ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/06
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası
1.300
59.089
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
0
0
Türev Finansal Varlıklar
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
0
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
91.087
444.948
Ortaklık Yatırımları
0
0
Maddi Duran Varlıklar (Net)
16.292
118.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
33
47
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
Cari Dönem Vergi Varlığı
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
386
4.983
Diğer Aktifler
1.278
12.175
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)
49
0
Varlıklar Toplamı
110.425
639.895
Alınan Krediler
42.707
292.138
Faktoring Borçları
8.397
340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
563
5.075
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
0
0
Karşılıklar
1.129
4.305
Cari Vergi Borcu
55
6.690
Ertelenmiş Vergi Borcu
0
24.304
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
Diğer Yükümlülükler
1.401
47.417
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
Özkaynaklar
56.173
259.626
Ödenmiş Sermaye
46.700
50.000
Yükümlülükler Toplamı
110.425
639.895

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/06
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
17.112
324.930
Finansman Giderleri
-5.703
-128.418
Brüt Kâr (Zarar)
11.409
196.512
Esas Faaliyet Giderleri
-6.343
-51.935
Brüt Faaliyet Kârı (Zararı)
5.066
144.577
Diğer Faaliyet Gelirleri
448
6.554
Karşılık Giderleri
-856
-14.395
Diğer Faaliyet Giderleri
0
0
Net Faaliyet Kârı (Zararı)
4.658
136.736
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı
0
0
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar)
0
0
Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı)
0
0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
4.658
136.736
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
3.427
96.156
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
Dönem Net Kârı (Zararı)
3.427
96.156
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
3.427
96.156
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
Diğer Kapsamlı Gelirler
-60
27.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.367
123.286

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır