ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Finansal Varlıklar (Net)
8.421.548
24.342.970
37.850.238
38.728.012
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
39.705.873
66.895.937
97.211.075
101.864.503
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
0
0
0
0
Ortaklık Yatırımları
10.119
10.586
10.586
10.586
Maddi Duran Varlıklar (Net)
27.953
89.436
43.010
80.340
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
21.875
21.673
32.323
34.502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
0
0
5
10
Ertelenmiş Vergi Varlığı
95.678
169.179
324.243
374.926
Diğer Aktifler (Net)
95.684
170.015
228.206
1.274.899
Varlıklar Toplamı
48.378.730
91.699.796
135.699.686
142.367.778
Mevduat
0
0
0
0
Alınan Krediler
37.910.935
63.339.728
97.947.040
103.103.109
Para Piyasalarına Borçlar
629.707
2.945.163
2.874.989
2.392.260
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
51.882
2.121.456
4.176.377
4.250.107
Fonlar
1.528.791
8.418.825
6.397.933
4.678.793
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
26.693
11.157
18.299
25.459
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
10.479
24.161
21.326
26.819
Karşılıklar
73.649
165.756
433.171
460.064
Cari Vergi Borcu
25.194
287.483
547.485
1.076.859
Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
3.350.857
6.947.336
11.578.723
12.693.998
Diğer Yükümlülükler
304.906
584.991
821.671
1.750.339
Özkaynaklar
4.465.637
6.853.740
10.882.672
11.909.971
Ödenmiş Sermaye
2.000.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
Yükümlülükler Toplamı
48.378.730
91.699.796
135.699.686
142.367.778

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Net Faiz Geliri veya Gideri
1.377.096
3.004.264
7.525.011
2.518.684
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
48.785
99.883
137.029
57.821
Temettü Gelirleri
105.974
47.940
22.876
0
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
69.153
53.886
-603.480
-451.977
Diğer Faaliyet Gelirleri
106.177
145.675
223.334
68.605
Faaliyet Brüt Kârı
1.707.185
3.351.648
7.304.770
2.193.133
Net Faaliyet Kârı (zararı)
1.015.023
2.332.709
5.641.003
1.477.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.015.023
2.332.709
5.641.003
1.477.823
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
816.467
1.700.398
4.042.668
1.033.043
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
816.467
1.700.398
4.042.668
1.033.043
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
816.467
1.700.398
4.042.668
1.033.043
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.823
188.359
-4.272
-6.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
777.644
1.888.757
4.038.396
1.027.032

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır