ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Finansal Varlıklar (Net)
144.231.365
231.653.632
484.864.154
527.375.374
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
232.850.205
361.094.685
621.270.040
692.297.013
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
0
0
0
0
Ortaklık Yatırımları
1.397.878
2.694.327
8.315.620
8.315.743
Maddi Duran Varlıklar (Net)
2.740.998
4.357.692
8.795.180
10.181.282
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
623.700
1.522.786
2.933.623
3.699.318
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
369.625
709.270
1.591.527
1.803.313
Cari Vergi Varlığı
545.904
31.187
1.884.196
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.084.569
4.357.629
4.441.916
6.493.518
Diğer Aktifler (Net)
10.039.640
18.579.906
38.810.880
49.493.604
Varlıklar Toplamı
395.883.884
625.001.114
1.172.907.136
1.299.659.165
Mevduat
266.666.303
439.407.011
747.305.580
792.785.138
Alınan Krediler
48.856.307
50.581.504
126.403.448
129.535.303
Para Piyasalarına Borçlar
8.048.007
13.481.797
56.019.542
84.609.767
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
10.393.630
8.798.726
46.494.682
72.624.968
Fonlar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
4.459.846
3.421.533
2.835.852
3.362.430
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
607.813
655.923
901.311
1.332.585
Karşılıklar
3.387.656
10.289.777
16.242.296
16.561.624
Cari Vergi Borcu
420.715
3.177.605
3.202.356
4.870.774
Ertelenmiş Vergi Borcu
161.793
654.432
1.436.432
1.085.055
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
10.484.778
14.561.492
23.066.679
25.241.397
Diğer Yükümlülükler
13.349.002
25.108.338
58.585.350
67.380.660
Özkaynaklar
29.048.034
54.862.976
90.413.608
100.269.464
Ödenmiş Sermaye
5.696.100
5.696.100
5.696.100
5.696.100
Yükümlülükler Toplamı
395.883.884
625.001.114
1.172.907.136
1.299.659.165

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Net Faiz Geliri veya Gideri
12.986.493
31.651.331
39.524.185
9.654.514
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
4.162.925
6.619.745
15.227.340
6.888.161
Temettü Gelirleri
4.215
39.808
9.743
0
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
597.451
5.736.536
4.358.622
1.699.229
Diğer Faaliyet Gelirleri
859.119
2.201.836
6.664.421
1.916.592
Faaliyet Brüt Kârı
18.610.203
46.249.256
65.784.311
20.158.496
Net Faaliyet Kârı (zararı)
4.656.605
23.695.852
38.058.421
12.369.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
4.656.605
23.695.852
38.058.421
12.369.270
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
3.539.771
17.326.171
28.220.009
11.666.649
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
-150.807
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
3.539.771
17.326.171
28.069.202
11.666.649
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
3.506.877
17.174.025
27.874.186
11.639.267
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
32.894
152.146
195.016
27.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.415.595
8.488.557
7.480.937
-1.810.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.955.366
25.814.728
35.550.139
9.855.856

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır