OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/06 2023/12
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası 1.300 59.089
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) 0 0
Türev Finansal Varlıklar 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) 91.087 444.948
Ortaklık Yatırımları 0 0
Maddi Duran Varlıklar (Net) 16.292 118.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 33 47
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) 0 0
Cari Dönem Vergi Varlığı 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 386 4.983
Diğer Aktifler 1.278 12.175
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net) 49 0
Varlıklar Toplamı 110.425 639.895
Alınan Krediler 42.707 292.138
Faktoring Borçları 8.397 340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 563 5.075
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler 0 0
Türev Finansal Yükümlülükler 0 0
Karşılıklar 1.129 4.305
Cari Vergi Borcu 55 6.690
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 24.304
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0
Diğer Yükümlülükler 1.401 47.417
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) 0 0
Özkaynaklar 56.173 259.626
Ödenmiş Sermaye 46.700 50.000
Yükümlülükler Toplamı 110.425 639.895
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/06 2023/12
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 17.112 324.930
Finansman Giderleri -5.703 -128.418
Brüt Kâr (Zarar) 11.409 196.512
Esas Faaliyet Giderleri -6.343 -51.935
Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) 5.066 144.577
Diğer Faaliyet Gelirleri 448 6.554
Karşılık Giderleri -856 -14.395
Diğer Faaliyet Giderleri 0 0
Net Faaliyet Kârı (Zararı) 4.658 136.736
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı 0 0
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) 0 0
Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 4.658 136.736
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 3.427 96.156
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 0 0
Dönem Net Kârı (Zararı) 3.427 96.156
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) 3.427 96.156
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) 0 0
Diğer Kapsamlı Gelirler -60 27.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 3.367 123.286