DORUK FİNANSMAN A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2018/12 2019/12 2020/06
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası 3.121 50
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) 0 0
Türev Finansal Varlıklar 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) 51.786 40.308
Ortaklık Yatırımları 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar (Net) 150 199 758
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) 87 536 502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) 0 0 0
Cari Dönem Vergi Varlığı 341 359 343
Ertelenmiş Vergi Varlığı 646 557 543
Diğer Aktifler 1.289 1.009 1.164
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net) 0 4.034 2.130
Varlıklar Toplamı 98.451 61.601 45.798
Alınan Krediler 70.387 9.564 18.164
Faktoring Borçları 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0 96 696
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) 0 24.130 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülükler 0 0 0
Karşılıklar 1.838 1.725 1.616
Cari Vergi Borcu 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Borcu 435 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0 0
Diğer Yükümlülükler 780 874 646
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) 0 0 0
Özkaynaklar 25.011 25.212 24.676
Yükümlülükler Toplamı 98.451 61.601 45.798
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2018/12 2019/12 2020/06
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 23.915 18.012 3.795
Finansman Giderleri -15.819 -11.292 -1.668
Brüt Kâr (Zarar) 8.096 6.720 2.127
Esas Faaliyet Giderleri -8.224 -8.437 -3.102
Brüt Faaliyet Kârı (Zararı) -128 -1.717 -975
Diğer Faaliyet Gelirleri 2.788 3.298 826
Karşılık Giderleri -420 -1.228 -344
Diğer Faaliyet Giderleri -70 -63 -32
Net Faaliyet Kârı (Zararı) 2.170 290 -525
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı 0 0 0
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar) 0 0 0
Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı) 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 2.170 290 -525
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 2.252 201 -536
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) 0 0 0
Dönem Net Kârı (Zararı) 2.252 201 -536
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) 2.252 201 -536
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelirler 27 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 2.279 201 -536