ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası
779.199
2.742.139
2.737.177
3.256.006
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
0
0
626.179
0
Türev Finansal Varlıklar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
26.434
46.781
104.561
104.561
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
4.812.958
8.295.843
19.606.267
19.953.530
Ortaklık Yatırımları
0
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar (Net)
28.990
91.749
158.974
155.608
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
684
1.063
1.121
2.008
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Dönem Vergi Varlığı
8.862
56.228
559.544
565.083
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
0
0
0
Diğer Aktifler
639.797
1.857.568
2.389.249
3.609.492
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)
0
128.480
49.500
49.500
Varlıklar Toplamı
6.296.924
13.219.851
26.232.572
27.695.788
Alınan Krediler
5.133.454
10.850.603
20.143.713
22.594.729
Faktoring Borçları
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
171
180
6.666
6.263
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
0
0
730.473
481.899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
21.516
0
0
0
Karşılıklar
48.002
25.292
39.696
32.475
Cari Vergi Borcu
33.367
30.331
127.131
261.938
Ertelenmiş Vergi Borcu
11.742
95.931
171.447
148.263
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
346.228
892.575
2.150.505
959.970
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Özkaynaklar
702.444
1.324.939
2.862.941
3.210.251
Ödenmiş Sermaye
468.895
600.000
1.000.000
1.000.000
Yükümlülükler Toplamı
6.296.924
13.219.851
26.232.572
27.695.788

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
368.946
1.107.484
3.870.513
1.618.444
Finansman Giderleri
-201.984
-800.022
-2.616.876
-1.247.442
Brüt Kâr (Zarar)
166.962
307.462
1.253.637
371.002
Esas Faaliyet Giderleri
-37.862
-80.169
-176.639
-61.244
Brüt Faaliyet Kârı (Zararı)
129.100
227.293
1.076.998
309.758
Diğer Faaliyet Gelirleri
101.615
578.587
1.031.686
213.358
Karşılık Giderleri
-43.356
-30.450
-51.539
-15.174
Diğer Faaliyet Giderleri
-22.270
-83.620
-754
-79.402
Net Faaliyet Kârı (Zararı)
165.089
691.810
2.056.391
428.540
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı
0
0
0
0
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
165.089
691.810
2.056.391
428.540
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
128.071
518.566
1.443.089
308.282
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Dönem Net Kârı (Zararı)
128.071
518.566
1.443.089
308.282
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
128.071
518.566
1.443.089
308.282
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelirler
48
71.675
83.265
465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
128.119
590.241
1.526.354
308.747

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır