ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası
3.121
50
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
0
0
Türev Finansal Varlıklar
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
0
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
51.786
40.308
Ortaklık Yatırımları
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar (Net)
150
199
758
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
87
536
502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
Cari Dönem Vergi Varlığı
341
359
343
Ertelenmiş Vergi Varlığı
646
557
543
Diğer Aktifler
1.289
1.009
1.164
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)
0
4.034
2.130
Varlıklar Toplamı
98.451
61.601
45.798
Alınan Krediler
70.387
9.564
18.164
Faktoring Borçları
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
96
696
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
0
24.130
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
0
0
0
Karşılıklar
1.838
1.725
1.616
Cari Vergi Borcu
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Borcu
435
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
780
874
646
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
Özkaynaklar
25.011
25.212
24.676
Yükümlülükler Toplamı
98.451
61.601
45.798

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
23.915
18.012
3.795
Finansman Giderleri
-15.819
-11.292
-1.668
Brüt Kâr (Zarar)
8.096
6.720
2.127
Esas Faaliyet Giderleri
-8.224
-8.437
-3.102
Brüt Faaliyet Kârı (Zararı)
-128
-1.717
-975
Diğer Faaliyet Gelirleri
2.788
3.298
826
Karşılık Giderleri
-420
-1.228
-344
Diğer Faaliyet Giderleri
-70
-63
-32
Net Faaliyet Kârı (Zararı)
2.170
290
-525
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı
0
0
0
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar)
0
0
0
Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı)
0
0
0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
2.170
290
-525
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
2.252
201
-536
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
Dönem Net Kârı (Zararı)
2.252
201
-536
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
2.252
201
-536
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelirler
27
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.279
201
-536

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır