ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Finansal Varlıklar (Net)
1.124
8.012
11.686
27.996
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
35.198
63.181
89.360
208.140
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
0
343
707
4.075
Ortaklık Yatırımları
0
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar (Net)
606
7.016
18.910
21.256
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
144
122
104
101
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
0
593
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
0
0
0
Diğer Aktifler (Net)
431
1.392
4.895
10.580
Varlıklar Toplamı
37.503
80.659
125.662
272.148
Mevduat
0
0
0
0
Alınan Krediler
14.688
45.424
55.683
144.635
Para Piyasalarına Borçlar
0
0
0
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
0
0
0
0
Fonlar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
0
4.798
5.016
2.647
Karşılıklar
172
206
499
686
Cari Vergi Borcu
311
498
2.667
2.432
Ertelenmiş Vergi Borcu
123
1.702
3.278
12.226
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
401
846
1.370
1.703
Özkaynaklar
21.808
27.185
57.149
107.819
Yükümlülükler Toplamı
37.503
80.659
125.662
272.148

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Net Faiz Geliri veya Gideri
23.958
44.961
117.482
124.201
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
-116
-1.628
-3.744
-9.303
Temettü Gelirleri
0
0
0
0
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
0
0
0
0
Diğer Faaliyet Gelirleri
0
217
2.601
6.578
Faaliyet Brüt Kârı
23.842
43.550
116.339
121.476
Net Faaliyet Kârı (zararı)
1.689
5.556
27.214
74.852
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.689
5.556
27.214
74.852
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
1.343
4.280
21.192
55.797
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.343
4.280
21.192
55.797
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
1.343
4.280
21.192
55.797
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12
1.097
7
-66
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.355
5.377
21.199
55.731

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır