2021 yılında zarar açıklamıştır.
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2021 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 3.653.338 TL `?Net Dönem Karı `? ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre 6.010.692,67 TL `?Net Dönem Zararı?? göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi 1 TL ret oyuna karşılık 15.625.335 TL kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketin www.iea.com.tr internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulunun teklifi görüşüldü. Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 226.112.084,00 TL net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 133.385.003,78 TL net dönem karı mevcuttur. Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan kardan yasal kesintilerin yapılması sonucunda kalan tutardan; 7.010.000 TL'nin kâr payı olarak nakden dağıtılması, bakiyeden esas sözleşme kapsamında yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine, Kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı öneri oylamaya sunularak 4.022.314 red oyuna karşılık 101.539.707,027 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 133.943.650,00 TL net dönem karı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 74.999.985,39 TL net dönem karı mevcuttur. Gerek mevzuat gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan kardan yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü yedeklerde muhafaza edilmesi, ayrıca Yasal kayıtlarımızda yer alan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 58.926.492,67 TL zararın yine yasal kayıtlarımızda yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farklarına mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. https://www.ihlasgazetecilik.com.tr/toplanti-tutanaklari adresinde yer almaktadır.
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. https://www.ihlashaberajansi.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/toplanti-tutanaklari/ adresinde yer almaktadır.
İHLAS HOLDİNG A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem karı 636.972.664,00 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 122.082.305,39 TL net dönem karı mevcuttur. Yasal kayıtlarımızda bulunan geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı yapılmayarak, elde olunan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, bakiyenin esas sözleşme hükümleri kapsamında değerlendirilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen dönem karı 92.864.057,00 TL'dir. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 2.585.097,05 TL net dönem karı mevcuttur. Yasal kayıtlarımızda bulunan geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı yapılmayarak, elde olunan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi oybirliği ile kabul edilmiştir.
İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044356
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027158
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 28.082.659 TL "Net Dönem Karı", Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 24.060.576 TL `'Net Dönem Karı'' oluşmuştur. SPK düzenlemeleri gereği geçmiş yıllar zararlarının, geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmının net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurularak; a) Şirketimizin Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında 36.479.304 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, 2021 yılında oluşan dönem karının, sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, b) Dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 24.060.576 TL net dönem karının Geçmiş Yıl Zararlarından mahsup edilmesine?, şeklindeki önerisi Tutanak Yazmanı tarafından okundu ve görüşmeye açıldı. Oylama sonucunda, Yönetim Kurulu?nun önerisi, oy birliği ile kabul edildi.
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette, devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır.
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. -
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 310.063 bin TL?den ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 207.289 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 10.364 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 299.699 bin TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 40.416 bin TL ertelenmiş vergi geliri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere Olağandışı Yedekler altında ayrı bir kalemde izlenmesine karar verilmiştir.
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu?nun, yatırım döneminde olan Şirketin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla, karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde tutulması ve sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlardaki net dönem karları üzerinden mevzuat gereği ayrılması gereken kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra; Vergi Usul Kanunu?na göre oluşan kardan kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan kardan kalan bakiyenin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına karar verilmiştir.
İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2021 yılında VUK bilançosuna göre zarar edilmiştir. Bu sebeple kar dağıtılmama kararı alınmıştır. İlgili Genel Kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni:Gündemin 7. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 31.12.2021 tarihi itibarıyla 11.976.347,- TL net dönem karı, yasal kayıtlarında ise (-)187.361,99 TL dönem zararı oluştuğu görülmüş olup Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda yasal kayıtlara göre oluşan zarar sebebiyle 2021 yılı karından dağıtım yapılmaması, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolardaki dönem karından mevzuat gereği ayrılması gereken tutarların ayrılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabında izlenmesi, yasal kayıtlarda oluşan zararın ise olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilmesi oybirliği ile kabul edildi.
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka arzımızdan bu yana Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmamasına yönelik teklif kararı alınmamıştır.
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. -
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051005
İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde yönetim kurulunun da almış olduğu karar çerçevesinde 2021 mali yılının zarar ile kapatılması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Yoktur.
İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı olmamış genel kurulda karın dağıtılmaması maddesi kabul edilmiştir.
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARIN DAĞITILMAMASI TEKLİFİ OLMAMIŞTIR.
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. --
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 yılında kar dağıtılmıştır.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere; Şirketimizin 2021 faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 66.436.133,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari zararının ise 61.534.960,23 TL olduğuna, yasal kayıtlara göre hesaplanan vergi sonrası ticari zararın geçmiş yıllar zararına transferine, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından SPK hükümlerine göre net dağıtılabilir kar olan 66.436.133,00 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 21 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 6. maddesine ilişkin tutanak metni : "Gündemin altıncı maddesi gereğince, 09.03.2022 tarih ve 2022/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında; Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 108.278.000.-TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 210.036.999.-TL ticari kar oluştuğu tespit edilmiş olup her iki finansal tabloda yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra, dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına ve işbu teklifin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'a sunulmasına karar verildiğinden; gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 5,00.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 589.226.752,556.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi."
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Şirketin 2021 faaliyet dönemi kârınından geçmiş yıl zararları mahsup edilip, genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kârın şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına karar verilmiştir.
KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Gündem Madde 6:Şirketimiz tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve BM Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak ? 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin;TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 68.285.171,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, 115.845.522,09 TL cari yıl net dönem zararı bulunduğu görülerek;Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 2021 yılı mali tablolarda dönem karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 2021 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, kar dağıtılmamsına karar verilmiştir.
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur.
KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Gündemin 7. maddesi için verilen önerge okundu Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi?nin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca hazırlanan bilançosuna göre 01.05.2021-30.04.2022 tarihlerini kapsayan (2021) hesap dönemi dönem net karı 676.922.834,34 TL dir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda ise 01.05.2021-30.04.2022 (2021) hesap dönemi faaliyet sonuçları 1.353.666.740,00 TL kar ile sonuçlanmıştır. Sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde; devam eden yatırımlar nedeniyle Şirketimizin gözettiği uzun vadeli yatırım ve finansman stratejimiz, ülkemiz ve dünyadaki mevcut ekonomik konjonktürün yarattığı belirsizlik, Şirketimizin nakit durumu ve uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla 30.04.2022 tarihinde sonra eren hesap dönemi karından dağıtım yapılmaması ve yasal defter kayıtlarındaki dönem net karından geçmiş yıllar zararının mahsubu, birinci tertip yasal yedek akçe ve işletmede bırakılması zorunlu fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarların "geçmiş yıllar karları" hesabına aktarılması oya sunuldu, Kayseri Pancar Ekicileri Koop. Başkanı Hüseyin AKAY söz aldı, ilgili dönemde yapılan yeniden değerleme işlemlerinden bahsetti. Ortaklara her zaman kar payı dağıtımı yapılmasını istediklerini fakat faaliyetlerin olumsuz etkilenmemesi için bu dönem kar payı dağıtılamaması gerektiğini söyleyerek ilerleyen dönemlerde kar payı dağıtılması temennisinde bulundu, başka söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi.
KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulunun; Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 221.857.587,00 TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu ancak söz konusu tutarın 12.04.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu olan yeni üretim hatları yatırım projesinin finansmanı için bankalardan sağlanan kısa vadeli borçların geri ödemesinde kullanıldığı ve mevcut ekonomik şartlar göz önüne alındığında, Şirket'in nakit akışını optimize etmek ve finansman giderlerini minimumda tutmak amacıyla, Genel Kurul'a, kâr payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki öneride bulunulmuştur ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 31/12/2021 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı oluştuğundan 2021 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Yönetim Kurulunun ekonomik konjonktür ile kur ve hammadde fiyatlarındaki belirsizlikler sebebiyle riskleri yönetebilmek ve bu bağlamda Şirketimizin proje ve projeye ilişkin yatırımına güçlü bir kaynak bazı oluşturmak amacıyla, 2021 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması yönündeki teklifinin müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033863
KİLER HOLDİNG A.Ş. Şirketin halka arsı sonrasında henüz genel kurulu icra edilmemiştir. Dolayısıyla böyle bir durum yoktur.
KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim kurulu, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir. Kar dağıtım kararı alınmıştır.
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036810
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmaktadır.
KOÇ HOLDİNG A.Ş. Kâr payı dağıtılmıştır.
KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.04.2022 tarihli teklifinde yer alan, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2021 yılında net dönem kârının 3.258.986 TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 30.069.485.12-TL zarar oluştuğundan 2021 yılında ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin öneri okundu ve öneri oy birliği kabul edildi.
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2021 yılı kârından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi ve yapılan yatırımlarla artan kapasite nedeniyle yüksek üretim sezonundaki nakit ihtiyaçları gözetilerek ve Koronavirüs (Covid-19) gelişmeleri ve ekonomi gelişmeleri nedeniyle ihtiyatlılık prensibi ile finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Geçmiş Yıl Kârlarına aktarılmasına ve 2021 yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi okunarak, Yönetim Kurulu'nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu?nun 2021 yılı kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 2021 yılına ilişkin 28.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı yapılması kararlaştırılmıştır. İlgili Genel Kurul Tutanağına aşağıdaki linkten ulaşılabilir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015650
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 12. ŞİRKET?İN "KAR DAĞITIM POLİTİKASI" HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2021 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULU'NCA TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI: Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve daha önce Genel Kurul tarafından onaylanan şirketimizin kar dağıtım politikası okundu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası şirket internet sitesinde yer almaktadır. Toplantı Başkanı, şirketin 2021 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu?nun 28.02.2022 tarihli bir kararın bulunduğunu belirtti. Teklif okundu. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu?nun 523. maddesi, Esas Mukavelenamenin 62. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu?nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 28.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2021 yılı dağıtılabilir dönem karının; şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların %99,99 kabul oyu ile oy çokluğu sağlanarak kabul edildi. Muhalefet Şerhi: Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Murat Sipahi muhalefet şerhi düşmüştür, şerh genel kurulda okunmuştur. Şerh tutanağı ektedir. Bu kapsamda, Murat Sipahi?nin gündem maddesine ilişkin aşağıdaki görüşü genel kurulda okundu: "Madde 12 için iki talebim olacak. 1- bedelli bedelsiz Sermaye artırım talebi Geçmiş yıl karları ve enflasyon düzeltme farklarının ödenmiş sermayeye ilavesi ile bedelsiz, küresel düzeyde artan girdi maliyetlerinden dolayı ve yatırımlarımıza destek amaçlı bedelli artırım talebinin eklenerek sermaye artırım işlemlerinin başlatılmasını talep ediyorum. Bu konuda şirket yetkililerin düşüncesi nedir 2- Önerim tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere ödenmiş sermayenin 300.000.000 TL üçyüzmilyon TL ye artırılması." Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Dülger, yönetim kurulunun mevcut durumda böyle bir gündemi olmadığına dair genel kurulda bilgi verdi.
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2022 yılında kar dağıtımı yapılmıştır.
KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündem Madde 6: Şirketimiz tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. Tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre, 2021 yılı faaliyetlerinden 24.101.349,00 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı elde edilmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre ise 13.509.259,09 TL vergi sonrası net kar gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesine ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, 2021 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 13.509.259,09 TL tutarındaki karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar payı dağıtımı yapılmaması; TFRS esas alınarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre 24.101.349,00 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve ekli kar payı dağıtım tablosu 20.400.001 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. -
KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı teklif edilmiştir
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirkette, devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır.
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirkette, devam eden hukuksal süreçler nedeniyle, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır.
KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 7. 2021 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 21.03.2022 tarih ve 08 toplantısında alınan karar uyarınca, devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurul?un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.011 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. GÜNDEM MADDE 7: Şirketin 2022 yılı kar dağıtım sonucuna ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirket?in www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2022 yılı kar rakamlarına ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dikkate alınarak hazırlanan şirket Yönetim Kurulu?nun teklifi görüşüldü. Neticede; Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 51.191.810 TL olup 2.047.230 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 49.144.580 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine , Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış 2022 dönemi yasal/solo finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 40.944.597,12 TL olup 2.047.229,86 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 38.897.367,26 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının; Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler" hesabında bırakılmasına ve 2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar payı dağıtılmamasına 19.298.028 TL?lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi
KRON TEKNOLOJİ A.Ş. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi 30.03.2022 tarihli ve 2022-08 sayılı kararı ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu?nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmekle; Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 30.03.2022 tarihli ve 2022-08 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu: Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge: Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2021 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dönem karının 35.080.099 TL (Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda bu rakam 31.052.398,91 TL?dir) olduğu anlaşılmaktadır, 2021 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak Şirket yatırımlarında kullanılması amacıyla Şirket hesaplarında bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2021 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.
KUYAŞ YATIRIM A.Ş. 2021 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, maddesi uyarınca önceki dönemlere ait geçmiş yıl zararları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verildi.
KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015381
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Yönetim Kurulumuzun 11.05.2022 tarih 2022/24 sayılı kararı ile Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dönem kârının 102.110.189,91 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 20.097.648,34 TL olduğu tespit edilmiştir.Fakat bu yasal net kârdan 2021 yılında taşınmaz satışından elde edilen satış kârının %50'lik kısmı 2.303.382,28 TL'sının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun Madde 5-1-e 'de belirtilen istisnadan yararlanmak üzere Özel Fon Hesabına aktarılması sonrası Yasal Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 17.794.266,06 TL olmaktadır. Ancak, şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimiz ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacının ortaya çıkmaması amacı ile 2021 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere (Geçmiş Yıl Kârlar Hesabına) aktarılmasının Genel Kurulca karar altına alınmasını önermeye karar verilmiştir.
LDR TURİZM A.Ş. 28.06.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. Genel Kurul toplantı Tutanağı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039662 linkinde yer almaktadır.
LİDER FAKTORİNG A.Ş. -
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu 2020 dönem net karının brüt %70,61?inin dağıtılması yönünde teklifte bulunmuştur.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kâr dağıtımı yapılmıştır.
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. Kar dağıtılmıştır.
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1017-luks-kadife-ticaret-ve-sanayii-a-s
MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu böyle bir teklifte bulunmamıştır.
MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket net karından TTK 508,509 ve 523 nolu maddeleri gereğince kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra mevcut yatırım harcamaları dolayısı ile herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına oy birliği ile karar verdi.
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 04/04/2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden; Şirketimizin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi, Şirket Yönetim Kurulunun 23 Mart 2022 tarih ve 109 sayılı toplantısında; Vergi Usul Kanunları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 3.423.093,21TL'lik brüt karın güncel finansal durum dikkate alınarak şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile aşağıdaki şekilde taksim edilmesi, i. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 298.397,10 TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılması, ii. Olağanüstü Yedeklerde biriken kalan 3.144.656,11 TL karın geçmiş yıl karlarına eklenmesi, hususlarını içeren önerge okunarak katılanların oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra önergeye müzakere edilerek kar dağılmamasına katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 03.03.2021 tarih ve 2021/6 sayılı teklifi okundu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre vergi sonrası 912.809 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 1.637.469 TL. net kâr elde edilmiş olmakla birlikte, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 104.950 adet olumsuz oya karşın 2.619.082 adet olumlu oy ile oy cokluğuyla karar verildi.
MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları da dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. İlgili tutanağa https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011171 adresinden ulaşılabilir.
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu?nun 2021 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihiyle ilgili SPK?nın Kâr Payı Tebliği?nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket Esas Sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımına ilişkin, 29.04.2022 tarihinde almış olduğu 2022/5 sayılı kararı neticesinde oluşan teklifi Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ tarafından okundu. 1 Ocak 2021 ? 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS?ye uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 96.301.958 TL dönem zararı bulunduğundan kâr payı dağıtılmamasına, toplamda kullanılan 929.739.875 oy içerisinden 929.739.875 kabul oyu neticesinde oy kullananların oy birliği ile karar verildi.
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulunun 21.04.2021 tarih ve 1068 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 18.837.319 TL kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunularak 47.720.859 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Yönetim Kurulunun 21.04.2021 tarih ve 1268 numaralı Kararı uyarınca Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kar dağıtılmaması Genel Kurulun onayına sunularak 4.012.874.852 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. YOK
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu?nun 17.06.2022 tarihli 2022/16 sayılı kararında, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan bilançosunda gerçekleşen dönem karına rağmen geçmiş dönem zararlarının bulunması ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilançosunda dönem zararının bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki tavsiye kararı genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Kar Dağıtım Kararı Alınmıştır.
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031162
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Madde 7- Yönetim Kurulu?nun 08.03.2022 tarih ve 2022/06 sayılı; ?Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A Member Firm of Kreston International) tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortak payına düşen 267.778.497 TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 317.046.524,92 TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2021 hesap dönemine ilişkin olarak zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına? ilişkin teklifi 10.000 TL?lik payın red oyuna karşılık 139.941.175,23 TL?lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 12/04/2022 tarih ve 2022/5 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 66.262.506-TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 10.492.827-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin olarak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına dair teklif müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, oybirliği ile kabul edildi.
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur. Kar Dağıtımı Yapılmıştır.
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031323 adresinde bulunan Merit 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyası içerisinde 6 nolu madde ile açıklanmıştır.
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket?in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu?nun 26.08.2022 tarih 2022-20 sayılı yönetim kurulu kararlarında belirtildiği ve aynı tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu? ndan bildirildiği üzere TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre 2 oluşan 1.904.871.- TL net dağıtılabilir dönem karının ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 1.785.934,19.-TL dağıtılabilir net dönem karının geçmiş yıl zararları olması nedeniyle dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarından mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu tarafından yapılan teklif, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.
METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 13.279.882 -TL. "Net Dönem Karı" oluşmuş, VUK hükümleri gereğince ise 24.403.798 -TL `'Net Dönem Karı? oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 12/04/2022 gün ve 2022/6 sayılı kararı uyarınca, Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 333.248.467-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 42.001.311,00-TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
MİA TEKNOLOJİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031562
MİGROS TİCARET A.Ş. Şirketimizin 21.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2021 yılı konsolide mali tablolarında 358.880.830,86 TL net dönem karı bulunduğu, ancak Şirketimizin geçmiş yıllar zararları nedeniyle net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı da dikkate alınarak, 2021 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002620
MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu?nun 08/03/2022 tarihli kararla yaptığı Kar Dağıtım teklifinin onaylanması teklif edildi. Söz konusu teklif, yazılı önerge olarak iletildi, önergenin usule uygun olduğu belirlendi ve Toplantı başkanı tarafından okundu. Buna göre; ?Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş TFRS konsolide mali tablolarına göre oluşan 355.209.000,00 TL Net Dönem Kârı oluşmaktadır. Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda ise yasal kayıtlarımızda oluşan 168.673.159,51 TL Dönem Kârı oluşmaktadır. Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal esneklik kabiliyetinin daha da artırılması amacıyla, 2021 yılı hesap dönemi Net Dönem Kârının dağıtılmayarak, "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılmasına" Toplantı Başkanı, okunan teklifi aynen oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile kabul edilerek kar dağıtımı yapılamamasına karar verildi.
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul toplantı tutanağı madde 6 ' da yer verilmiştir.
MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finans Direktörü Sayın Ayşe İlik tarafından okunan , Yönetim Kurulu'nun "01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 338.437.853,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu ve bu tutar,işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından, kar payı dağıtımı yapılmaması'' yönündeki önerisi, pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 2022 yılında yasal kayıtlara göre dönem zararı bulunduğundan kâr dağıtımı yapılmamıştır.
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. -
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen son Genel Kurul toplantısından önce Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula kar dağıtılması teklif edilmiş, Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulca uygun görülerek kar dağıtımı yapılmıştır.
NET HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031299 adresinde bulunan NTHOL 2021 Yılı Olağan GK Toplantı Tutanağı dosyası içerisinde 6 nolu madde ile açıklanmıştır.
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu?nun, Şirketin 01.01.2021 ? 31.12.2021 hesap döneminde Şirketin kar elde etmemiş olması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasını teklif ettiği belirtti.
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031074
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. Kar payı dağıtımı yapılmıştır.
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu'muzun 2022/12 sayılı aldığı karar ile ; Şirket'imizin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, 2021 yıl sonu yasal kayıtlarında (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlar) net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Şirketimizin halka arzı Ağustos ayında gerçekleştirilmiştir. Halka arzımızdan sonra gerçekleşen ilk Genel Kurul'umuz olan 24 Ekim 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Toplantısında kar dağıtımına ilişkin bir teklifte bulunulmamıştır. Halka arzımızdan önce gerçekleşen 2021 yılı olağan Genel Kurul tutanağında dağıtılmayan karın kullanım şekli belirtilmiştir.
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirket 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 6 nolu gündem maddesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda oy birliği ile karar verilmiştir.
OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 9. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı politikası ile kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması, Kurumsal Yönetim İlkleri Tebliği Kar Payı Hakkı konulu 1.6.1. maddesi uyarınca; hazırlanan ?ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI? ortakların onayına sunulmuş ve 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulunun 5 Mart 2022 tarihli toplantısında;Vergi Usul Kanunları uyarınca düzenlenmiş yasal kayıtlara göre oluşan 4.708.217,28 TL'lik brüt karın güncel finansal durum dikkate alınarak şirket finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacı ile aşağıdaki şekilde taksim edilmesi, i. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 235.410,86 TL'nin genel kanuni yedek akçe ayrılması, ii. Olağanüstü Yedeklerde biriken kalan 4.472.806,42 TL karın geçmiş yıl karlarına eklenmesi, hususlarını içeren önerge okunarak 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edilmiştir. Daha sonra önergeye müzakere edilerek kar dağıtımı 8.075.018 TL itibari değerli olumlu oy ile kabul edilmiştir.
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 08.03.2022 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Yönetim Kurulu?nun 08.03.2022 tarihli kararında önerildiği üzere; Sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel görünüm, Şirketimiz nakit ve finansman politika ve projeksiyonları da dikkate alınarak; Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarına göre 103.961.364 TL dönem net karı elde ettiği; buna karşın Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan finansal tablolarında ise 2.384.847,13 TL dönem zararı gerçekleştiği görülmüş; -VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolara göre dağıtılabilir net dönem karı oluşmadığından, kar payı dağıtılamamasına, -VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 2.384.847,13 TL cari yıl dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına, -Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 103.961.364 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılmasına 2 red oya karşılık 41.608.741,755 kabul ile oy çokluğuyla karar verildi.
ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. -
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Gündem Madde 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2021 yılı faaliyet kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Dağıtılması planlanan yasal kayıtlara göre (VUK) göre hazırlanan 2021 yılı kârı 19.084.754,77 TL'den genel kanuni yedek akçe 954.237,74 TL düşüldükten sonra kalan 18.130.517,03 TL kârın dağıtılmamasına, Yapılan oylama sonucu toplam 18.180.517,03 TL'nin şirketimizde olağanüstü yedek olarak ayrılması 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.264.121,45 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
OTTO HOLDİNG A.Ş.
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008022
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. -
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. Yönetim Kurulunun 2021 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul?a sunuldu. 2021 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği (15.266.397,036 adet kabul) ile karar verildi.
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin 26/04/2022 tarihli Olağan Genel kurul toplantısında, Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın SPK mevzuatına göre 2.523.894.700 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 932.126.272,57 TL olarak gerçekleştiği anlaşılmış olup; Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2021 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2022 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden 119.797.203,60 TL kâr Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, 1.250.095.182 TL kâr hesaplanmış olup, kâr dağıtımı yapılmaması hususu görüşmeye açıldı Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu "2022 yılı dönem kârının geçmiş yıl kârlarına eklenmek suretiyle defterlere kaydedilmesi yönünde öneride bulundu. Fiziki katılımcı Ali Haydar Dönmez söz aldı. Şirket yıllardır ticari faaliyetini karlı olarak sürdürüyor ve yatırımcısının kar dağıtımını hakettiğini düşünüyorum. Gerekli izahatın yönetim tarafından yapılmasını talep ediyorum dedi. Talat Başak bedelsiz sermaye artışı planlandığı için kar dağıtımı yapılmadığını düşündüğünü bildirdi. Divan başkanı Orhan Aksüt söz alarak, açıklama getirdi. Türkiye'nin ekonomik koşulları ve pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden ötürü, yönetim temkinli davranmayı tercih etmiş ve geriye dönük bakıldığında, bir Yatırım kararı alınmamış olmasının, krizler karşışında güçlü kalmamızı sağladığını belirtti. Madde oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 434.030 ret oyuna karşılık 127.275.897,739 kabul oyu ve katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 9- Gündemin 9. Maddesi kapsamında , ?Kar Dağıtım Politikası? çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu?nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu?nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda kar bulunmakla beraber, yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul?a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması önerildi. Gündem maddesinin oylamasına geçildi ve Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. Şirketimiz payları 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurul toplantımız 2023 yılı içerisinde yapılacaktır.
PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali tablolarında 3.037.017 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında 1.633.203,61 TL net dönem karı oluşmasına karşın, şirketimizin mali tablolarında geçmiş yıllar zararlarının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, 2021 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Mevcut değil
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket payları 15.06.2022 tarihi itibarıyla işlem görmeye başlamış olup, halka arz tarihinden sonra yapılan bir genel kurul bulunmamaktadır.
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmaması yönündeki teklifi, 5 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8'inci gündem maddesinde görüşülmüştür.
PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. "Şirketimizin, 2021 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilânço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alarak hazırlanan Kâr / Zarar Dağıtım Tablosu incelendi ve a-Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 398.066.301,42 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 2021 yılı 4.dönem Geçici Vergi?ye göre hesaplanan 388.885.825,50 TL mali zararın gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine, b) Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerini içeren, bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu?nun (SPK) Seri:II 14.1 No?lu `?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında; 184.966.109,00 TL kar elde edilmiş olmasına rağmen V.U.K. mali tablolarında 388.885.825,50 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılamamaktadır. Kâr/Zarar dağıtım teklifinin bu şekliyle 06 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul?un onayına sunulmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi."
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu 3 Mart 2022 tarihli toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere kar payı dağıtımı yapılmaması yönünde karar almıştır.
PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü. Yönetim Kurulu'nun 06 Mart 2023 tarihli kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre, Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 21?inci maddesi ve Şirket Kâr Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde birikmiş geçmiş yıl zararı nedeniyle dağıtılabilir kârın oluşmadığı tespit edildi. Başka söz alan olmadı. Gündem maddesi kapsamında dönem kârının Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda kullanılarak dağıtılabilir kâr oluşmadığının tespitine katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. https://www.pekergyo.com/wp-content/uploads/2022/07/PEKGY-2021YiliGenelKurulToplantiTutanagi.pdf
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2021 yılında 34.702.300 TL dönem kârı oluştuğu ve bu tutarın geçmiş dönem zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle kar dağıtımı yapılmayacağı teklifi oy birliği ile kabul edildi.
PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulunun 05/04/2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden, "Şirketimizin 2021 yılı mali tablolarına göre dönem zararı oluştuğundan 2021 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurulun onayına sunulması? yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplam 11 adet olumsuz oya karşılık; 26.965.132 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar payı dağıtılmayacağına dair yönetim kurulu kararı hakkında genel kurula bilgilendirme yapıldı. 2021 yılı Finansal tablolarında her ne kadar kar görünüyor olsa da şirketin T.C. Maliye Bakanlığına sunmuş olduğu mali tablolarda kar olmaması nedeni ile kanunen kar payı dağıtılamayacağı hakkında bilgilendirme yapıldı.
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. -
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c8304fea801830e47eb111ae0
PETROKENT TURİZM A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112881
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 2021 yılına ilişkin olarak 2022 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2021 yılına ilişkin olarak 2022 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.
PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034191
PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 1 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtım kararı alınmıştır.
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu?nun 1 Ekim 2021 ? 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddine geçilmiştir. Yönetim Kurulu?nun 1 Ekim 2021 ? 31 Aralık 2021 tarihli ara hesap dönemi nakit kâr payının dağıtım önerisine dair aldığı 29.06.2022 tarih ve 13 numaralı karar Sn. Nursen Sipahi tarafından okundu. Yönetim Kurulu kararı müzakereye açıldı. Elektronik ortamda Tuncay Güneş tarafından ?sermaye artırmayı düşünüyor musunuz? sorusu yöneltilmiştir. Bu soru Sn. Fırat Korkunç tarafından, ?gündemde sermaye artırımı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu bu doğrultuda bir karar aldığı takdirde KAP?ta bilgi verilecektir.? şeklinde yanıtlanmıştır. Yapılan oylama sonucunda kâr payı dağıtılmamasına toplamda kullanılan 3.011.720 oy içerisinden 3.011.720 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Finansal tabloların kabulüne geçildi. Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde "finansal tablolarda yer alan duran varlıklara en son 2018 yılında değerleme yapılmış dolar kuru dikkate alındığında 2021 12 aylık bilançoya yansımamıştır. 7 kat olan artış ne zaman bilançolara yansıyacaktır" dedi. Daha sonra yapılan oylama sonucunda 39.975 olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ve oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Şirketimiz 28 Şubat 2022 tarih ve 1310 nolu yönetim kurulu kararı ile; Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2021 tarihli mali tablolarında yer alan 2021 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne, Şirketimizin, 31.12.2021 tarihli mali tablolarında yer alan 2021 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 278.022 Bin TL dönem karından; 76.486 Bin TL Vergiler düşüldükten sonra kalan 2021 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 201.536 Bin TL?sının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve yedek akçelerin kulanılmasıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu?na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
QNB FİNANSBANK A.Ş. Gündemin 6. maddesi ve söz konusu maddeye ilişkin olarak verilen önerge okundu. Önerge uyarınca, 2021 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 3,928,113,726.25 - TL?nin, Türk Ticaret Kanunu?nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının Bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle; 670,079.04 TL?sinin Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu?na ilave edilmesi ve geriye kalan 3,927,443,647.21 TL?sinin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanılmasıyla ile ilgili olarak Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi hususları 1.755 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 3.345.892.249,466 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulda kar dağıtılmaması kararı alınmıştır. Tutanak metni linkte mevcuttur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029767
RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 20 Nisan 2022 Tarihinde yapılan 2021 Yılı Genel Kurulunda Kar Dağıtımı ile ilgili Genel Kurul 7.maddesinde görüşülmüş ve Yönetim Kurulunun akmış olduğu karar istinaden kar payı dağıtılmayarak şirket özkaynaklarında bırakılması teklifi kabul edilmiştir.
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş,01.01. 2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 28.569.908 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, mali tablolarda -36.508.128 TL geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel Kurul?a sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi
RAY SİGORTA A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013867
REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Gündem Madde 8: Şirketin VUK?a göre ve SPK?ya göre hazırlanan 2021 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi görüşüldü. 2021 yılı SPK mevzuatına göre karının 1.547.649.705 TL, VUK karının -22.711.467,29 TL (Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmaması konusu 6.222.443 elektronik ortamdaki red oyuna karşılık 375.495.852,276 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. Gündem Madde 9: Şirketin VUK?a göre ve SPK?ya göre hazırlanan 2021 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu?nun önerisi görüşüldü. 2021 yılı VUK karının -22.354.346,34-TL (zarar), SPK mevzuatına göre karının -75.292.433-TL (zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yoktur
ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2021-31.12.2021 yılı karından kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. 2021 yılından kar dağıtılmaması 13.181.090,74 kabul oyuna karşılık 82.410 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirketin halka arzı sonrasında henüz genel kurulu icra edilmemiştir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değildir.
SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde, Yönetim Kurulu?nun 14.03.2022 tarihli önerisi olan ?Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 13.774.797,91-TL'nin Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması kararının Olağan Genel Kurulun onayına sunulması? hazirunun onayına sunuldu ve yapılan oylamada 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129846
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. 2022 yılında kâr dağıtım kararı alınmamıştır.
SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023883
SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. -
SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 12-05-2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 2021 yılı dönem karının oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edildiğinden, kar dağıtmama kararını oy birliği ile almıştır.
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kâr Dağıtımı yapılacaktır.
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. https://www.sasa.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri adresinde yer almaktadır.
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 6. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 12.05.2022 tarihli teklifinde yer alan, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 7.337.564 TL zarar, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre 364.844,71TL kâr edilmiş olduğu, Şirketin kâr dağıtım politikası dikkate alınarak, 2021 yılı için kâr dağıtılmamasının, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin öneri katılanların oy birliği kabul edildi.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu? nun 28.04.2022 tarih 2022-329 sayılı kararı gereği; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları?na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK?nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan kardan geçmiş Yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kar üzerinden Nominal Hisse başına 0,01 Tl olmak kaydiyle 220.000 TL nin 31 Ekim 2022 Tarihinde tek seferde nakden dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulun teklifi Genel Kurul?un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034539
SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. TUTANAK 6.MADDE
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu?nun önerisi doğrultusunda, 2021 yılı dönem karı oluşmadığından dağıtılmamasına, ekli ?Kar Dağıtım Tablosu? nun kabul edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. Yoktur
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. "Gündem Maddesi 7- ? 2021 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması ? konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 8.041.575 TL dönem zararı meydana gelmiş olup yıl içerisinde yapılan 120.000 TL bağış ve yardımlar eklendikten sonra 7.921.575 TL net dönem zararı meydana gelmiştir. Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda ise 4.557.296,36 TL dönem zararı meydana gelmiştir. 2021 yılı faaliyetleri sonucunda zarar meydana gelmiş olmasında dolayı gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir."
SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Teblig hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2021 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarih ve 2022-09 sayılı kararı doğrultusunda 2021 yılında oluşan net karın dağıtılmayarak, öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına karar verilmiştir.
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yoktur.
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamıştır.
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. Şirketimizin 1 Ocak 2021 ? 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS? ye uygun olarak hazırlanan ve Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 29.156.238 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 23.037.149,98 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 21.885.292,10 TL?lik kısmının dağıtılabilir dönem karının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve dağıtılmaması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. Şirketimizin 1 Ocak 2021 ? 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS? ye uygun olarak hazırlanan ve Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 85.671.330 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 65.706.656,80 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 62.421.323,96 TL?lik kısmının dağıtılabilir dönem karının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve dağıtılmamasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Kar Dağıtım Politikası paralelinde net dağıtılabilir dönem kar tutarı olan 124.255.925,26 TL'nin tamamının dağıtım kararı alınmış ve kâr payı ödeme tarihi 20 Temmuz 2022 olarak belirlenmiş olup MKK?dan alınan listede belirlenen tutarda ödeme yapılmıştır.
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. -
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Kısmen kar dağıtımı gerçekleştirilmiştir.Buna ilişkin genel kurul tutanağı KAP'ta yayınlanmıştır.
ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
ŞEKERBANK T.A.Ş. Gündem Madde 7: 2021 yılı Dönem Kâr/Zarar Hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Banka?nın 2021 yılı Kâr/Zarar Hesabının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu?nun önerisi okunmuş ve Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarına göre oluşan 254.789.380,66 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; % 5?inin 12.739.469,03 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince özel fonlar hesabında tutulmak üzere Bankamız gayrimenkul satışı ile gelir yazılan tutar olan 16.301.297,83 TL'nin özel fonlar hesabına alınması, Yasal yedek dağıtımı ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan dönem karı tutarı olan 225.748.613,80 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması, Diğer taraftan, geçmiş yıl karı olan 13.747.782,21 TL içerisinde yer alan Bankamız gayrimenkul satışı ile ilgili tutar olan 1.072.116,32 TL'nin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5?inci maddesi 1?inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak için 5 yıl süresince tutulmak üzere dönem karında yer alan tutar ile birlikte toplam 17.373.414,15 TL'nin özel fonlar hesabına alınması, bu hesaplamaların sonucunda geçmiş yıl karı hesabında kalan 12.675.665,89 TL ve dönem karından transfer edilen tutar ile birlikte toplam 238.424.279,69 TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına transfer edilmesi oya sunuldu ve toplam 444.603 adet ret oya karşılık 1.019.121.554,866 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033029
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Şirketimiz payları 05-06 Ocak 2023 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 11 Ocak 2023 tarihinden itibaren BİST'te işlem görmeye başlamıştır. Halka açık bir şirket olarak ilk genel kurulumuz 2023 yılnda yapılacaktır.
TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 2021 yılında şirketimizin uzun vadede gelişmesi için satın aldığımız Almatı Havalimanı'nın ve kazandığımız Antalya Havalimanı işletme imtiyazı ihalelerinin ve bu işlemlerle ilgili yatırımların doğurduğu kaynak ihtiyaçları nedeniyle, Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, kâr payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 05.05.2022 tarih ve 2022/09 sayılı teklifi okundu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının 2021 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu?nun Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.05.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2021 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen zararın "Geçmiş Yıl zararları" hesabında bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. -
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Şirketimizin yatırım döneminde olması sebebiyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi ve son yıllarda iyileşen bilanço yapısının korunması amacıyla 2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir
TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. -
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. Şirketin 26.01.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile, 2021 yılında dönem zararı olması sebebi ile, 2021 olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımı yapılmaması kararı alınmıştır.
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. kar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Kâr payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirketimizin, 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)?nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2021 yılı faaliyetlerinden 5.306.805 Bin TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK ) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 188.128.879 TL dönem zararı gerçekleşmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan zarar nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. -
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. Madde :6 Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirketin 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemi faaliyetleri sonucu 335.263.026.-TL (ÜçYüzOtuzBeşMilyonİkiYüzAltmışÜçBinYirmiAltıTürkLirası) (Vergi Usul Kanununa göre 376.628.351,21 TL) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine yönelik Yönetim Kurulunun 02.12.2022 tarih ve 57 sayılı kararıyla hazırlanan teklif müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantısına 2022 yılı karının dağıtılmayarak yeni projelerde kullanılmak üzere özkaynaklarda tutulmasına karar vermiştir.
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013008
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.07.2022 Tarihli toplantısında 2021 yılından elde edilen dağıtılabilir net karın gerekli yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının özsermayeye eklenmesine ilişkin karar almıştır.Aldığı kararı 12.09.2022 Tarihli Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunmuş olup .Genel kurul tutanağının 6.maddesinde konu metni yer almaktadır.
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gündemin 8. maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 02/03 sayılı; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Güney Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda dönem karı 182.092.847 TL, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 193.461.345 TL net dönem kârı mevcuttur. Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2021 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ,karın şirket bünyesinde tutulmasınave genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına '' ilişkin önerisi 211.000 TL'lik payın ret oyuna karşılık 179.287.824,906 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.
TURCAS PETROL A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu?nun 31.03.2023 tarih ve 2023/06 sayılı kararı uyarınca Vergi Usul Kanunu?na göre hazırlanan 31 Aralık 2022 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu'nda, Yasal Kayıtlara Göre Geçmiş Yıllar Zararları nedeniyle "Net Dağıtılabilir Kar" oluşmadığından, kar dağıtılmamasına yönelik teklif, 0 ret oyuna karşılık 141.439.288,615 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036073
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. 5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 24.03.2022 tarih ve 2022/05 sayılı kararı uyarınca, 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 37.136.703,00- TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 44.588.257,68-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 4.458.825,84 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına 2 göre oluşan 32.677.877,16-TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 40.129.431,84-TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 2022 yılında dağıtılmıştır
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. -
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak ? 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.?nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.319.134.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 676.189.069,94 TL cari yıl karı ve 4.201.408.452,22 TL tutarında geçmiş yıl zararı bulunduğu görülerek; TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 3.319.134.000,00 TL net dönem karına; 2.952.291,27 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 3.322.086.291,27 TL olduğu; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, VUK?a göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan kardan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bakiye kalmadığından, kar payı dağıtılamayacağı görülmüş olup; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 676.189.069,94 TL cari yıl dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi, TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 3.319.134.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılması, 793 TL red oyuna karşılık 176.787.624,97 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 8.214.000.000 TL net dönem karı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 29.227.518.258 TL net dönem zararı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 33.716.129.739 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Bu çerçevede; yasal kayıtlarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 8.214.000.000 TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup, 2021 yılı Kar Payı Dağıtım'ına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un tasvibine sunulmaktadır.
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. -
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Yoktur.
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 25 Şubat 2022 tarihli ve 2022/3 Sayılı; ?Şirketimizin 1 Ocak 2021 ? 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre dönem karı 30.888.720,00 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre net dönem karı 571.596,60 TL gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, 2021 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 571.596,60 TL tutarındaki net dönem karından 2020 yılı zararı olan 298.196,09 TL'nin mahsup edilmesine, 13.670,03 TL yüzde 5 birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, bakiye 259.730,48 TL'nin geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 30.888.720,00 TL dönem karından 13.670,03 TL yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 30.875.049,97 TL'nin geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.? şeklindeki kararı genel kurulun bilgisine sunuldu söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu ve fiziki ortamda toplantıya katılanların, 5.680.013,671 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 hesap yılı Bilanço Karına iliskin teklif 31.03.2022 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bankamızın 2021 yılında vergi sonrası 13.073.306.354,00 TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesine uygun olarak; ortaklarımıza nakit brüt 1.307.331.000,00 TL temettü dağıtılmasına, dağıtıma 25 Mayıs 2022 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir. Aşağıdaki linkte yer alan dokumanın 6. maddesinde konuya ilişkin açıklama yer almaktadır. https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/2022%2003%2031%20GK%20Toplant%C4%B1%20Tutana%C4%9F%C4%B1%20%C4%B0mzas%C4%B1z.pdf
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. https://www.halkbank.com.tr/content/dam/halkbank/tr/dokumanlar/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul/2021/1-Genel%20Kurul%20Toplant%C4%B1%20Tutana%C4%9F%C4%B1.pdf
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. -
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Esas Sözleşmesi?nin Kârın Dağıtımı başlıklı 26. maddesi uyarınca; vergi ve yasal yükümlükler düşüldükten sonra elde edilen 813.923.772,59 TL.?lik net dönem kârının yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere eklenmesi, 2021 yılı içerisinde satışı gerçekleştirilen gayrı menkullere ait satış gelirinin %50'lik kısmı 751.866,80 TL'nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi kapsamında pasifte özel bir fon hesabında tutulması şeklinde kar dağıtım önerisi, oylamaya sunuldu ve 637,497 TL itibari paya ilişkin olumsuz oya karşılık 1.981.747.150,024 TL itibari değerli paya ilişkin olumlu oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004258
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. Yönetim Kurulumuzun 28.02.2022 tarihli kararı 28.03.2022 tarihli Genel Kurul'un toplantısında Şirketimizin Konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra; toplam 530.216.046-TL brüt kâr payının pay sahiplerine dağıtılması ve dağıtımın 29 Nisan 2022 tarihinden itibaren nakden ödenmesine karar verilmiştir.
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ana Sayfa/ Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul/ Özet Tutanaklar/ 2022 https://www.vakifbank.com.tr/genel-kurul-ozet-tutanaklari.aspx?pageID=407
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. Şirketin 04.04.2022 tarihinde almış olduğu YK kararına istinaden, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre dönem ticari karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş. 08.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı-Gündemin altıncı maddesi gereğince,Yönetim Kurulunun 08.02.2022 tarih, 2022/007 sayılı kararıyla almış olduğu; Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde vergi bilançosuna göre net dağıtılabilir karının olmaması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kar Payı Tebliği (II-19.1)?ne göre kar dağıtma imkanı bulunmamaktadır. Kar dağıtımı yapılamayacağı hususu görüşüldü, Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle onaylandı.
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090332
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7.Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim kurulunun 23.03.2022 tarih ve 2022/10 sayılı kâr payı dağıtımı hakkındaki kararı ve önerisi gereğince konu görüşmeye açıldı. Yönetim kurulunun söz konusu kararı okunarak Genel Kurul?un değerlendirmelerine sunuldu, görüş bildirmek için söz alan olmadı ve 566.861.760 adet kabul oyu ile kabul edildi. Buna göre; Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı ""Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği "" hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarında yer alan 186.006.311,00 TL Dönem Kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 46.411.055,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 139.595.256 TL' dir. 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan 91.668.887,25 TL Dönem Karından esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 16.235.710,24 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı 75.433.177,01 TL?dir. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; - Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde % 5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 3.771.658,85 TL ayrılmasına, - Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı?nın 71.661.518,16 TL olarak tespit edilmesine, - 71.661.518,16 TL?nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul?un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi."
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. -
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Dünya genelindeki jeopolitik riskler, makro ekonomik dinamikler, kur ve emtia fiyatlarındaki belirsizlikler, risklerin yönetilmesini zorlastırmaktadir. 31.12.2021 mali dönem sonuçlarımızı da dikkate alarak, Ülker Bisküvinin pazardaki lider konumunu güçlendirmek, çevik yönetim yapısını daha da saglamlastırmak, kısa ve orta dönemli stratejilerinin etkin yönetimi için 2021 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032399 bağlantısında paylaşılan Genel Kurul toplantı tutanağının yedinci maddesinde ilgili duruma ilişkin açıklama yapılmıştır.
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bulunmamaktadır
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği, net karın % 31.0526'sı ve sermayenin % 14,50'si oranında, 145.000.000,-TL temettünün bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda kar dağıtım yapılması için önerge verildi ve kabul edildi.
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 12.04.2022 tarih ve 2022/03 sayılı kararı uyarınca, 2021 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 15.237.635-TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 1.408.375-TL), üzerinden Birinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına ve daha sonra kalan kârın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine, bu nedenle kâr dağıtılmamasına 2 yönelik teklif olduğundan ortaklara herhangi bir karın dağıtılmamasına,ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakereye aç
VBT YAZILIM A.Ş. KAR DAĞITIMI YAPILMIŞTIR.
VERUSA HOLDİNG A.Ş. -
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. -
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortakların, şirketin ve çalışanların uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, 2021 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca özel fonlara aktarılan 496.323.401 TL'lik kısmın mahsup edilmesinden sonra kalan 2.104.155.380 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. 2021 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Kar payı dağıtılmıştır.
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. Kar dağıtımı yapılmıştır.
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Halka açılma sonrasındaki ilk olağan genel kurul toplantısında belirlenecektir.
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. 17.06.2022 tarihli Genel kurul gündeminin 7. maddesi; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından Genel Kurul?a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; - 2021 yılında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 6.395.169,00 TL net dönem kâr?ı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarımızda 5.120.314,36 TL dönem zararı mevcuttur. - Yukarıda yer alan hesaplamalara göre 2021 yılında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin müzakereler neticesinde bahse konu dönem için kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. -
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. 2022 yılında kar dağıtımı yapılmıştır.
YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. . Gündemin 8.maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 24.05.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2021 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususunun 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, karın dağıtılmamasına ilişkin teklifin kabulüne yapılan oylama sonucu 34.657.489,804 adet olumlu, 10 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararı 1 Red oyuna karşılık 91.673.542,67 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Gündemin 7.maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 24.05.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2021 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususunun 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu?nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, karın dağıtılmamasına ilişkin teklifin kabulüne yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. Kar payı dağıtımı yapılmıştır.
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar payı dağıtımına karar verilmiştir.
ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 25.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Karar ile 2021 mali yılında VUK ve TFRS 'ne göre hesaplanan mali tablolarda,dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra " net dağıtılabilir dönem karı" matrahı oluşmadığı için, karın dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulu teklifinin oy birliği ile kabulüne karar verildi.
ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2022 yılında kâr dağıtımı yapılmıştır.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2021 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 159.434 bin TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 68.203 bin TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır. Şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları dikkate alındığında, dönem zararı sebebiyle, yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında ise geçmiş yıl zararlarının varlığı nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağı 28 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır