Fon
Fonun Yatırım Stratejisi
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Rehber'de belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar ile Yönetmelik'te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir. Fon ihraçcının/kurucunun icazet aldığı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacaktır.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

-Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu'nda (2017/2) belirtilen yatırım stratejisi, izahnamenin (2.4.) nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine 2.4. maddesinde yer alan varlık ve işlem tablosunda belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon içerisindeki dağılımı ise süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Hareket marjları yönetimsel prensipler çerçevesinde sınırlıdır.

Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Bu hedefi gerçekleştirmek için fon portföyü aktif bir yönetim stratejisi izlenerek Yönetmelikte belirtilen azami ve asgari risk aralıklarının içerinde kalması hedeflenir.

Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.

Fonun risk değeri 5-7 aralığında belirlenmiştir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yansıtmayı amaçlamaktadır.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

. Kurucu, portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla sorumludur.

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Yönetmelik ve Rehber'de yer alan sınırlamalarla birlikte işbu fon özelinde düzenlenen İcazet Belgesi çerçevesinde yönetilir.

2.3. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin, düzenleyici kuruluşlar tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması zorunludur. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilke ve esasları ile uyumlu olması esas olup, izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon kesinlikle faiz geliri elde etmemeyi amaçlamaktadır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır.

Fonun ağırlıklı olarak yatırım yapabileceği kamu altın kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gördüğünden, borsalarda oluşan altın fiyatlarından farklı değerlerde işlem görebilir ve altın fiyatlarından farklılıklar gösterebilir.

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün %60'ı Türk lirası cinsinden mevduat veya katılma hesabına; en az %20'si Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına, kalanı ters repo, Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerine yatırılır.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün tamamının en az %60'ı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında olmak üzere, kalanı Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin getirisinin yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir.
Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır.
Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dâhil edilebilir.
Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.
Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.
Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon türü değişken fon olup, ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerdeki ortaklıkların ortaklık payları, gelişmiş ülke devlet borçlanma araçları ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen yurt dışı borçlanma araçları, döviz tevdiat hesapları, döviz katılım hesapları ve altına yatırım yapar. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonları Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır.

Fon, ayrıca, Türk lirasına dayalı yurt içi borçlanma araçları ile kısa vadeli nakit eşdeğeri varlıklara da yatırım yapar.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Fonun amacı, gelişmekte olan ülke statüsündeki Türkiye'deki yatırım araçları ile gelişmiş ülke statüsündeki Avrupa ve ABD piyasalarındaki varlıklar arasında, yatırımcıya dağılım fırsatı vermektir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, kısa-orta vadede gelir amaçlı olarak hem sermaye kazancı hem de fon katılma paylarının iade edilmesinden veya satışından elde edilen kazanç ile temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler.

Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların farklı varlık sınıflarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

Fon'un yatırım hedefi, öncelikle 52 yaş ve üzerinde olan ya da bireysel emeklilik sisteminde en fazla 5 yıl vadede yatırım planlaması bulunan, risk profili uyumlu katılımcıların birikimlerinin yönetilmesidir. Fon; ilgili risk profilindeki katılımcılara, yaşam döngülerinin belli bir aşamasında, birikimlerini yönlendirecekleri tasarruf/yatırım ürünü alternatifi sunar.

Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları, kıymetli madenler gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon kısa ve orta vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde yer alan borçlanma araçları ve para piyasası fonlarına yatırım yapacak olup, kısa ve orta vadeli getiriyi artırmak amacıyla risk hedeflemesi ile uyumlu bir şekilde ilgili tebliğde yer alan diğer fon türlerine, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, BIST'te işlem gören borsa yatırım fonlarına ve yabancı borsalarda işlem gören yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına da yatırım yapacaktır.

Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ile 4 arası düzeyde kalacaktır.


AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun amacı, tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, birikimlere para piyasalarındaki faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması ve faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılmasıdır. Fon tarafından pay fiyatlarında yüksek dalgalanma yaşanmaksızın yatırımcıya gelir akımı yaratılabilmesi hedeflenir. Fon, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer verir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'ini , borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler.

Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Emeklilik Şirketi tarafından belirlenen Grup Planlarına dahil edilecektir. Yatırım stratejisi uyarınca portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün tamamı, değişen piyasa koşullarına göre, Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine, belirlenen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde yatırılır. Fon, sermaye kazancı, kar payı ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, orta risk düzeyinde, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, Türk ortaklık paylarına, döviz ve Türk Lirası cinsinden vadeli mevduata, altına ve ters repoya ve 2.4. maddesinde belirtilen diğer araçlara yatırım yapmaktadır.

Fon'un risk değeri 3-4 aralığındadır.

Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarından oluşan fondur. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon, eurobond yatırımı ile döviz cinsinden faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Fonun yatırım stratejisindeki temel amaç; T.C. Hazine Müsteşarlığı ve özel sektörden ihraççılar tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçlarının yüksek getirilerinden faydalanmaktır.

Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir.

Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine 2.4. maddesinde yer alan varlık ve işlem tablosunda belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon içerisindeki dağılımı ise süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Hareket marjları yönetimsel prensipler çerçevesinde sınırlıdır.

Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, orta risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Bu hedefi gerçekleştirmek için fon portföyü aktif bir yönetim stratejisi izlenerek Yönetmelikte belirtilen azami ve asgari risk aralıklarının içerinde kalması hedeflenir.

Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.

Fonun risk değeri 4-5 aralığında belirlenmiştir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak ortaklık paylarından oluşmaktadır.Fon, ortaklık payı piyasasının iyi bir göstergesi olan BİST 100 Endeksi getirisine paralel performansı hedeflerken hem sermaye kazancı hem de temettü getirisi elde etmeyi amaçlar. Orta ? uzun vadeli dönemde ülkenin büyüme potansiyeline paralel ortaklık payı piyasasındaki reel getirinin fon reel getirisine dönüşmesine yönelik yatırım yapar.Fon, mevzuat gereği minimum %80 ortaklık paylarına yatırım yapmak koşuluyla, piyasa yönüne ilişkin beklentiler doğrultusunda payların yatırım oranını ayarlar. Fonun ortaklık paylarına yatırım oranı %80 - %100 aralığında dalgalanabilir. Ekonomik, finansal ve piyasa koşullarının analizi bu noktada alınan kararlarda etkilidir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon; fon portföyünün minimum %80'i devamlı olarak ortaklık payı yatırımlarına yatırılacaktır. Fon, ortaklık payı piyasasının iyi bir göstergesi olan BİST 100 Endeksi getirisine paralel performansı hedeflerken hem sermaye kazancı hem de temettü getirisi elde etmeyi amaçlar. Orta ? uzun vadeli dönemde ülkenin büyüme potansiyeline paralel ortaklık payı piyasasındaki reel getirinin fon reel getirisine dönüşmesine yönelik yatırım yapar.Fon, mevzuat gereği minimum %80 ortaklık paylarına yatırım yapmak koşuluyla, piyasa yönüne ilişkin beklentiler doğrultusunda paylara yatırım oranını ayarlar. Ekonomik, finansal ve piyasa koşullarının analizi bu noktada alınan kararlarda etkilidir. Bu doğrultuda, fonun ortaklık paylarına yatırım oranı %80 - %100 aralığında dalgalanabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföy sınırlamaları itibari ile Rehber'de tanımlanan diğer türlerden herhangi birine girmeyen Değişken fondur. Fon, ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından, yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip yabancı kamu borçlanma araçlarına, ve ayrıca T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtdışında ihraç edilen kamu dış borçlanma araçlarına yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedefler. Bu kapsamda fon portföy değerinin en az %40'ı yabancı kamu borçlanma araçları ile kamu dış borçlanma araçlarına yatırılacaktır.Yabancı borçlanma araçlarının portföye alımında; derecelendirme yapan kuruluşun derecelendirme ölçütleri çerçevesinde, borç yapısının niteliği, piyasadaki değişimlere olan duyarlılığı, borcun ödenmeme riski gibi unsurlar açısından borçlanma aracının yeterli koruma sağladığına ve yatırım yapılabilir nitelikte olduğuna ilişkin derece almış olması şartı aranır. İlgili borçlanma aracının kredi derecesini belirleyen belgeler fon nezdinde bulundurulur.Öte yandan, fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir.Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır.Yabancı borçlanma araçlarının işlem gördüğü ikinci el piyasaların büyüklüğü ve derinliği sayesinde, likidite riski de önemli ölçüde azalmaktadır.Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede gelir amaçlı olarak hem sermaye kazancı hem de fon katılma paylarının iade edilmesinden veya satışından elde edilen kazanç ile temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler.

Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların farklı varlık sınıflarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

Fon'un yatırım hedefi, öncelikle 40 ? 52 yaşları arasında yer alan ya da bireysel emeklilik sisteminde en az 5 yıl vadede yatırım planlaması bulunan, risk profili uyumlu katılımcıların birikimlerinin yönetilmesidir. Fon; ilgili risk profilindeki katılımcılara, yaşam döngülerinin belli bir aşamasında, birikimleri yönlendirecekleri tasarruf/yatırım ürünü alternatifi sunar.

Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları, kıymetli madenler gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde yer alan borçlanma araçları ve para piyasası fonlarının yanı sıra ortaklık payları, döviz ve altın fonlarına yatırım yapacak olup, orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla risk hedeflemesi ile uyumlu bir şekilde ilgili tebliğde yer alan diğer fon türlerine, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, BIST'te işlem gören borsa yatırım fonlarına ve yabancı borsalarda işlem gören yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına da yatırım yapacaktır.

Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ile 5 arası düzeyde kalacaktır.


AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun amacı, tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, birikimlere para piyasalarındaki faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması ve faiz hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılmasıdır. Fon tarafından pay fiyatlarında yüksek dalgalanma yaşanmaksızın yatırımcıya gelir akımı yaratılabilmesi hedeflenir. Fon, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer verir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'ini , borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'inini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesi 5-15 yıl aralığında USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.
Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir.
Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır.
Bunun yanında izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları, borçlanma araçları ve altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.

Fon; portföyünün kalanı ile değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan varlık ve işlem tablosunda belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapar ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, riskin dağıtılmasını gözeterek reel getiri hedefiyle hareket eder. Hedeflenen reel getiri hedefine ulaşmak için çeşitli yatırım araçlarından aktif şekilde faydalanılmaktadır.

Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Emeklilik Şirketi tarafından belirlenen Grup Planlarına dahil edilecektir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları, borçlanma araçları ve altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.

Fon; portföyünün kalanı ile değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan varlık ve işlem tablosunda belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapar ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, riskin dağıtılmasını gözeterek reel getiri hedefiyle hareket eder. Hedeflenen reel getiri hedefine ulaşmak için çeşitli yatırım araçlarından aktif şekilde faydalanılmaktadır.

Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Kira sertifikası ve Katılım 30 Endeksindeki paylara yatırım yaparak, kira geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon portföyünün en az %75'i T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşturulmaktadır.Fon Portföyünün en fazla %15'i oranında Katılım 30 Endeksindeki paylara ve ayrıca fon portföyünün en fazla %15'i oranında TL Katılma Hesaplarına ve Türk lirası cinsinden kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yapılabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetleri gibi faizsiz ürünlere yatırım yapmaktır.Fon, portföyünde Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına en az %60 oranında yer verir. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.Bunların yanı sıra, fon portföyünün en fazla %40'ı yurtiçinde ihraç edilmiş Türk lirası cinsinden özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %30'u Katılım 30 Endeksi'nde bulunan paylara ve en fazla %25'i TL cinsinden Katılma Hesaplarına yatırılabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan ve katılımcılar adına ödenen katkı payının değerlendirildiği fondur. Fon, portföyünün en az %70'i ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %15'ini Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde, asgari %10'u BİST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami %20'sini ise Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabına ve azami % 5'ini BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Borsa veya Borsa Dışından Vaad Sözleşmeleri ile Takasbank ve/veya Yurt İçi Para Piyasası İşlemlerine yatırır.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün tamamı, değişen piyasa koşullarına göre, Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine, belirlenen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilir. Fon, kar payı ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Fon, kısa vade perspektifiyle, düşük risk düzeyinde, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, bunun yanında vadeli mevduata, ters repoya ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapmaktadır.

Fonun risk değeri 1-2 aralığında belirlenmiştir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile ortaklık payları, borçlanma araçları, yabancı para ve sermaye piyasası araçları gibi varlık sınıfları arasındaki korelasyon ilişkisi yoluyla etkin bir getiri/risk dengesi sağlanması gözetilmekte ve bu yolla fonun uzun vadeli getirisinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, fon portföyünün en az %30'luk kısmı yurt içi ortaklık paylarından oluşmakta olup yüksek risk düzeyinde yüksek reel getiri hedefiyle yönetilir.AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik?te belirtilen varlık türlerine, belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırılır ve faiz geliri içermeyen kira geliri, kar payı, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon bu amaçla faiz geliri elde etmeyi amaçlamaksızın; portföyünün tamamı, ağırlıklı olarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları olmak üzere değişen piyasa koşullarına göre Türkiye?de ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, döviz cinsinden kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, Türk Lirası ve döviz cinsinden katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşur. Bu kapsamda, fon portföyünün en az %30'luk kısmı Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından oluşmakta olup yüksek risk düzeyinde yüksek reel getiri hedefiyle yönetilir.


AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik?te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile farklı varlık sınıfları arasındaki korelasyon ilişkisi yoluyla riskin sınırlanması ve fonun yatırım yapacağı yatırım araçlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir. Bu kapsamda fon portföyünün %30?u devamlı olarak yurtiçi borçlanma araçlarına yönlendirilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile farklı varlık sınıfları arasındaki korelasyon ilişkisi yoluyla etkin bir getiri/risk dengesi sağlanması gözetilmekte ve bu yolla fonun uzun vadeli getirisinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %20'si yurtiçi ortaklık payları ve %15'i yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşmak üzere değişen piyasa koşullarına göre dinamik bir strateji ile yatırıma yönlendirilmesi hedeflenir.

Fon, makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, menkul kıymetlere ve yatırım fonu katılma paylarına yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır.


AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır faiz geliri içermeyen kira geliri, kar payı, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon bu amaçla faiz geliri elde etmeyi amaçlamaksızın; portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Türkiye'de ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, döviz cinsinden kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, Türk Lirası ve döviz katılma hesapları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Bu amaçla fon portföyünün en az %15'i Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve %25'i Türkiye'de ihraç edilmiş kamu ve özel sektör kira sertifikalarından oluşmak üzere değişen piyasa koşullarına göre dinamik bir strateji ile yatırıma yönlendirilmesi hedeflenir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün asgari %50'si Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında; asgari % 10'u icazeti alınmış olan; girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye Varlık Fonu'nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Fon portföyünün azami %30'u altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarında, TL cinsinden ve Borsa'da işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarında, katılım yatırım fonu katılma paylarında, katılım borsa yatırım fonu katılma paylarında, icazeti alınmış olan; yatırım ortaklığı paylarında, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ile vaad sözleşmelerinde ve Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan diğer yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Fon portföyünün azami %40'ı ise Türk Lirası cinsinden katılma hesabında yatırıma yönlendirilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik?te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu amaçla fon portföyünün büyük bölümü yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilerek sınırlı risk düzeyinde reel getiri elde etmeyi hedefler.


AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon , portföyünün asgari %50'sini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında; asgari %10'unu girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye Varlık Fonu' nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında ve Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirir.

Fon portföyünün azami %40'ı ise Türk Lirası cinsinden mevduatta ve katılma hesabında yatırıma yönlendirilir.

Fonun yatırım stratejisi hakkında daha detaylı bilgiye fon izahnamesinden ulaşılabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon portföyü, aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazla olacak şekilde yönetilecektir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak Türk özel sektörü tarafından ihraç edilen TL cinsi borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü görece kolay, faiz getirisi yüksek ve riski az olanlar tercih edilir.

Fon ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancını hedefler. Kredi riski, likidite riski, risk-getiri profili gibi unsurlar incelenerek, fon için en uygun olduğu düşünülen yatırım araçları seçilir. Fonun portföy dağılımı ve yatırım yapılacak enstrümanların seçimi, değişen piyasa koşulları göz önüne alınarak mevzuat çerçevesinde dinamik olarak belirlenebilir.

Fon portföyüne dâhil edilecek enstrümanlar seçilirken; portföyde yoğunlaşmayı önleme, sektörel ve vadesel bazda çeşitliliği sağlama ve riskin dağıtılması esasına göre çeşitlendirme hususları dikkate alınır. Yoğunlaşma riskini dağıtmak adına, benzer risklere maruz kalabilecek enstrümanların bir kısmı elenebilir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün asgari % 60'ını Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami %40'ı ise TL cinsinden mevduata, katılma hesabına, ters repoya, organize para piyasası işlemlerine, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarına veya BIST 100 endeksindeki veya BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Genelge ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

Fon içerisindeki varlık dağılımı belirlenirken, beklenen getiri ve risk analizlerine dayanan en uygun bileşim hedeflenir. Standart fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelikte yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi" ile yurt dışında genel kabul görmüş sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları, Amerikan depo sertifikaları ve global depo sertifikaları ile yurt içinde sürdürülebilirlik endekslerini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun amacı ağırlıklı olarak Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performansları yüksek şirketlere yatırım yaparak orta uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket etmektir.

"Sürdürülebilirlik yatırımı, genellikle ESG ("Environmental, Social, Governance") ("Çevresel, Sosyal ve Yönetişim İlkelerine Dayalı") yatırım kavramıyla aynı anlamlı kullanılmaktadır."

Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makroekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini önemli ölçüde etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla ortaklık payı ve borsa yatırım fonları seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de kurulu olup, unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.

Fon, ayrıca izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.

Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fonun risk değeri 5-7 bandında yer alacaktır

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon türü değişken fon olup, fon portföyü ağırlıklı olarak uluslararası tanınmış Industry Classification Benchmark (ICB) (Endüstri Sınıflandırma Sistemi) uyarınca Technology (Teknoloji) endeksine dahil olan şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarından oluşmaktadır. Fon'un yatırım amacı, katılımcının büyüme eğiliminde bulunan teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ortaklık payları ve/veya borçlanma araçları kazancına iştirak etmesini sağlamaktır.

Ayrıca fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve seımaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir.

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.


Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların farklı varlık sınıflarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

Fon'un yatırım hedefi, öncelikle 18 ? 39 yaşları arasında yer alan ya da bireysel emeklilik sisteminde en az 10 yıl vadede yatırım planlaması bulunan, risk profili uyumlu katılımcıların birikimlerinin yönetilmesidir. Fon; ilgili risk profilindeki katılımcılara, yaşam döngülerinin belli bir aşamasında, birikimleri yönlendirecekleri tasarruf/yatırım ürünü alternatifi sunar.

Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları, kıymetli madenler gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde yer alan borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz ve altın fonlarına yatırım yapacak olup, orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla risk hedeflemesi ile uyumlu bir şekilde ilgili tebliğde yer alan diğer fon türlerine, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, BIST'te işlem gören borsa yatırım fonlarına ve yabancı borsalarda işlem gören yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına da yatırım yapacaktır.

Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ile 7 arası düzeyde kalacaktır.

AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşur

AK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşur.

AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı paylarından oluşur.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AGESA EMEKLİLİK TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek ve iyi yönetime sahip, teknoloji tabanlı veya teknoloji üreten anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına, diğer girişim sermayesi yatırım fonlarına ve Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana teknoloji alanları:

(a) Yapay Zeka ve Büyük Veri (Artificial Intelligence, Big Data)

(b) Siber Güvenlik

(c) Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT)

(d) Blokzincir (Blockchain)

(e) Biyoteknoloji ve sağlık teknolojileri

(f) Enerji ve ilintili teknolojileridir.

Fon bu alanların dışındaki teknolojilere ve sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler (i) belirli bir ciroya ulaşmış veya ciro yapmaya başlamak üzere olmak; (ii) teknolojik ürün veya hizmetin büyüme ve gelişme potansiyeli olduğunun değerlendirilmesi; (iii) sorumluluk sahibi ve deneyimli, ilgili teknolojiye hakim, iş etiği sahibi, dürüst yönetim kadrosuna sahip olmak; (iv) hedeflenen getiriyi sağlayabilecek, büyüme potansiyeli yüksek ve operasyonel gelişime uygun iş modeli uygulamak; (v) rekabet gücüne sahip, marka ve patent değeri olan katma değerli ürün ve hizmet portföyü oluşturabilme kabiliyetine sahip olmak; ve (vi) sürdürülebilirlik olacaktır.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı ve diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.

Yatırımlardan çıkış stratejileri de stratejik veya finansal ortağa satış, halka arz ve kurucu ortağa veya diğer ortaklara satış olacaktır.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKBANK VENTURE BUİLDER ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olmayan, teknoloji tabanlı veya teknoloji üreten anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına, diğer girişim sermayesi yatırım fonlarına ve Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler (i) teknolojik ürün veya hizmetin büyüme ve gelişme potansiyeli olduğunun değerlendirilmesi; (ii) sorumluluk sahibi ve deneyimli, ilgili teknolojiye hakim, iş etiği sahibi, yönetim kadrosuna sahip olmak; (iii) hedeflenen getiriyi sağlayabilecek, büyüme potansiyeli yüksek ve operasyonel gelişime uygun iş modeli uygulamak; (iv) rekabet gücüne sahip, marka ve patent değeri olan katma değerli ürün ve hizmet portföyü oluşturabilme kabiliyetine sahip olmak; ve (v) sürdürülebilirlik olacaktır.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı ve diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.

Yatırımlardan çıkış stratejileri de stratejik veya finansal yatırımcıya satış, halka arz ve kurucu ortağa veya diğer ortaklara satış olacaktır.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek ve mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, sağlık, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmak olacaktır.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (yönetimde söz sahibi olmayı sağlayan hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) alımı, şirkette profesyonel yönetim olması durumunda ise çoğunluk hisse alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanacaktır.

Yatırımlardan çıkış stratejileri ise halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa veya finansal ortağa satış olacaktır.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olmayan, teknoloji tabanlı veya teknoloji üreten anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.
Fon, girişim şirketlerinin kaynak kuruluş olduğu uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olan kira sertifikalarına ve Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana teknoloji alanları;
(a) Yapay Zeka, Büyük Veri ve Makine Öğrenmesi (Artificial Intelligence, Big Data, Machine Learning),
(b) Siber Güvenlik,
(c) (Endüstriyel) Nesnelerin İnterneti (I-IoT),
(d) Blokzincir (Blockchain),
(e) Biyoteknoloji ve Sağlık Teknolojileri,
(f) Pazaryeri ve SaaS (Marketplace ve SaaS),
(g) Enerji ve ilintili teknolojileri,
(h) Oyun ve ilintili teknolojileridir.
Fon bu alanların dışındaki teknolojilere ve sektörlere de yatırım yapabilecektir.
Fon portföyüne dahil edilebilecek girişim şirketlerinin uluslararası katılım finans ilkelerine uygun şirketler olması şarttır. Fon'un ve yatırımlarının uluslararası katılım finans ilkelerine uygunluğuna ilişkin icazet belgesi alınır. İcazet belgesi alınacak kurumlar ve/veya kişiler Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alınan icazet belgesi KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmak olacaktır.
Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı ve diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.
Yatırımlardan çıkış stratejileri de stratejik veya finansal yatırımcıya satış, halka arz ve kurucu ortağa veya diğer ortaklara satış olacaktır.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olmayan, yenilenebilir enerji üretimi, toptan ve perakende satışı, santral bakım ve işletim hizmetleri, enerji depolama ve yazılım dahil yenilenebilir enerji teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir veya borç ve sermaye finansmanın karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

Fon portföyüne dahil edilebilecek girişim şirketlerinin İslâmi ticaret ve finans ilkelerine uygun şirketler olması şarttır.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir. Fon portföyüne İslami ticaret ve finans ilkelerine uygun gayrimenkul yatırımları ve faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları ile yatırım fonu katılma payları dahil edilecektir.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir. Fon portföyüne İslami ticaret ve finans ilkelerine uygun gayrimenkul yatırımları ve faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları ile yatırım fonu katılma payları dahil edilecektir.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken, İslâmi ticaret ve finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Fon, girişim şirketlerinin kaynak kuruluş olduğu İslami finans ilkelerine uygun olan kira sertifikalarına yatırım yapabilir. Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, sağlık, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Fon portföyüne dahil edilebilecek girişim şirketlerinin İslâmi ticaret ve finans ilkelerine uygun şirketler olması şarttır.

Fon'un ve yatırımlarının katılım (faizsiz finans) esaslarına uygunluğuna ilişkin icazet belgesi alınır. İcazet belgesi alınacak kurumlar ve/veya kişiler Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alınan icazet belgesi Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.

Yatırımlardan çıkış stratejileri de halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa satış olacaktır.

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JEC YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olmayan, yenilenebilir enerji üretimi, toptan ve perakende enerji satışı, santral bakım ve işletim hizmetleri, enerji depolama ve yazılım dahil yenilenebilir enerji teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir veya girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanın karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir. Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, itibarlı mühendislik, tedarik ve inşaat partnerleri ile çalışmak, güvenilir donanım kullanımı olacaktır.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) veya normal azınlık paylarının satın alımı, çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanacaktır.

Yatırımlardan çıkış stratejileri, ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlarda halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik veya finansal yatırımcıya satış; borçlanma araçları yatırımlarında ise itfa veya satış olacaktır.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. J-START ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SABANCI HOLDİNG ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek ve iyi yönetime sahip, teknoloji tabanlı veya teknoloji üreten anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına; ve Kurulun ilgili mevzuatınca belirlenen limitler dahilinde yurtdışında yerleşik şirketlere yatırım yapabilir. Ek olarak, Tebliğ'de tanımlanan girişim

şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana teknoloji alanları: (i) Yapay zeka ve büyük veri, (artificial intelligence, big data) (ii) Endüstriyel nesnelerin interneti (Internet of things-IoT), (iii) Endüstriyel ve B2B teknolojileri ve (iv) siber güvenliktir. Fon bu alanların dışındaki teknolojilere ve sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler (i) belirli bir ciroya ulaşmış veya ciro yapmaya başlamak üzere olmak; (ii) teknolojik ürün veya hizmetin büyüme ve gelişme potansiyeli olduğunun değerlendirilmesi; (iii) sorumluluk sahibi ve deneyimli, ilgili teknolojiye hakim, iş etiği sahibi, dürüst yönetim kadrosuna sahip olmak; (iv) hedeflenen getiriyi sağlayabilecek, büyüme potansiyeli yüksek ve operasyonel gelişime uygun iş modeli uygulamak; (v) rekabet gücüne sahip, marka ve patent değeri olan katma değerli ürün ve hizmet portföyü oluşturabilme kabiliyetine sahip olmak; ve (vi) sürdürülebilirlik olacaktır.

Yapılacak yatırımlarda çoğunluk paylarının satın alımı, imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı ve diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.

Yatırımlardan çıkış stratejileri de stratejik veya finansal ortağa satış, halka arz ve kurucu ortağa veya diğer ortaklara satış olacaktır.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek ve mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken, İslâmi ticaret ve finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin kaynak kuruluş olduğu İslami finans ilkelerine uygun olan kira sertifikalarına yatırım yapabilir. Tebliğ'de (Tebliğ) tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler ihracata dayalı ve inovasyona dönük sektörler ile bilişim, teknoloji, gıda, sağlık, imalat, ulaştırma ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Fon portföyüne dahil edilebilecek girişim şirketlerinin İslâmi ticaret ve finans ilkelerine uygun şirketler olması şarttır.

Fon'un ve yatırımlarının katılım (faizsiz finans) esaslarına uygunluğuna ilişkin icazet belgesi alınır. İcazet belgesi alınacak kurumlar ve/veya kişiler Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alınan icazet belgesi KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmak olacaktır.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, şirkette profesyonel yönetim olması durumunda ise çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi yöntemler uygulanacaktır.

Yatırımlardan çıkış stratejileri halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik veya finansal yatırımcıya satış olacaktır.


AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; getiri potansiyeli yüksek görülen gayrimenkullere, tamamlanmış veya mevzuatın izin verdiği ölçüde yatırım aşamasında bulunan gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yaparak alım satım karı ve/veya işletme, hasılat veya kira geliri elde etmek amacına dayanmaktadır. Fon bu amacı gerçekleştirmek üzere arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen benzeri her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaat edebilir.

Fon, alım satım karı elde amacını sağlamak üzere yukarıda sayılan her türlü gayrimenkulü ve gayrimenkule dayanan hakkı satın alabilecek olsa da, öncelikli olarak konut ve ofis stoku yüksek gayrimenkul projelerinden toplu alımlar yapmayı hedeflemektedir.

AKTİF PORTFÖY PLAYGATE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKTİF VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. içerisinde geliştirilmiş inovatif fintech projelerini kurucu ortak sıfatıyla şirketleştirerek ya da halihazırda kurulu şirketlere ortak olarak daha esnek ve çevik bir yapıya kavuşturmak; bu şirketlerin paylarına yatırım yapmak ve gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Diğer taraftan, fon, girişim şirketlerine yukarıdaki şekilde doğrudan yatırım yapabileceği gibi yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla yatırım yapabilir. Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir ve kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir.

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Ayrıca Tebliğ'in 18. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümleri ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, satın alma ve satış vaadi sözleşmelerine taraf olmaktır.Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına, Kurul'un uygun gördüğü kira sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BUKET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, portföyüne dahil edilebilecek varlıklar ve fon adına yapılacak işlemlerin uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklar ve işlemler olması şarttır. Uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesinde, faizsiz finansman ve yatırım ürünleri alanında bağımsız bir danışman kararı aranacak ve bu karar bağlayıcı olacaktır. Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmak veya pay devri yolu ile bunlara ortak olmayı, bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler enerji, gıda, sağlık, bilişim, teknoloji, hizmet ulaştırma, imalat ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM (TL) FONU

Değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Gayrimenkule yatırım yapan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MİNDVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji tabanlı anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji tabanlı şirketlerin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler enerji, sağlık, tarım, biyokimya, finans teknolojileri ve diğer teknoloji (nesnelerin interneti, yapay zeka, analitik dikeyler vb.) sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUPFON OPPORTUNITY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, mevzuatın izin verdiği yöntemlerle girişim şirketlerine ve mevzuatın izin verdiği diğer yatırım araçlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir.

Fon'un yatırım stretejisi; büyüme potansiyeli devam eden, ölçeklenebilecek iş modeli olan, hissedarlık tablosunu sadeleştirmek isteyen, belirli seviyede büyüklüğe gelmiş anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla veya Kurul mevzuatının izin verdiği her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmaktır.

Fon'un odaklandığı alan teknoloji tabanlı girişimler olup, Fon diğer sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Yatırım yapabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; sorumluluk sahibi, deneyimli, yetenekli, inovatif iş fikirlerini hayata geçirme kapasitesi olan yönetim kadrosuna sahip olmak, rekabette fark yaratacak büyüme stratejilerine sahip olmak ve sürdürülebilir katma değerli ürün ve hizmetleri müşterilerine ulaştırma potansiyeline sahip olmalarıdır.

Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsa dışında satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

Fon, Türkiye'de herhangi bir mevzuata uygun olmayan bir ürünün üretimi, ticareti veya hizmetin verilmesi ile ilgili faaliyetlerle iştigal eden şirketlere yatırım yapmayacaktır. Ayrıca Fon; alkol, domuz eti, kumar, tütün ürünlerinin üretimi, ticareti veya hizmeti verilmesi ile ilgili faaliyetlerle iştigal eden şirketlere yatırım yapmayacaktır.

Uygulanacak her türlü yatırım kararı katılım finans ilkelerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Fon'un faaliyet ve yatırımlarının katılım finans ilkelerine uygunluğuna ilişkin alınan icazet belgesi KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren, halka açık olan veya olmayan ve büyüme potansiyeli yüksek, anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz yenilenebilir enerji şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALBATROS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANADOLU VE TRAKYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; yoğun olarak arsa ve arazi yatırımları ile Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANKA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon?un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75?i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ASSET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEREKET KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİLİŞİM VADİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, öncelikle merkezi Muallim Köy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.'nin kurduğu ve işlettiği teknoparkta (Bilişim Vadisi) bulunan veya halihazırda merkezleri Bilişim Vadisi'nde olmasa da yatırım dönemini takip edecek 6 (altı) ay içerisinde ticari merkezlerini veya şubelerini yasal ve geçerli bir şekilde Bilişim Vadisi'ne taşımayı ve yasal yükümlülüklerini raporlamak için Bilişim Vadisi'nin yönlendireceği ortak mali raporlama sistemlerine kayıtlı olmayı taahhüt edecek, teknoloji tabanlı şirketlerden ürün ve pazar uyumu sağlamış ve hedef pazarı oturmuş yüksek büyümeye hazır hale gelmiş bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık, enerji gibi "Sivil Teknolojiler" alanındaki şirketlere yatırım yapılmasıdır.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOYUT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CAPİTAL INVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CONTRA SAĞLIK VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un girişim sermayesi yatırımları Tebliğ'in 18. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan yatırım ve işlemlerden oluşur.

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, teknoloji tabanlı şirketlerden erken aşama veya ürün ve pazar uyumu sağlamış ve hedef pazarı oturmuş, yüksek büyümeye hazır hale gelmiş sağlık, sağlık teknolojileri, ilaç sanayi, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, gıda, enerji, yazılım teknolojileri gibi alanındaki şirketlere yatırım yapılmasıdır. Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir ve kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir.


ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÇEŞME GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %51'i oranında arsa, arazi ve tarla yatırımı yapmaktır. Fon ayrıca değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, finansal ve kurumsal yapılandırma ve geliştirme yapılabilecek şirket paylarına yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir ve kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır.


ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÜKKAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %51'i ticari ünitelerden oluşmak üzere gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, kiraya vermek, kiralamak ve satmaktır.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, Fintech girişim şirketleri veya finans şirketlerine ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç aşamalarında yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONANGELS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, Girişim Kitle Fonlama Platformu A.Ş. (fonangels.com) tarafından yürütülen kitle fonlama kampanyalarına katılan girişimler başta olmak üzere, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, katılım finans ilkelerine uyulmak şartıyla payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapmak olup, bu kapsamda fon toplam değerinin en az %80'i girişim sermayesi yatırımı niteliğindeki kira sertifikalarından oluşacaktır. Bunun yanında, fon toplam değerinin kalan kısmı ile münhasıran girişim şirketlerine kullandırılan/kullandırılacak faizsiz finansmana dayalı olarak ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ve fon kullanıcısının katılım bankası olduğu, faizsiz finans prensiplerine uygun fon kullandırma araçları vasıtasıyla sadece girişim şirketleri vasfını taşıyan şirketlere kullandırılan finansmanların ve o finansmanların kullandırıldığı özel fon havuzu katılma hesaplarının dayanak varlık olarak kullanıldığı kira sertifikalarına ve girişim şirketlerinin ortaklık paylarına yatırım yapılabilecektir.

Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVASYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. içerisinde geliştirilmiş inovatif fintech projelerini kurucu ortak sıfatıyla şirketleştirerek ya da halihazırda kurulu şirketlere ortak olarak daha esnek ve çevik bir yapıya kavuşturmak; bu şirketlerin paylarına yatırım yapmak ve gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Bu şekilde Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. içerisinde geliştirilmiş olan başarılı inovatif projeler daha esnek ve çevik yapıda şirketleşeceklerdir. Diğer taraftan, fon, girişim şirketlerine yukarıdaki şekilde doğrudan yatırım yapabileceği gibi yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla yatırım yapabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNSHA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, başta İnsha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. (İnsha Ventures) ve Insha Ventures'ın yatırım yaptığı şirketlere yatırım yapmak ve şirketlerin ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, 30.06.2017 tarihli ve 5684 sayılı "Sigortacılık Kanunu" ile 20.09.2107 tarihli ve 30186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" tarafından kanuni koşulları belirlenen Katılım Sigortacılığı alanında faaliyet gösteren ve gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketlere yatırım yapmaktır. Ayrıca Fon, söz konusu girişim şirketlerinin kurucusu olabilir. Katılım Sigortacılığı, katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve\veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturdukları risk havuzuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katlım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türünü ifade etmektedir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, katılım finans ilkelerine uyulmak şartıyla payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapmak olup, bu kapsamda fon toplam değerinin en az %80'i girişim sermayesi yatırımı niteliğindeki kira sertifikalarından oluşacaktır. Bunun yanında, fon toplam değerinin kalan kısmı ile münhasıran girişim şirketlerine kullandırılan/kullandırılacak faizsiz finansmana dayalı olarak ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ve fon kullanıcısının katılım bankası olduğu, faizsiz finans prensiplerine uygun fon kullandırma araçları vasıtasıyla sadece girişim şirketleri vasfını taşıyan şirketlere kullandırılan finansmanların ve o finansmanların kullandırıldığı özel fon havuzu katılma hesaplarının dayanak varlık olarak kullanıldığı kira sertifikalarına ve girişim şirketlerinin ortaklık paylarına yatırım yapılabilecektir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEDİLA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, Medila Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere; büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi; temel olarak İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, üzerinde konumlu olan Metropol İstanbul projesi içerinde yer alan gayrimenkullerden oluşmak üzere gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, kiraya vermek, kiralamak ve satmaktır.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OSTİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RANA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SGLOBE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

Fon, Sglobe Girişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin vereceği danışmanlık hizmeti kapsamında fon portföyüne seçeceği girişim şirketlerine yatırım yapacaktır.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. START-UP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, yeni nesil girişim şirketlerine (start-up) başlangıç veya büyüme aşamalarında yatırım yapmak ya da bu şirketlerin kurucusu olmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir ve kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, başta turizm alanında faaliyet gösteren şirketler olmak üzere büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. V MALL İSTANBUL GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

Fon'un Yatırım Stratejisi Temel Olarak, V Mall İnş. Yatırım A.Ş. Başta Olmak Üzere; Büyüme Ve Katma Değer Üretme Potansiyeline Sahip, Operasyonel, Üretim Ya Da Satış Performansının Geliştirilmesi Suretiyle Yüksek Getiri Beklentisi Olan, Verilecek Finansal Ve/Veya Kurumsal Destekle Faaliyet Amaçlarını Gerçekleştirebilecek Şirketlere Yatırım Yapmak Ve İleri Aşamalarında Satış, Birleşme, Halka Arz Gibi Yöntemlerle Yatırımı Sonlandırmaktır.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAZILIM TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEDİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi; değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, başta yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketler ile teknoloji tabanlı şirketler olmak üzere büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YILDIZ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, Doktor Hayat Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere; büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÜÇÜNCÜ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, Fon portföyüne değer artış kazancı, alım satım kârı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakları satmaya, satın almaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve satın almayı veya satmayı vadetmeye yönelik yatırım yapılmasıdır.
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmaktır. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir.

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak, girişim şirketlerinin kurucusu olmaktır.Fon girişim şirketi niteliğini haiz şirketlerin borçlanma araçlarına ve bu şirketlerin fon kullanıcısı olduğu faizsiz finans prensiplerine uygun ihraç edilen kira sertifikalarına da yatırım yapabilir.


ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak USD cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli olarak yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon,Portföyünün en az %80(yüzde seksen)'ini devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir.


ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon,Portföyünün en az %80(yüzde seksen)'ini devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yatırarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini BIST' de işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına yatırarak, ulusal ortaklık payları piyasasındaki değer artışlarından maksimum şekilde yararlanmaktır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak USD cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli olarak yatırılmasıdır.Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fon, her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i borçlanma araçları ile ortaklık paylarından oluşan "Karma Emeklilik Yatırım Fonu"dur.

Fon en fazla %70 oranında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen USD cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ve gelişmiş-gelişmekte olan ülkeler ve şirketleri tarafından ihraç edilen USD cinsinden borçlanma araçlarına yatırım yapar. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Fon, ayrıca yurtiçi ortaklık paylarına yatırım yaparak TL bazda getiri elde etmeyi ve ayrıca yabancı ortaklık paylarına da yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

Fon, portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80 ve daha fazlası yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gün olan Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'dur. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

Fon ağırlıklı olarak kısa vadeli borçlanma araçları, kira sertifikaları ve ters repo gibi sabit getirili kamu menkul kıymetler ile para piyasası işlemlerine yatırım yaparak, düşük riski hedefleyen müşteri tercihlerine uygun bir aktif yönetim stratejisi uygulamaktır. Fon ayrıca bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı paylarının geçici olarak değerlendirilmesi için de kullanılmaktadır.

Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez

Fon portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün asgari % 60'ını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler Fon portföyünün azami %30'u Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler; asgari oranı %10 olmak üzere azami %30'u ise BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara, azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat, katılma hesaplarına ve azami %2'si Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerine yatırılabilir.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere tarım ve gıda alanında verimliliği artıran hizmet, servis ve teknoloji sektörlerine yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir.

Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak tarım ve gıda temalarındaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payı yatırımlarından oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak; değişen piyasa koşullarına göre ağırlıklı olarak yurtiçi ortaklık payları ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmaktır.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi, fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmasıdır. Fon'un hedefi dünya altın piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır.

Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak temettü, kira sertifikası ve faiz geliri elde etmektedir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez.

Fon, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir.

Baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki takip farkı ve takip hatası Rehber'in 1 numaralı ekine göre hesaplanır.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak olup, değişen piyasa koşullarına göre çeşitli varlık gruplarına yatırım yapan bir yönetim anlayışı sergilemek üzere kurulmuştur. Fon kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi temel stratejisi esas alınarak Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu, Değişken Şemsiye Fonu ve Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı fonlar arasında dengeli bir yatırım yapmayı, varlık sınıfları arasındaki düşük/negatif korelasyon ile riski sınırlı tutarak bu varlık sınıflarının uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fonun risk değeri 3-4 bandında yer alacaktır.

Varlık dağılımı geçmiş uzun vadeli dalgalanmalar ve korelasyonlar kullanılarak belli risk seviyesinde olabildiğince yüksek getiriye ulaşmak için uzun vadeli bir perspektifle oluşturularak, varlık dağılımları yıllık bazda değerlendirilir. Bununla birlikte, olağandışı piyasa koşullarında yatırımcıyı korumak amacıyla veya portföy yöneticisi tarafından uzun vadeli piyasa koşullarının değiştiğine karar verilmesi durumunda varlık dağılımında değişiklik gösterilebilir.

Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföy değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden de faydalanır.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmaktır. Fon, esas olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak vadesine 0-5 yıl kalan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az % 80'i ortaklık payları ile borçlanma araçlarından oluşan "Karma Emeklilik Yatırım Fonu"dur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.

Fon, her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az % 80'i ortaklık payları ile borçlanma araçlarından oluşan "Karma Emeklilik Yatırım Fonu"dur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon portföyünün en az %50'si ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden icazet belgesine bağlanmış kira sertifikalarından ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'in 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kira sertifikası ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırım yaparak, kira geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.

Fon portföyünün en az %30'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ile fon portföyünün %10'undan az olmamak üzere BIST Katılım 30 endeksini takip etmek üzere kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma paylarına, yine en fazla %15'i oranında Türk Lirası cinsinden, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına ve ayrıca, fon portföyünün en fazla %20'si oranında Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına yatırım yapılabilir.

Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen kira sertifikalarına, ve gelir ortaklığı senetleri gibi faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon portföyünün en az %60'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %30'u Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ile ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere; asgari %10 olmak üzere en fazla %30'u Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksleri'ndeki ortaklık paylarına ve en fazla %25'i ise TL cinsinden katılma hesaplarına yatırılabilir.

Fon içerisindeki varlık dağılımı, süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün en az %50'sini ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler.

Fon, portföyünün asgari %30'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları ile fon portföyünün %10'undan az olmamak üzere BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Katılım 30 endekslerini takip etmek üzere kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma paylarına yatırır.

Fon portföyüne en fazla %20 oranında Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı; fon portföyünün en fazla %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir.

Fon portföyünün en fazla %5'lik kısmı ise BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen ters repo ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir.

Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan ve katılımcılar adına ödenen katkı paylarının değerlendirildiği fondur.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VAKFI BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Yönetmeliğin 6.maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur.

Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmektir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak Koç İştirak Endeksi kapsamında yer alan ortaklık paylarına yatırılarak endeksin performansının yansıtılmasıdır. Yatırım yapılacak ortaklık payları örnekleme yoluyla seçilir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünde ağırlıklı olarak ortaklık payları ile borçlanma araçlarına yer verilecektir. Ayrıca, Fonun getirisini artırmak amacıyla izahnamesinin (2.4.) no'lu maddesinde yer alan tabloda belirtilen diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmak amaçlanmaktadır.

Fon portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün tamamını katılım esaslarına uygun olan, Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türleri ile işbu madde kapsamında zikredilen diğer yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon portföyünde, ağırlıklı olarak Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına ve Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksleri'ndeki ortaklık paylarına yer verilir. Fon, (2.4.) no'lu maddede yer alan yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Fonun risk değeri 5-7 aralığında belirleniş olup, Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün tamamını katılım esaslarına uygun olan, Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türleri ile işbu madde kapsamında zikredilen diğer yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon portföyünde, ağırlıklı olarak Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına yer verilir. Fon, (2.4.) no'lu maddede yer alan yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Fonun risk değeri 4-5 aralığında belirleniş olup, Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, değişen piyasa koşullarına göre çeşitli varlık gruplarına yatırım yapan dengeli bir yönetim anlayışı sergilemek üzere kurulmuştur. Fon ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmakla birlikte, getirisini artırmak amacıyla izahnamesinin (2.4.) no'lu maddesinde yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, değişen piyasa koşullarına göre çeşitli varlık gruplarına yatırım yapan dinamik bir yönetim anlayışı sergilemek üzere kurulmuştur. Fon ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmakla birlikte, izahnamesinin (2.4.) no'lu maddesinde yer alan tablodaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber (REHBER)'de belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik'te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon orta ve uzun vadede temkinli bir yönetim anlayışıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Bu hedef doğrultusunda Fon, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile vadeli mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapmaktadır ve izahnamesinin (2.4.) no'lu maddesinde yer alan yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisi izlemektedir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) ilkelerini süreçlerine dahil eden, çözüm sunan ve bu alanlarda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarının ve borçlanma araçlarının yer aldığı yerli ve yabancı sürdürülebilirlik borsa yatırım fonlarına, ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak yukarıda anılan temalardaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payı yatırımlarından oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.

Fon, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ifadesi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur.

Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Fonun risk değeri 5-7 bandında yer alacaktır.

Fon, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) madde 6'da belirtilen Şemsiye Fon türleri altında faaliyet gösteren Türkiye'de kurul kaydına alınmış tüm yatırım fonlarına (borçlanma araçları, ortaklık payları, kıymetli madenler, para piyasası, değişken, serbest yatırım fonu vb.), gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve BIST İstanbul'da işlem gören borsa yatırım fonlarına yatırım yapmakla birlikte izahnamede belirtilen limitler çerçevesinde yabancı borsalarda işlem gören farklı varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılım paylarına yatırım yaparak getirinin artırılması hedefini gözetmektedir.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.

Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmaktır. Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak kamu iç borçlanma araçlarına ve değişen piyasa koşullarına göre, getiri ve risk analizleri ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurobondlara, Türk ortaklık paylarına, ters repoya, TL ve döviz cinsinden mevduata, yatırım fonu katılım paylarına ve kredi riski analizleri sonucunda Türk özel sektör borçlanma araçlarına ve değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapmaktır. Fon; temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.

Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER İKİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.

Fon'un yatırım stratejisi;fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak olup yurtiçi borçlanma araçlarına ve ortaklık paylarının yanısıra global piyasalar ve gelişmekte olan ülke piyasalarına da yatırım yaparak ağırlıklı olarak sermaye kazancı elde etmektir.

Fon, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla madde 2.4' te yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80'i yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarından oluşamaz.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılmaktır. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak teknoloji temasına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere yapay zeka, e-ticaret, sağlık, turizm, tarım ve gıda, alternatif enerji, metaverse, dijital oyun, yarı iletkenler gibi yükselen sektörlere yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon, orta-uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Ayrıca, makroekonomik koşulların değişkenliği çerçevesinde dönüşüm öncelikli tematik yatırımlarla birlikte temettü endeksi fonları, BIST 100 dışı şirketler fonları, ihracatçı şirketler fonları gibi fon türlerine de yatırım yapılabilecektir.

Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde yeni ekonomi ve dönüşüm ekonomisi temalı yatırımlara ağırlık verilir. Fon portföyünde yatırım yapılacak varlık çeşitlendirmesiyle portföyün yoğunlaşma riskleri azaltılır. Teknoloji temasında enformasyon teknolojisi ve iletişim hizmetleri sektörü, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri, block zincir teknolojileri, metaverse, medikal teknoloji, biyoteknoloji, yapay zekâ teknolojileri, elektronik ticaret, elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri, teknolojik donanım, yazılım, telekomünikasyon, gibi alt sektörler bazında seçim yapılarak ilgili faaliyet alanının finansal performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Karbon emisyonunu azaltıcı yeni enerji çözümleri, verimlilik ve konfor sağlayıcı akıllı altyapılar ile sağlık, turizm, tarım ve gıda, dijital oyun, eğlence ve benzeri öncelik taşıyan sektörlere ilişkin yatırım fonu ve borsa yatırım fonları seçim ve yatırım kümesinde yer alır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon'a yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak yüksek getiri fırsatlarından yararlanma hedefi gözetilir. Fon portföyü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası yabancı para ve sermaye piyasası araçları gibi varlıklardan oluşturulur. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Buna ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 5-7 risk değerine (yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım yapabilir.

Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon'a yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası, yabancı para ve sermaye piyasası araçları gibi varlıklardan oluşturur. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %60'ı en fazla %80'i, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az %20'si Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami 184 gün vadeli ters repoda, vaad sözleşmelerinde, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmektedir.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %60'ı Türk Lirası cinsinden katılma hesabı ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmektedir.


ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon ağırlıklı olarak, Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, Türk kamu ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen Eurobondlara, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasalarına, yabancı borçlanma araçlarına ve BIST'te işlem gören şirketlerin paylarına yatırım yapmaktadır. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım tutarı fon porföy değerinin %80'i ve üzerinde olamaz. Fon portföyünün yabancı menkul kıymetler arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve hisse senedi borsalarını yakından takip edip portföy dağılımını periyodik olarak revize eder. Böylece farklı ekonomik konjonktürlerde farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarını öne çıkararak yatırımcının potansiyel kazancını yükseltmektedir.

Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları cinsinden Eurobondlara yatırılır. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden Türk özel sektör borçlanma araçlarına da düşük oranda yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.

Bunlara ek olarak fonizahnameainin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulmaktadır. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları ve/veya Euro cinsinden Eurobondlara ve/veya kamu ve özel sektör şirketlerinin yurtiçi ve dış borçlanma araçlarına yatırılmaktadır. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım tutarı fon porföy değerinin %80'i ve üzerinde olamaz. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Dolar kuru, Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.

Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon'a yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası gibi varlıklardan oluşturur. Fon portföyünde Eurobondlara azami %50 oranında yer verilir. Buna ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez.


Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 3-4 risk değerine (orta risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören paylardan oluşur. Fon, ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp-satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.


Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören paylardan oluşur. Fon, ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp-satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.

Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulmaktadır. Fonun ana gelir kaynakları faiz ve sermaye kazançlarıdır. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir.

Fon portföy değerinin en fazla %20'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulmaktadır. Fonun ana gelir kaynakları faiz ve sermaye kazançlarıdır. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir.


Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören şirketlerin paylarından oluşur ve fon sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Fon ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı hedef almaktadır. Portföye, likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp, satılmaktadır.

Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Euro cinsinden Eurobondlara yatırılır. Fon, faiz ve kur riski taşımaktadır. Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkilemektedir. Fon Türk Lirası ve Euro cinsinden Türk özel sektör borçlanma araçlarına da düşük oranda yatırım yapabilmektedir ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.

Bunlara ek olarak fon izahnasimenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon, bir endeks kapsamındaki varlıklara fon portföyünün en az %80'ini yatıran ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artış kadar getiri elde etmeyi hedefleyen "Endeks Fon"dur.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak İş Bankası İştirakleri Endeksi'nde yer alan şirketlerin paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları aşağıda yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az 0,9 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir.

Baz alınan endeks İş Bankası İştirakleri fiyat endeksidir. Endeks, T. İş Bankası A.Ş. ve sermayesinde T. İş Bankası A.Ş.'nin doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve Borsa İstanbul pazarlarında A veya B listesinde işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endekste yer alacak pay senetlerinin belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmesi İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması ise Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endeks değeri, endekste yer alan hisseler, anılan hisselerin ağırlıkları, endeks içeriğinin güncellenme sıklığı ve endeks ile ilgili diğer detaylı bilgiler İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde (www.isportfoy.com.tr) yer almaktadır. İş Bankası İştirakleri fiyat endeksinin günlük değeri ayrıca veri dağıtım kanallarınca da yayımlanmaktadır. (Endeks Kodu: ISIST). Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, katkı emeklilik yatırım fonu olup, münhasıran Şirket tarafından devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün en az %50 en fazla %70'i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından veya gelir ortaklığı senetlerinden oluşturulmaktadır. Ayrıca fon portföyünün en fazla %20'si oranında, katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesabına, en fazla %15'i oranlarında Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlere (katılım finans ilkelerine uygun olanlar) paylara yer verilebilir. Fon portföyünün en az %30 en fazla %50'si BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar ile BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilebilir. BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara asgari %10 oranında olmak üzere 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin beşinci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla yatırım yapılır. Fon portföyünün en fazla %5'lik kısmı ise borsa ve borsa dışı vaad sözleşmelerinde değerlendirilebilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon piyasa ve firma riski taşımaktadır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyü en az %60 en fazla %90'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikalarına yer verir. Ayrıca fon portföyünün en fazla %30'u oranında, Türk Lirası cinsinden, Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine; fon portföyünün en az %10 en fazla %30'u oranında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yer verir. Fon portföyünün en fazla %25'i oranında Türk Lirası cinsinden katılma hesabına yatırır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılanlar hariç, fon kullanıcısı aynı olan kira sertifikalarına fon portföyünün %10'undan fazlası yatırılamaz. Fon, portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısı ile düzenli kira gelirleri elde ederek, uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi hedefler.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon, katkı emeklilik yatırım fonu olup, münhasıran Şirket tarafından devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün en az %50 en fazla %70'i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyüne en az %30 en fazla %50 oranında BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar ile BIST 100 endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir. BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara" asgari %10 oranında olmak üzere 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin beşinci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla yatırım yapılır. Ayrıca fon portföyüne en fazla %20 oranında Türk Lirası cinsinden; vadeli mevduat veya katılma hesabı; fon portföyünün en fazla %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %5'lik kısmı ise BİST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, borsa veya borsa dışından vaad sözleşmeleri ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir. Fon faiz geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon piyasa, faiz ve firma riski taşımaktadır
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonları Rehberi'nin 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 5-7 risk değerine (yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonları Rehberi'nin 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 5-7 risk değerine (yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonları Rehberi'nin 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonları Rehberi'nin 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, Emeklilik Yatırım Fonu Rehberi'nin 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 3-4 risk değerine (orta risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Portföy değeri esas alınarak Fon portföyünün asgari %50'si azami %90'ı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Fon portföyünün asgari %10'u azami %50'si Türkiye'de kabul gören danışma kurulu tarafından icazet belgesi verilen girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün asgari %50'si azami %90'ı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Fon portföyünün asgari %10'u azami %50'si girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez Fon, Emeklilik Yatırım Fonları Rehberi'nin 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 1-2 risk değerine (düşük risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, borçlanma araçlarının faiz gelirlerinden ve sermaye kazançlarından yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yurtiçi özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmuştur. Bunların dışında, yurtiçi kamu borçlanma araçlarına, kamu ve özel sektör şirketlerinin dış borçlanma araçlarına, gelire endeksli senetlere, gelir ortaklığı senetlerine, varlığa dayalı menkul kıymetlere, kira sertifikalarına, mevduata, katılma hesaplarına fon portföyünün %20'sine kadar yatırım yapılabilir.

Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon istikrarlı bir getiri amacıyla yönetilmektedir. Bu nedenle fon, temel gelir kaynağı olarak faiz gelirlerini hedeflemektedir. Fon, faiz ve enflasyon riski yanı sıra likidite riski ve firmanın ihraç etmiş olduğu borçlanma araçları yoluyla aldığı kaynağı kısmi veya tamamen geri ödememe riskini de taşımaktadır. Fonun işlem yaptığı tüzel kişiliğin temerrüde düşmesi durumunda fon getirisi olumsuz etkilenebilmektedir. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon para piyasası fonudur. Portöyün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermayesi araçlarından oluşur ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyü ağırlıklı olarak ters repo dahil kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu iç borçlanma araçları ile özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmektedir. Ters repo, kısa vadeli Hazine Bonoları'nın ve özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden faydalanılmaktadır.

Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, Amerika Birleşik Devletleri S&P 500 pay endeksine dayalı yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılan borsa yatırım fonları, bahsi geçen ülke pay endeksini takip etmektedir. Fonun yatırım stratejisi yatırım yapılan borsa yatırım fonları aracılığı ile Amerika Birleşik Devletleri S&P 500 pay endeksindeki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Yönetici fon sepetine alınacak borsa yatırım fonlarının seçiminde; fon büyüklüğünü, fonu ihraç eden ve yöneten şirketi, yönetim tarzını, ücret ve giderlerini, portföy kompozisyonu ve likiditesini göz önünde bulundurur.

Getiriyi desteklemek amacıyla, yerli/yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kıymetli madenlere ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. İlgili sermaye piyasası araçları ve işlemlerinin toplamı fon toplam değerinin %20'sini aşamaz.

Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik ve Rehber'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

Fon portföyüne, Kurul kaydında bulunan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilir.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi sermaye, temettü ve faiz kazancı elde etmektir. Fon portföyünün en az %60 en fazla %90'ı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyünün azami %30'ı ise, Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve vaad sözleşmelerinden oluşturulmaktadır. Ayrıca fon portföyünün asgari %10 azami %30'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan, azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesabından ve azami %2'si Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşturulmaktadır. Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınabilecek varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te ve Rehber'de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi" ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları, Amerikan depo sertifikaları ve global depo sertifikalarından oluşur. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla hisse senedi seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST Teknoloji Endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık payları ile yurt dışı teknoloji endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırılacaktır. Fon bu şekilde enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, finansal teknoloji, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlere ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarına yatırım yapacaktır.

Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.


Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.


Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endekslerinde yer alan şirketlerin ortaklık payları, BIST Tarafından Hesaplanan Temettü Endekslerini Takip Eden Türkiye'de borsa yatırım fonu katılma payları ile yurtdışı Temettü Endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık payları ile bu şirketlerin Amerikan Depo Sertifikaları ve Global Depo Sertifikalarından oluşur. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Temettü Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektedir.

Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla hisse senedi seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon'a yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon orta ve uzun vadede TL bazında istikrarlı getiri sağlamayı hedefler. Bu amaca ulaşmak için, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyü ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından ve mevduattan oluşturulur. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez.


Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 1-2 risk değerine (düşük risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla, fon portföyü ağırlıklı olarak ters repo, özel sektör borçlanma araçları ve kamu iç borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Portföyde ulusal ve uluslararası şirketlerin pay riski bulunmamaktadır. Fon yönetiminde düşük oranda faiz ve enflasyon riski taşınmaktadır. Fon portföyünün ortalama vadesi, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen altı aylık devlet iç borçlanma araçlarıyla uyumludur. Kısa vadeli devlet iç borçlanma araçlarının faiz oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkilemektedir.

Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.

ARZ GAYRİMENKUL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUPFON TOHUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon,Türkiye merkezli büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye koyarak, bunların ihraç ettiği borçlanma araçlarını satın alarak veya SPK mevzuatının izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon'un odaklandığı alan, teknoloji tabanlı tohum aşamasındaki girişimleridir.

Fon portföyünün çoğunluğunun tohum aşamasındaki girişimler olması hedeflenmekle birlikte farklı teknoloji ve sektörlere de yatırım yapılabilir. Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.

Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsa dışında satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir.

Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının yönetiminde SPK tebliğlerinde yer alan yatırım sınırlamalarına uyulur.

ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. YEDİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTAŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken şirketlere sermaye koyarak, bunların ihraç ettiği menkul kıymetleri satın alarak veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmaktır. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler eğitim, bilişim, teknoloji, enerji, madencilik sektörü, savunma sanayii ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilir. Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır. Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsa dışında satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek amacıyla gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar satın almak ve satmaktır. Fon'un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte, Fon varlıklarını elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon'un menfaatine olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde İslami finans prensiplerine uygun yöntemlerle finansman sağlayabilir veya gayrinakdi finansman kullanabilir veya finansman limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı üzerinde, Tebliğ'in 23. maddesi kapsamında rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilir.

ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye koyarak, bunların ihraç ettiği borçlanma araçlarını satın alarak veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler eğitim, bilişim, teknoloji, enerji, savunma sanayii ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilir. Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.

ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek amacıyla gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar satın almak ve satmaktır. Fon'un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte, Fon varlıklarını elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon'un menfaatine olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi kredi kullanabilir veya kredi limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı, Tebliğ'in 23. maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir.

ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye koyarak, bunların ihraç ettiği İslami finansman prensiplerine uygun menkul kıymetleri satın alarak veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler eğitim, bilişim, teknoloji, enerji, savunma sanayii ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilir. Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.

ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LEVENT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONİKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken şirketlere sermaye koyarak, bunların ihraç ettiği menkul kıymetleri satın alarak veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmaktır. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler eğitim, bilişim, teknoloji, enerji, madencilik sektörü, savunma sanayii ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilir. Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır. Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsa dışında satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUPCENTRUM ALPHA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOGİRİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOPARK İSTANBUL YÜKSEK TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek amacıyla gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar satın almak ve satmaktır. Fon'un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte, Fon varlıklarını elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon'un menfaatine olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi kredi kullanabilir veya kredi limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı, Tebliğ'in 23. maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir.

ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi kira geliri ve değer artış kazancı elde etmek amacıyla gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar satın almak ve satmaktır. Fon'un önceliği kira geliri elde etmek olmakla birlikte, uygun fırsatlar oluştuğunda sahip olduğu varlıkları satarak alım satım kazancı da elde edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon'un menfaatine olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi kredi kullanabilir veya kredi limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı, Tebliğ'in 23. maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir.

ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek amacıyla arsa, arazi ve benzeri gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar satın almak ve satmaktır. Fon'un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte, Fon varlıklarını elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon'un menfaatine olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi kredi kullanabilir veya kredi limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı, Tebliğ'in 23. maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir.

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. A&AK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon?un yatırım stratejisi, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla başta konut, bina ve bağımsız bölümler olmak üzere arsa, arazi, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara, Tebliğin 18 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki gayrimenkul projelerine, gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75?i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına, diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına, portföydeki gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacaklara ve gayrimenkul yatırımlarından kaynaklanan Katma Değer Vergisi alacaklarına yatırım yapmaktır. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESTA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla başta konut, bina ve bağımsız bölümler olmak üzere arsa, arazi, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara, Tebliğin 18 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki gayrimenkul projelerine, gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına, diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına, portföydeki gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacaklara ve gayrimenkul yatırımlarından kaynaklanan Katma Değer Vergisi alacaklarına yatırım yapmaktır. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GÜNEY GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla başta konut, bina ve bağımsız bölümler olmak üzere arsa, arazi, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara, Tebliğin 18 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına, diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına, portföydeki gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacaklara ve gayrimenkul yatırımlarından kaynaklanan Katma Değer Vergisi alacaklarına yatırım yapmaktır.

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİME GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla başta konut, bina ve bağımsız bölümler olmak üzere arsa, arazi, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara, Tebliğin 18 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına, diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına, portföydeki gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacaklara ve gayrimenkul yatırımlarından kaynaklanan Katma Değer Vergisi alacaklarına yatırım yapmaktır. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, büyüme potansiyeli yüksek anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı, pay devri yoluyla ortaklık veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.


Fonun yatırım yapmayı hedeflediği girişim şirketlerinin faaliyet alanları şunlardır: ağırlıklı olarak, yeni teknolojiler veya yeni iş modellerine sahip girişim şirketlerine veya yurtiçi ve yurtdışında kurulu girişim odaklı kolektif yatırım kuruluşlarına yatırım yapmaktır. Fon, potansiyel görmesi durumunda, bu sektörlerin dışındaki sektörlerde de faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapabilecektir.


Fonun yatırım stratejisinde yeni iş modellerine sahip girişim şirketleri kavramı ister başlangıç aşamasında ister erken veya daha ileriki aşamalarda olsun, ?farklı teknolojiler kullanan veya inovasyon sağlayan? girişim şirketlerini ifade etmektedir.

Fonun yatırım stratejisi dahilinde ayrıca; halihazırda yenilikçi bir teknoloji girişim şirketi sayılmamakla beraber gelecekte inovatif yenilikçi bir teknoloji veya yeni iş modelleri alanında faaliyet gösterebilecek diğer girişim şirketleri ile ticari hayata dair yenilikçi hizmet ve ürün sağlayabileceği değerlendirilen diğer girişim şirketleri ile diğer kolektif yatırım araçlarına da yatırım yapılması da bulunmaktadır.

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. B4YO BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KUZEY EGE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi; kuruluş amacında da ifade edildiği üzere, getiri potansiyeli yüksek görülen gayrimenkullere, tamamlanmış veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler tarafından gerçekleştirilen inşaat ruhsatı alınmış projelere ve/veya bu projelere dayalı haklara ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarıyla, gayrimenkul sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yaparak alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacına dayanmaktadır. Fon bu amacı gerçekleştirmek üzere arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve kurul tarafından uygun görülen benzeri gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaat edebilir.

Üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar da mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde fon portföyüne alınabilir.

Fon, alım satım karı ya da kira geliri elde etme amacını sağlamak üzere yukarıda sayılan gayrimenkulleri satın alabilecek olsa da, öncelikli olarak Kuzey Ege bölgesinde (özellikle Balıkesir ve Çanakkale ili sınırları dahilinde olmak ancak bu illerle sınırlı olmamak kaydıyla) getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapmayı hedeflemektedir.

Gayrimenkuller önceden belirlenmiş bir vade sonunda elden çıkarma amacıyla satın alınabileceği gibi belli bir vade hedefi olmadan da kiralanabilir veya satın alınabilir.

Fon, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde portföye dahil edilebileceği belirtilen gayrimenkul yatırımlarını gerçekleştirebilir.

Ayrıca fon portföyüne yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarının dahil edilmesi de mümkündür.AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; öncelikle büyük şehirlerdeki yatırım ve kira getiri potansiyeli yüksek konutlara yatırım yapmaktır. Fon ayrıca yatırım komitesi tarafından belirlenen diğer gayrimenkullere, tamamlanmış gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları olarak kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikalarına ve %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim şirket paylarına yatırım yaparak alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacına dayanmaktadır.

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEŞİL TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon, altına ve değerli madenlere yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, Fon portföyünün en az %80 ulusal veya uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın'dan oluşur. Bunun yanı sıra, altın veya kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları, T.C. Hazine Müsteşarlığı ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, katılım 30 endeksindeki paylar, Fon portföyüne dahil edilebileceği gibi, Fon portföyünün en fazla %20'si Katılma hesabında değerlendirilir.

Ayrıca fon Türk Lirasının yanı sıra, USD ve EUR cinsinden altına yatırım yapabilir.

Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
------
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün tamamının en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Yukarıda bahsedilen oranlar fon portföy değerinin azami %5'i oranında aşağı veya yukarı yönlü değişebilir.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Orta risk profilindeki yatırımcılara uygun olarak tasarlanan fon, sabit getirili enstrümanların istikrarlı getirisinin yanında hisse senetlerine de yatırım yaparak hisse senetlerinin uzun vadeli getirisinden faydalanmaya çalışmaktadır. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir.AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi temel stratejisi esas alınarak kıymetli madenler şemsiye fonu, hisse senedi şemsiye fonu, borçlanma araçları şemsiye fonu, karma şemsiye fon, değişken şemsiye fon, serbest şemsiye fon, katılım şemsiye fonu ve para piyasası şemsiye fonuna bağlı fonlar arasında dengeli bir yatırım yapmayı, varlık sınıfları arasındaki düşük/negatif korelasyon ile riski sınırlı tutarak bu varlık sınıflarının uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon?un risk değeri 3-4 bandında yer alacaktır.

Varlık dağılımı geçmiş uzun vadeli dalgalanmalar ve korelasyonlar kullanılarak belli risk seviyesinde olabildiğince yüksek getiriye ulaşmak için uzun vadeli bir perspektifle oluşturularak, varlık dağılımları yıllık bazda değerlendirilir. Bununla birlikte, olağandışı piyasa koşullarında yatırımcıyı korumak amacıyla veya portföy yöneticisi tarafından uzun vadeli piyasa koşullarının değiştiğine karar verilmesi durumunda varlık dağılımında değişiklik gösterilebilir.

Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföy değerinin en az %80?ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20?sini aşamaz.

Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %50?si ve fazlası olamaz.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon portföy değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

Fon yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden de faydalanır.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyü en az %80'ini İMKB'de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşmakta, sermaye kazancı elde etmeyi hedeflemektedir. Ulusal hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı hedef almaktadır. Portföye likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse senetleri alınıp, satılmaktadır.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon dolar ve euro bazında faiz getirisi elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon portföyünün en az %80'i Kamu tarafından yurtdışında ihraç edilen Dolar ve/veya Euro cinsinden ve/veya Dolar ve/veya Euro'ya endeksli borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Türk Özel Sektörü tarafından yurtdışında ihraç edilen Dolar ve/veya Euro cinsinden ve/veya Dolar ve/veya Euro'ya endeksli borçlanma araçlarına en fazla %20 oranında yatırım yapılabilir. Fon faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Değişen piyasa koşullarına ve sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir. Eurobond piyasalarının getirilerinden faydalanılmaktadır.AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamakta olup, bu kapsamda portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen ve faiz içermeyen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur.

Fon portföyünün devamlı olarak asgari %40'ı azami %75'i, Borsa İstanbul'da işlem görmesi şartıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından, asgari %10'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşmaktadır. Ayrıca fon portföyünün kalan kısmı ile izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen varlıklara yatırım yapılabilir.

Fon portföyünde varlık dağılımları ortaklık payı yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve iç tüzük kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir.


Fon portföyünde varlık dağılımları pay senedi yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve iç tüzük kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur ve faiz içermeyen varlıklara yatırım yapmaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar.

Fon, portföyünün en az %50'si oranında ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırım yapar.

Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğ'inin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden Katılma hesabında, fon portföyünün azami %15'i Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari %30'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır.


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon?un yatırım stratejisi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetleri gibi faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon portföyünün en az %60?ı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %30?u Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, asgari %10?u olmak üzere en fazla %30?u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan ortaklık paylarına, en fazla %25?i Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına ve en fazla %10?u vaad sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda gerçekleştirilen geri satma taahhüdü ile alım işlemlerine yatırılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Rehber ve Yönetmelik?te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

Fon içerisindeki varlık dağılımı, süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle fon portföyünün tamamı Yönetmelik?te ve Rehber?de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, katkı emeklilik yatırım fonu olup, münhasıran Şirket tarafından devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün en az %50'si ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır.

Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden mevduat/katılma hesabında, fon portföyünün azami %15'i Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari %30'u BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır. Fon portföyünün en fazla %5'lik kısmı ise BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, borsa veya borsa dışından vaad sözleşmeleri ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir. Fon faiz geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon piyasa, faiz ve firma riski taşımaktadır.

Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi: Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST'te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, icazet belgeleri alınmış gayrimenkul sertifikalarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fon, Rehber'in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) ve katılım fonu esaslarına uygun olarak yönetilmektedir. Fon portföyüne T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları alınacaktır. Ayrıca, portföyün en fazla %50'sine kadar kamu veya özel sektör tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarına, portföyün en fazla %70'ine kadar ise Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki i paylara yatırım yapılacaktır. Bununla birlikte faiz geliri içermemek şartıyla, kıymetli madenlere, altın veya bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, icazet belgeleri alınmış gayrimenkul sertifikaları ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU


Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez.


Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile farklı varlık sınıfları arasındaki korelasyon ilişkisi yoluyla riskin sınırlanması ve fonun yatırım yapacağı yatırım araçlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir. Fon, Kurul'un Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de tanımlı olan hesaplama yöntemine göre risk değeri 3-4 aralığına karşılık gelecek şekilde yönetilir.


Fon bu amaçla portföyüne, yurtiçi ortaklık payları, yurtiçi borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, yatırım ortaklığı paylarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Bu varlıklara dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü türev işlemler yapılabilir. Fon Takasbank para piyasası veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri yapabilir. Fon yabancı yatırım araçlarına yatırım yapabilir.


Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına veya borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir, bu sebeple kur riski içerebilir.


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi: Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamaz. Fon yönetiminde amaç sermaye, temettü ve kar payı kazancı elde etmektir. Bu çerçevede fon portföyünün asgari %50'si, azami %90'ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşur. Fon portföyünün asgari %10'u, azami %50'si; icazet belgesi verilen girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu'nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği faizsiz sermaye piyasası araçlarında veya Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen diğer faizsiz sermaye piyasası araçlarından oluşur. Ayrıca, bu paragraf kapsamındaki sermaye piyasası araçları için borsa ve/veya organize piyasalarda işlem görme şartı aranmaz.

Bunlara ek olarak, İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Fon otomatik katılım sertifikasında bir yılını dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği fondur.


AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi sermaye, temettü, ve faiz kazancı elde etmektir. Fon portföyünün en az yüzde %50'si azami %90'ı Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Asgari %10'u, azami %50'si; girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye Varlık Fonu'nda ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında, Müsteşarlıkça uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon'un yatırım stratejisi Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırır ve sermaye, temettü, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler. Bu amaçla fon portföyünün büyük bölümü yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yönlendirilerek sınırlı risk düzeyinde reel getiri elde etmeyi hedefler. Fon, Kurul'un Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de tanımlı olan hesaplama yöntemine göre risk değeri 1-2 aralığına karşılık gelecek şekilde yönetilir.

Fon, riskin sınırlanması perspektifiyle ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, vadeli mevduata, ters repoya ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapmaktadır. Ancak Fon, makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere, menkul kıymetlere ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir ve bu yolla sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamayı, portföy değerini artırmayı amaçlar. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez

Fon bu amaçla portföyüne, yurtiçi ortaklık payları, yurtiçi borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, yatırım ortaklığı paylarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Bu varlıklara dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü türev işlemler yapılabilir. Fon Takasbank para piyasası veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri yapabilir.

Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına veya borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir, bu sebeple kur riski içerebilir.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en çok 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün en az %25'i devlet iç borçlanma senetlerinden oluşur. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri ile izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez.

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon, ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaparak faiz gelirlerinden yararlanmayı hedeflemektedir. Fonun ortalama vadesi değişen piyasa koşulları çerçevesinde portföy yöneticisi tarafından ayarlanmaktadır.
Fon, portföyünün asgari %60'ı, Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarına, asgari %10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırarak gelir elde etmeyi hedefler.
Fon portföyünün azami %30'u Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat, katılma hesaplarına ve azami %2'si Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerine yatırılabilir.
Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Rehber ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon içerisindeki varlık dağılımı belirlenirken, beklenen getiri ve risk analizlerine dayanan en uygun bileşim hedeflenir. Standart fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelikte yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ART GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, yatırım komitesi tarafından uygun görülen ve sanat alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmaktır.

Fon ülkemize önemli değerler kazandırabilecek sanatçıların ve projelerin girişim şirketleri aracılığıyla desteklenmesine imkan sağlayacak yatırımcılara yüksek getiri beklentisi sunabilen ve verilecek finansal destekle önemli eserler ortaya çıkarabilecek durumda olan sanat alanında faaliyet gösteren şirketlere öncelikli olarak yatırım yapacaktır.

Fon, bu şirketlere, borçlanma araçlarına yatırım, sermaye yatırımı, borç ve sermaye Finansman karması şeklinde yapılandırılmış finansman yatırım yöntemleri ile yatırım yapacaktır.

Yatırıma konu olacak olan şirketlerin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirebilme özelliklerine sahip olması, yönetim kadrosunun yetkin, tecrübeli ve etik kurallara sahip olması, Kurumsal Yönetim ilkelerini benimsemiş olması, sürdürülebilir ürün geliştirme potansiyeline sahip olması göz önünde bulundurulacaktır.

Fonun girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanın karması şeklinde yapacağı yatırımlar, fon ile girişim şirketi arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilir. Her sözleşme süresi sonunda, o yatırımdan çıkış gerçekleşmiş olur. Sözleşme süresinin sonunda o yatırımla ilgili her türlü nakit hareketi de gerçekleşmiş ve kar-zarar durumu ortaya çıkmış olacaktır.

Fon portföyüne Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilecektir.

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Yatırım Komitesi'nin yatırım kararları kapsamında değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; Tebliğ'de izin verilen varlıklara yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

Fon yatırımcılarının menfaatlerine uygun olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Yatırımlar, Tebliğ'in başta 18. ve 19. maddeleri olmak üzere ilgili maddelerinde belirtilen esaslar ve sınırlamalar dikkate alınarak yapılacaktır.

Temel yatırım kriterlerine aşağıda yer verilmektedir.

? Gayrimenkullerin mevcut piyasa değeri ve bu değerin gelecekteki artış potansiyeli,

? Gayrimenkul fiyatını etkileyen makroekonomik ve finansal koşullardaki gelişmeler,

? Diğer gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları fiyatlarındaki gelişmeler,

? Bölgenin altyapısal gelişimi ve gayrimenkul fiyat endekslerindeki değişimler,

? İlgili gayrimenkul türlerinin ait olduğu pazara ait sektörel gelişmeler ve durum tespiti.

? Gayrimenkule ilişkin kanunlarda yapılan değişiklikler,

? İmar durumundaki değişiklikler.

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CVENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, yatırım komitesi tarafından uygun görülen başta mobilite, medikal teknolojiler ve sağlık ve/veya yaşam bilimleri sektörleri olmak üzere, ağırlıklı olarak eğitim teknolojileri, karbon ekonomisi, afet yönetimi, tarım teknolojileri, gıda teknolojileri, atık yönetimi, havacılık, insansız hava araçları ve dijital dönüşümü sağlayacak yazılımlara ilişkin sektörlerde faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmaktır.


Fon girişim şirketleri aracılığı ile yatırım yaptığı sektörlerde ürün geliştirme, know-how kazanımı, potansiyel yeteneklerin ve girişimcilerin desteklenmesi süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, ana yatırım stratejisi olan ve yukarıda belirtilen sektörler dışında da yatırım fırsatı olarak gördüğü diğer sektörlerde faaliyet gösteren ya da fikir aşamasından tohum aşamasına geçme aşamasında olan, tohum yatırımına ihtiyaç duyan ya da tohumdan ileri aşamaya geçmiş seri A yatırımına ihtiyaç duyan girişimlere ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımı olarak değerlendirilen diğer her türlü girişim şirketlerine de yatırım yapabilir.

Fon, bu şirketlere, borçlanma araçlarına yatırım, sermaye yatırımı, borç ve sermaye finansman karması şeklinde yapılandırılmış finansman yatırım yöntemleri ile Tebliğ'de uygun görülen diğer her türlü yöntem ile yatırım yapabilecektir.

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LCP BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, büyüme ve katma değer üretme potansiyeli yüksek, operasyon, üretim, satış performansının güçlendirilmesi ve/veya mali yapısının kuvvetlendirilmesiyle daha başarılı sonuçlar elde edebilecek anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir.

Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir. Fon, bu suretle girişim şirketlerinin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.

Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olmasıkaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler, bilişim, teknoloji, gıda, sağlık, ulaştırma, otomotiv, imalat, tüketim ürünleri, perakende, hizmet ve tarım sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZGÜN ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, Yatırım Komitesi'nin yatırım kararları kapsamında değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Tebliğ'de izin verilen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurt içi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.


AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİNEMA TV GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi uyarınca, Fon tarafından temel olarak yatırım komitesi tarafından uygun görülen Türkiyede kurulu veya kurulacak olan, ulusal ve uluslararası her türlü sinema filmi, dizi film, internet üzerinden yayın yapan mecralar için dizi film, televizyon programları, reklam ve tanıtım filmleri üreten yapım şirketlerine, mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (borçlanma araçlarına yatırım, sermaye, borç sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman vb.) yatırım yapılacaktır. Fon, söz konusu yatırımlar ile yapım şirketlerinin elde edeceği getiriden yararlanmayı hedeflemektedir.

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EDİK VENTURES YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSION FUNDING GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ( TL-Döviz) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur. Fon portföyünde dünya altın fiyatları cinsinden düzenli ve istikrarlı gelir elde edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım esasları ile uyumlu olması esastır.


Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan veya uygun olan paylardan seçilir.


BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.


Başlangıç fonlarının portföyüne sadece bu maddede belirtilen varlık ve işlemler dahil edilebilir. Yönetmelik'te ve Rehber'de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.


BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişen piyasa koşullarına göre Fon portföyünün tamamını Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen değişken fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünde Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz enstrümanlara, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişen piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen değişken emeklilik yatırım fonudur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünde Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen faizsiz enstrümanlara, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur. Bundan dolayı yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır. Uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapmak suretiyle karşılaştırma ölçütünün üzerinde değer artışı elde etmeyi hedefleyen Fon'da yatırım yapılan ortaklık payları, katılım esaslarına uygun şirketler arasından makroekonomik, sektörel ve şirket bazında yapılan değer analizleri ile piyasa derinliği de göz önünde bulundurularak seçilir. Analizlerde ortaklık paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik ve sektörel senaryolara uygun görülenler portföye dâhil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ve potansiyel taşıyan şirketler arasında dinamik bir şekilde ortaklık payı değişimleri yapılır.


Ayrıca Fon portföyünün en fazla %20'si oranında kira sertifikalarına, Türk Lirası veya Döviz cinsi vadesiz katılım ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına, gelire endeksli senetlere ve gelir ortaklığı senetlerine, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, katılım esaslarına uygun yatırım fonu katılma payları, yabancı yatırım fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapılabilir.


Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir.


BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Katkı Emeklilik Yatırım Fonu olup, Şirket tarafından münhasıran bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının devlet katkısı tutarlarının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı Devlet Katkısı Yönetmeliği'nin 11. maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir. Fon portföyünde sürekli olarak en az %50 oranında ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikalarına veya gelir ortaklığı senetlerine yer verilir.

Ayrıca, fon portföyünün en fazla %20'si oranında katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesabına, fon portföyünün en fazla %15'i oranında Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya katılım finans ilkelerine uygun ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlere de yer verilebilir.

Ayrıca, fon portföyünün en az %30 en fazla %50'si BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylarda değerlendirilebilir.

Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir. Kira sertifikası, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunların dışında kalan para ve sermaye piyasası araçlarında da aynı hususlar uygulanmaktadır.

Danışma Kurulu'na ve Danışma Kurulu'nun seçim kriterlerine ilişkin bilgiler iş bu izahnamenin

1 nolu ekinde yer almaktadır.

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünün en az %70'ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına ve Gelir Ortaklığı Senetlerinden oluşur. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %20'si oranında Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına ve Katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, en az %10'u oranında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım yapılabilir.

Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %20'i oranında Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yatırım yapılabilir.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.


BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde katılım esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır.

Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırılarak, muhafazakâr bir yaklaşımla düşük-orta risk profili ile uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.

Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir.

Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir.

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken piyasa koşullarına göre Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırır ve portföyündeki varlık dağılımını aktif şekilde değiştirerek önemli ölçüde sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon portföyünde Türkiye'de ihraç edilen katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk ve diğer faizsiz enstrümanlara, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli maden ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve de diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilebilir.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz."

Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımının belirlenmesinde dönemsel beklenen getiri oranları başlıca rolü oynar. Dönemsel beklenen getirisi en yüksek olan varlık sınıfına dağılımda fazlaca ağırlık verilerek, fonun portföy çeşitlendirmesi mümkün olan en düşük seviyede tutulur. Riskin varlık sınıfları arasında dağıtılmasından ziyade, az sayıda seçilen varlık sınıfı kullanılarak konsantre risk alınması fonun ana stratejisidir. Agresif sermaye kazancı hedeflendiğinden ve varlık dağılımında yukarıda tarif edilen şekilde büyük oranlı değişimler uygulanabileceğinden, fon yüksek risk içerebilir ve buna bağlı olarak dönemsel getirileri geniş bir bantta dalgalanma gösterebilir.


Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir.

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün tamamını Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırır. Fon portföyündeki varlıkların dağılımı ve menkul kıymet seçimleri dinamik şekilde değiştirilir.

Fon portföyünde Türkiye'de ihraç edilen katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına, Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk ve diğer faizsiz enstrümanlarıa, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir.

Varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Dağılım oranları sermaye kazancı ve düzenli gelir sağlayabilecek çoklu varlık sınıfları arasında dinamik olarak değiştirilerek getirinin maksimize edilmesi hedeflenir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4-5 aralığında kalacaktır.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan paylardan seçilir. Ayrıca katılım endekslerinde yer almayıp, Danışma Kurulu tarafından uygun görülen yurtiçi ortaklık payları da fon portföyüne dahil edilebilir.

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon otomatik katılım sistemi içinde bir yılını dolduran ve herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği fondur. Riskin sınırlı tutulması ve getirinin ağırlıklı kısmının kira geliri ve benzeri katılım gelirleri üzerinden istikrarlı şekilde elde edilmesi esastır.

Fon portföyünün en az %50'si azami %90'i Müsteşarlıkça ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikalarında veya gelir ortaklığı senetlerinde, en az %10'u azami %50'si icazeti alınan girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye varlık fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Fon portföyünün en fazla %30'u TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarında, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarında, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarında, katılım yatırım fonu katılma payları, katılım borsa yatırım fonu katılma payları ve icazeti alınan yatırım ortaklığı paylarında, icazeti alınan ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, icazeti alınan ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, ve Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen diğer yatırım araçlarında, Fon portföyünün en fazla %40'ı ise TL cinsinden katılma hesabında yatırıma yönlendirilir. Katılma hesabında yatırıma yönlendirilen tutarın asgari %10'u altı ay ve daha uzun vadeli katılma hesaplarında değerlendirilir.

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak olarak altın ve altına dayalı finansal araçlar ile değerlendirilecektir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Altına ve değerli madenlere yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir.

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yönetim stratejisi, fon portföyünün en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları cinsi Eurobond'larda değerlendirilmek suretiyle yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör tahvil-bonolarından oluşacak bir portföye yatırım yapmaktır. Fon portföyü, döviz cinsinden kur ve faiz getirisi elde etmek ve tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak reel getiri sağlanması ve gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılması amacıyla oluşturulacaktır. Fon yönetiminde, portföye alınan menkul kıymetlerin getirilerinin yanında likidite, vade riskleri göz önünde bulundurulur.

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucu, portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla sorumludur.

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Yönetmelik ve Rehber'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon'un amacı, portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, Fon portföyünde devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilen ve vadesine en fazla 184 gün kalan borçlanma araçlarına, ters repoya ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yer vererek faiz geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak fon, yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar dahilinde vadeli mevduata ve katılma hesaplarına da yer verebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.Ayrıca Fon'da bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkılar geçici olarak değerlendirilir

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun yönetim stratejisi, en az %80 oranında orta ve uzun vadeli T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına ve kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya, bunun dışında, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasasında yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyü, mümkün olduğu kadar çeşitli vade dağılımını sağlayarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasını hedefleyen bir yapıda oluşturulur.

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun yönetim stratejisi, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmektir. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyü ağırlıklı olarak değişen piyasa koşullarına göre kamu ve özel sektör iç borçlanma araçları, kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları (eurobond), yurtiçi ortaklık payları, yabancı borsa yatırım fonları, ters repo ve mevduattan oluşturulmaktadır.

Ancak, fon portföy değerinin en fazla %20'si yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılabilir.

Ayrıca, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilecektir.

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün en az %80'ini Borsa İstanbul'da kote ortaklık paylarına uzun vadeli yatırmak suretiyle ağırlıklı olarak sermaye kazancı geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur.

Ortaklık pay seçiminde makroekonomik analiz ve beklentiler ışığında sektörel seçim ve genel kabul görmüş değerleme metodları ile şirket bazında seçim yapılır. Ortaklık Paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik senaryo ile uygun olanlar portföye dahil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ile potansiyel taşıyan şirketler arasında gerekli hisse senedi değişimleri yapılır. Hisse senedi seçiminde şirketin temel-teknik verilerinin yanında hisse senedinin BIST'teki derinliği de göz önünde bulundurulur.

Fon, ülkemizin ağırlıklı olarak halka açık büyük şirketlerini kapsayan BIST-100 endeks getirisine paralel performansı hedefler. Orta ? uzun vadeli dönemde ülkenin büyüme potansiyeline paralel hisse senedi piyasasındaki reel getirinin fon reel getirisine dönüşmesi amacıyla hareket eder.

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yönetim stratejisi, fon portföyünün devamlı olarak en az %80'inin vadesine 0-5 yıl ( en fazla 5 yıl) kalan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere de belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapabilecektir. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır. Eurobond seçiminde, durasyon ve konveksite ve verim eğrisindeki değişim beklentileri önemli rol oynar.

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.

Fon portföyünün en az %50'i ve azami %70'i ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Bakanlığın Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur.


Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden katılma hesabında, fon portföyünün azami yüzde on beşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde ve asgari yüzde onu Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde paylardan oluşmaktadır.


Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

Fon portföyünün asgari %50'i ve azami %70 ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyüne asgari %30 ve azami %50 oranında BIST 100, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi ve BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir. Ayrıca fon portföyüne azami %20 oranında Türk Lirası cinsinden; vadeli mevduat veya katılma hesabı fon portföyünün azami %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon portföyünün azami %5'lik kısmı ise BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir.

Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü, ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri başta olmak üzere ortaklık payları, Türk Lirası Cinsinden Mevduat, banka tahvil/bonolarından oluşan bir portföy dağılımı ile uzun vadeli yatırım yapılmak suretiyle gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır.

Fon, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı, Devlet Katkısı Hakkında yönetmeliğin 11.maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.


BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre özel sektör ve kamu borçlanma araçları, yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote Türk ortaklık payları, ters repo ve mevduattan oluşturulmaktadır. Fon portföyü uzun vadeli yatırım perspektifiyle TL mevduat getirisi üzerinde mutlak bir getiri sağlamak hedefi ile hareket eder.

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun yönetim stratejisi, portföy değerinin devamlı olarak en az %80'i oranında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına ve kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya, bunun dışında Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasasında yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün aralığındadır.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.Fon portföyüne en fazla fon toplam değerinin %20'si oranında vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilebilir.

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün asgari %60'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında değerlendirilir. Asgari %10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda yatırıma yönlendirilir. Azami yüzde %30'u Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında; Türk lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir. Azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesaplarında, Fon portföyünün azami yüzde ikisi ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılanlar hariç tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına fon portföyünün yüzde onundan fazlası yatırılamaz.

Standart fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'te ve Rehber'de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır.

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında,gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı azami ters repoda, Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde, azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde yatırıma yönlendirilir

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, Türk Lirası cinsinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, paylar, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo ? ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir.

Fonun risk değeri 5 - 7 aralığı olarak belirlenmiş olup, fon portföyündeki varlıklar "agresif" bir yatırım anlayışıyla yönetilir. Fon, ağırlıklı olarak yurtiçi ortaklık payları ve uzun vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fon, portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir, vadeli işlem piyasalarında uzun/kısa pozisyonlar alabilir.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.Fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.


BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırarak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurtiçinde veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık paylarına ve getirisi faize bağlı olmayan diğer yatırım araçlarına yer verilir.

Fonun risk değeri 5-7 aralığı olarak belirlenmiş olup, fon portföyündeki varlıklar "agresif" bir yatırım anlayışıyla yönetilir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, paylar, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo ? ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir.Fonun risk değeri 3 - 4 aralığı olarak belirlenmiş olup, fon portföyündeki varlıklar "dengeli" bir yatırım anlayışıyla yönetilir. Fon, portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir, vadeli işlem piyasalarında uzun/kısa pozisyonlar alabilir.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.Fon portföyüne dahil edilen ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi, ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo-ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir.

Fonun risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiş olup, fon portföyündeki varlıklar "dinamik" bir yatırım anlayışıyla yönetilir. Fon, portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir, vadeli işlem piyasalarında uzun/kısa pozisyonlar alabilir.

Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

Fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırarak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon portföyünde, ağırlıklı olarak yurtiçinde veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık paylarına ve getirisi faize bağlı olmayan diğer yatırım araçlarına yer verilir.Fonun risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiş olup, fon portföyündeki varlıklar "dinamik" bir yatırım anlayışıyla yönetilir.Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Rehber'in 3.7.2. OKS Standart Fonlara ilişkin esaslar maddesinde belirtilen yatırım stratejisine uygun olarak, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

Fon portföyüne ihraçcının/kurucunun icazet aldığı sermaye piyasası araçları dahil edilecektir.

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi, ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo-ters repo, altın ve benzeri kıymetli madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanmaktır. Bu kapsamda, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir.

Fonun risk değeri 1-2 aralığı olarak belirlenmiş olup, fon portföyündeki varlıklar "muhafazakar" bir yatırım anlayışıyla yönetilir. Bu nedenle mevduat, ters-repo, kamu ve özel sektör borçlanma araçları yatırımlarına ağırlık verilir.

Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

Fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Rehber'in 3.7.2. OKS Standart Fonlara İlişkin esaslar maddesinde belirtilen yatırım stratejisine uygun olarak, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföy değerinin devamlı olarak asgari %80'i teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına, global depo sretifikalarına ve/veya yerli/yabancı borçlanma araçlarına yatırım yaparak yatırımcıların bu şirketlerin büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına iştirak etmesini sağlamaktır.

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon?un yatırım stratejisi: Fon, ağırlıklı olarak teknolojik ve sürdürülebilirlik yönü güçlü, yenilik ve katma değer yaratma potansiyeli yüksek oyun ve yazılım geliştirme, finansal teknolojiler (fintech), gıda, sağlık, bilişim, teknoloji, ulaştırma, eğitim, insan kaynakları teknolojileri, imalat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısının kuvvetlendirilmesi gereken anonim ve limitet şirketlere yatırım yapacaktır. Fon belirtilen sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak temel kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmaktır. Yatırım yapılacak girişim şirketlerinin fikirlerini hayata geçirebilme becerisine sahip olması ve fikirlerinin ticari potansiyeli ile paralel büyümeyi hedeflemesi de aranacaktır. Fon bu paragrafta sayılan girişim şirketleri dışındaki girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir.

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon, başta halka arza ilişkin ön çalışmaları başlamış ve Fon'un yatırım yaptığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde halka arz işlemlerinin tamamlanması veya direkt satışının yapılması hedeflenen Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş.'ye ("Joygame") yatırım yapacak olup, ayrıca, ekonomik, sosyal, ticari alanlarda kabul edilebilir ve gerçekçi uygulamalar yaratabilen ve belirlenmiş zaman içerisinde teknolojinin üretimi/geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi yönünde faaliyet gösteren şirketlere de yatırım yapabilecektir. Fon bu temanın dışındaki girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir.
Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler: oyun, e-spor, finansal teknolojiler (fintech), Web3 uygulamaları, reklam teknolojileri (adtech), dijital medya, yazılıma dayalı hizmet sektörü ile ilgili yazılım ve donanım teknolojileri sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Fon, Joygame dışındaki girişim yatırımlarında genel olarak, yukarıda belirtilen prensiplere bağlı olarak teknoloji geliştiren kuluçka aşamasından ileri aşamaya kadar yelpazede Joygame ile sinerji ve ölçek ekonomisi yaratabilecek, yatay ve/veya dikey entegrasyon fırsatları sunabilecek girişim şirketlerinin kuruluş ve işleyişine, kurucu olarak, tecrübe aktarımı ve finansal yatırım yolu ile ortak olmayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak girişim şirketlerinin fikirlerini hayata geçirebilme becerisine sahip olması ve fikirlerinin ticari potansiyeli ile paralel büyümeyi hedeflemesi de aranacaktır. Fon yukarıda sayılan girişim şirketleri dışındaki girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir.

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LT PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon, başta halka arza ilişkin ön çalışmaları başlamış, Fon?un yatırım yaptığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde halka arz işlemlerinin tamamlanması veya direkt satışının yapılması hedeflenen BT Research Arge ve Teknoloji Anonim Şirketi?ne (tescilli marka adı: Liquidity Trading (?LT?); www.liquiditytrading.com.tr) yatırım yapacak olup, ayrıca, ekonomik, sosyal, ticari alanlarda kabul edilebilir ve gerçekçi uygulamalar yaratabilen ve belirlenmiş zaman içerisinde teknolojinin üretimi/geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi yönünde faaliyet gösteren şirketlere de yatırım yapabilecektir. Fon bu temanın dışındaki girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir.
Fon?un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler, yazılıma dayalı hizmet sektörü, finans teknolojileri (fintek-fintech), sigorta teknolojileri (InsureTech), HFT (High Frequency Trading ? Yüksek Hızlı İşlem) ile ilgili yazılım ve donanım teknolojileri, Yapay Zeka (AI), makine öğrenmesi, üretken Yapay Zeka (Generative AI), hizmet olarak mobilite (mobility as a service ? MaaS), hizmet olarak yazılım (software as a service ? SaaS) sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.
Fon, LT dışındaki girişim yatırımlarında genel olarak, yukarıda belirtilen prensiplere bağlı olarak teknoloji geliştiren kuluçka aşamasından ileri aşamaya kadar yelpazede LT ile sinerji ve ölçek ekonomisi yaratabilecek, yatay ve/veya dikey entegrasyon fırsatları sunabilecek girişim şirketlerinin kuruluş ve işleyişine, kurucu olarak, tecrübe aktarımı ve finansal yatırım yolu ile ortak olmayı hedeflemektedir. Fon yukarıda sayılan girişim şirketleri dışındaki girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir.

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİNERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon, genel olarak; bilişim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, finans, bilgi teknolojileri, mobil teknolojiler, her türlü yazılım teknolojileri, sanayide kullanılan teknolojiler ve tarım teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren girişim şirketlerine, tek başına veya yurt içinde veya yurt dışında kurulu diğer girişim sermayesi fonları, stratejik yatırım şirketleri ve holdingleri, yatırım ve kalkınma bankaları, girişim sermayesi yatırımı yapan organizasyonlar (venture capital şirketleri, melek yatırımcı ağları vb.) ve melek yatırımcılar ile birlikte ortak yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler, yazılıma dayalı hizmet sektörü, finans teknolojileri (fintek-fintech), oyun, hizmet olarak mobilite (mobility as a service-MaaS), hizmet olarak yazılım (software as a service-SaaS), sağlık, tarım, sanayi teknolojileri, e-ticaret, eğitim ve donanım geliştirme sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; müteahhitlerden ya da diğer toplu konut sahiplerinden topluca veya belirli sayıda gayrimenkulü iskontolu, peşin ya da taksitle alımı ve ayrıca bireysel gayrimenkul sahiplerinden tekil (perakende) gayrimenkul alımlarıyla fon mülkiyetine dahil edilecek gayrimenkullerin taksitli satışı ve kiralanması yöntemi ile bireysel konut kullanıcılarına pazarlanması suretiyle kazanç elde etmektir. Fon bu amaç dâhilinde Tebliğ'de izin verilen icazet belgesine bağlanmış gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara ve Tebliğ'in 18. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümlere de yatırım yapabilir, kullanım yöntemi katılım esasları ile uyumlu ve Tebliğ'de belirlenen nitelikleri haiz her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın almayı veya satmayı vaat edebilir.

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DENİZ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon'un yatırım stratejisi; alanlarında yenilikçi, teknoloji yoğun, büyüme potansiyeli olan iş fikirlerini geliştirmeyi hedefleyen, finansal ve kurumsal yönetim yapısını güçlendirmesi gereken, halka açık olmayan anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı, pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmaktır. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir.
Fonun yatırım yapmayı planladığı şirketler, finansal teknolojiler, blok zincir üzerinde çalışan ürünler, yapay zeka, turizm teknolojileri, tarım teknolojileri, sağlık teknolojileri, e-ticaret, oyun odak sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerdir.
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilirler.

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fon SPK düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.

Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak faaliyet karı olan, yüksek büyüme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilecek ve çıkış imkanları öngörülebilir şirketlere sermaye artırımı veya pay devri yoluyla yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, değer artışı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunmaktır.

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon; stratejisi gereği, birden fazla girişim şirketine yatırım yapacaktır. Yatırım yapılan şirketlerin ağırlıklı olarak; belirli bir ürün geliştiren, katma değer yaratan, patent sahibi olan teknoloji şirketleri olması hedeflenmektedir.

Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler finans, servis, telekomünikasyon, gıda, sağlık, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat ve perakende sektörleri olmakla beraber herhangi bir sektör sınırlaması olmadan faaliyet gösterdiği iş kolunda hızlı büyüme ve değişime aracılık edebilecek, gelişme potansiyeli yüksek şirketlere de yatırım yapılması (borçlanma araçlarına yatırım, sermaye, borç sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman vb.) hedeflenmektedir.

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONGOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, başta Fongogo Kitle Fonlama Platformu A.Ş. olmak üzere, kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından listeye alınan platformların yürüttüğü kampanyalara katılmak suretiyle, üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapacaktır. Fon, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı veya Tebliğ kapsamındaki girişim şirketlerinin kurucusu olmayı da hedeflemektedir. Fon bu paragrafta sayılan girişim şirketleri dışındaki girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir.

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi kapsamında, değer artışı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, endüstriyel tesis, depo, antrepo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, yaşlı bakım merkezi, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunulabilir; bu gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacakları portföye dahil edilebilir.

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Nar Kitle Fonlama Platformu A.Ş. başta olmak üzere, kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından listeye alınan platformların yürüttüğü kampanyalara katılmak suretiyle, üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmaktır. Bu kapsamda, Fon, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı veya Tebliğ kapsamındaki girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODUNLUK GASTRONOMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, başta Odunluk Gastronomi A.Ş. ve Odunluk Gastronomi A.Ş.'nin faaliyetlerini geliştirmek adına şirket faaliyetleri ile ilgili alış veriş merkezlerinde yer kiralama, gıda ve sarf malzemeleri toptan satın alma, tedarik zinciri, fast food ve sokak lezzetleri zinciri oluşturma, açık ve kapalı alan sınırlaması olmaksızın gıda ağı oluşturma ve çoklama ve benzer yapılar oluşturma alanlarında faaliyet gösteren diğer anonim ve limited şirketler olmak üzere, buna ek olarak büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere; sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı veya Tebliğ'de belirtilen diğer yöntemlerle yatırım yapmayı hedeflemektedir.

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi kapsamında, değer artışı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, endüstriyel tesis, depo, antrepo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, yaşlı bakım merkezi, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunulabilir; bu gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacakları portföye dahil edilebilir.

FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artış kazancı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla öncelikli olarak konut olmak üzere ticari gayrimenkul, arsa, arazi, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunulabilir.

Buna ek olarak, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon; ağırlıklı olarak büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere; sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Ayrıca, strateji gereği birden fazla girişim şirketine de yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına yatırım yapabilirler.

FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon; ağırlıklı olarak büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere; sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Ayrıca, strateji gereği birden fazla girişim şirketine de yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına yatırım yapabilirler.

FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; değer artış kazancı, alım satım kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla; Fon portföyüne ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkulü satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve satın almaya veya satmayı vadetmeye yönelik yatırım yapılmasıdır. Tâbi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurt içi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları, gayrimenkul sertifikaları ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılır.

FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon; ağırlıklı olarak faaliyet konusu ve çalışma sistemi katılım esasları ile uyumlu olan inşaat, enerji, teknoloji, gıda, finans, sağlık, sağlık teknolojileri, sağlık yaşam amacıyla kurulan büyüme potansiyeline sahip anonim veya limited şirketlere sermaye aktarımı yapmayı ve/veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya bunlara borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde katılım esaslarına uyumlu olmak şartıyla yapılandırılmış finansman niteliğinde kaynak sağlamayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon bu sektörler dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Fon; fon bilgilendirme dokümanlarında ve yatırımcı sözleşmesinde yer alan sınırlamalara uygun bir şekilde katılım finans ilke ve esaslarına uygun olmak şartıyla girişim sermayesi yatırımı olarak mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (sermaye, borç sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman ve borçlanma araçlarına yatırım vb.) yatırım yapabilecektir.

Fon; faaliyet alanı ve çalışma sistemi katılım finans esasları ile uyumlu olan girişim şirketlerine doğrudan ve/veya Tebliğde tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşlar vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı ve/veya pay devri yoluyla ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

Fon, esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurt içinde kurulu özel amaçlı şirketlere ortak olabilir.

Fon, Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.

Yukarıda belirtilen sektörler dışında Kurulca uygun görülmesi şartıyla diğer sektörlerde faaliyet gösteren girişim şirketlerine de yatırım yapılabilir

FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, değer artış kazancı, alım satım kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla, katılım/faizsiz finans esasları ile uyumlu olmak kaydıyla, Fon portföyüne gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar satın almak ve satmaktır. Fon'un önceliği değer artış kazancı ve alım satım kârı elde etmek olmakla birlikte, Fon varlıklarını elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir.

Fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, değer artış kazancı, alım satım kârı veya gayrimenkul iradı elde etmek amacıyla; Fon portföyüne işletim ve kazanç yöntemi katılım/faizsiz finans esasları ile uyumlu ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkulü satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve satın almaya veya satmayı vâdetmeye yönelik yatırım yapılmasıdır. Tâbi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurt içi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları, gayrimenkul sertifikaları ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılır.

FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, Fon portföyüne değer artış kârı, alım satım kârı veya gayrimenkul iradı elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkulü satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve satın almaya veya satmayı vâdetmeye yönelik yatırım yapılmasıdır. Tâbi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları, gayrimenkul sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Bu şekilde, Fon'un gelecekte altın fiyatlarının hareketleriyle yüksek korelasyona sahip getiriler elde etmesi hedeflenmektedir.

Fon portföyüne ihraççısının/kurucusunun icazet aldığı sermaye piyasası araçları dahil edilir.
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı ters repo, Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde yatırıma yönlendirilir.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketleri tarafından borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede varlık çeşitlendirmesinden faydalanarak TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.

Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

Fon portföyüne dahil edilecek yatırım fonu katılma payları arasına serbest fonlar da dahildir. Fon portföyüne; izahnamede yer alan varlıklara dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonlarının yanı sıra, petrol, tarım ürünleri, finansal endeksler, değerli metaller, endüstriyel metaller, faiz, döviz/kur, enerji ve diğer emtialara dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonları dahil edilebilir.

Fon'un yatırım hedefi, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların varlıklar arası çeşitlendirmeden yüksek oranda faydalanarak birikimlerini değerlendirmektir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem de yurt dışında, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fon, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde yer alan borçlanma araçları, para piyasası fonları, değişken fonlar, hisse senedi, döviz, altın fonlarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapacak olup, orta ve uzun vadeli getiriyi arttırmak amacıyla ilgili tebliğde yer alan diğer fon türlerine, gayrimenkul yatırım fonlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ve yabancı borsalarda işlem gören yatırım fonlarına da yatırım yapabilecektir.

Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir. Fon orta ve uzun vadeli getiriyi artırmak amacıyla yüksek riskli finansal varlıklara ve yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

Fon, riskten korunma ya da yatırım yapmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa ve veya uzun pozisyon alabilir.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repolara yatırılır. Fon'un amacı ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repolara yatırılır. Fon'un amacı ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden izahnamenin (2.4.) nolu maddesinde yer alan varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon'un amacı, portföy çeşitlendirilmesi ve alınan risk başına getiri gibi kıstaslar ön planda tutularak, uluslararası ve ulusal piyasalarda aktif ve uzun vadeli yönetim anlayışıyla, kur kazancı ve döviz cinsinden getiri elde etmektir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföy değerinin devamlı olarak en az %80'i kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırılır. Fonun amacı faiz ve kur geliri elde etmektir. Bunun yanında İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon yatırım stratejisi: Fon portföy değerinin devamlı olarak en az %80'i kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırılır. Fonun amacı, kur ve faiz geliri elde etmektir.

Bunun yanında izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi: Portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir, ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50'si ve fazlası olamaz.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi: Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır.

Fonun amacı BIST'te işlem gören pay senetlerine fon portföyünde yer vererek Türkiye'nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun amacı BIST'te işlem gören pay senetlerine fon portföyünde yer vererek Türkiye'nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir. Fon, BIST'te işlem gören pay senetlerine portföyünün devamlı olarak en az %80'i oranında olmak üzere yer verir.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca: her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80'i ortaklık payları, borçlanma araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşmaktadır. Fonun yatırım stratejisi faiz ve temettü geliri elde etmek amacıyla döviz (Avro-EUR) cinsinden ihraç edilen ortaklık payları, döviz (Avro-EUR) cinsi borçlanma araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerle portföy çeşitlendirmesi yaparak aktif yönetim anlayışıyla uzun vadeli yatırım yapmaktır. Fonun amacı yurt dışı ve yurt içindeki varlıklar arasında uygun dağılım ile yatırımcının potansiyel kazancını uzun vadede yükseltmektir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80'i ve fazlası döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST'te işlem gören Türk Lirası ve döviz cinsi gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler ve kira sertifikaları, Türk Lirası ve döviz cinsinden altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, gayrimenkul sertifikası, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

İzahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesidir.

Fon, portföyünün en az yüzde ellisi oranında ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırım yapar.

Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden Katılma hesabında,

Fon portföyünün azami yüzde onbeşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip katılım esaslarına uygun teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde,

Fon portföyünün asgari otuzu BIST Katılım 30 endekslerindeki paylarda ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarında, Danışma komitesi tarafından onaylanmış katılım esaslarına uygun yurt içi ortaklık paylarında,

BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara, Danışma komitesi tarafından onaylanmış katılım esaslarına uygun yurt içi ortaklık paylarına; fon portföyünün yüzde onundan az olmamak üzere 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla değerlendirilir.

Fon portföyüne, fon portföyünün azami yüzde beşi oranında Borsa veya Borsa Dışı Vaad Sözleşmelerinde değerlendirilebilir.

Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 11. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

Danışma komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %60'ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarına ve gelir ortaklığı senetlerine yatırılır. Ayrıca, piyasa koşullarına göre, Fon portföyünün azami %30'u Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Fon portföyünün asgari %10'u, azami %30'u BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre Fon portföyünün %25'ini aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da yatırım yapılabilir.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Fon'un yatırım stratejisi;

Fon portföyünün asgari yüzde ellisi, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatırmak suretiyle gelir elde etmektir.

Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde Türk Lirası cinsinden mevduat/katılma hesabında,

Fon portföyünün azami yüzde onbeşi Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde,

Fon portföyünün asgari yüzde otuzu BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylarda, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarında,

BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara; fon portföyünün yüzde onundan az olmamak üzere 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla değerlendirilir.


Fon portföyünün en fazla yüzde beşlik kısmı ise BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, borsa veya borsa dışı vaad sözleşmeleri, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşmaktadır.


Fon yönetiminde Yönetmeliğin 11. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon?un yatırım stratejisi:Fon portföyü katılım prensiplerine uygun olarak yönetilecektir. Fon?un yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon?un amacı ağırlıklı olarak kar payı geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, orta ve uzun vadede TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurt içi ve G20 üyesi ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20'ye kadar düşürülebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50'si ve fazlası olamaz.

Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları Fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığıveya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST'te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80'i ve fazlası döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST'te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80'i ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST'te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Bununla birlikte, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80'i ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Sektör Duyurusu'nda belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamaz. Fon yönetiminde amaç sermaye kazancı elde etmektir.

Fon'un portföyüne ihraççının/kurucunun icazet aldığı sermaye piyasası araçları dâhil edilecektir.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Sektör Duyurusu'nda belirtilen yatırım stratejisi, izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon düşük volatilite ile mutlak getiri hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST'te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Yurt dışında ihraç edilmiş Türk Lirası ve döviz cinsinden faiz içermeyen yabancı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Bununla birlikte, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Portföyün tamamı devamı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.

Fon, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapmaktadır.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Bu fon aynı zamanda, katkı paylarının emeklilik planları kapsamındaki fonlara yönlendirilmesi aşamasına kadar geçen sürede katkı paylarının nemalandırılması amacıyla da kullanılabilir
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün asgari %60'ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarından oluşur. Portföyün azami %30'u Türk Lirası cinsinden olması ve Borsa'da işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Türk Lirası cinsinden Borsa'da işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Asgari %10, Azami %30'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami %25'i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami %2'si ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir.

Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınabilecek varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik' te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FFon'un yatırım stratejisi: Fon, yurtiçi ve yurtdışı Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan pay senetlerine portföyünün en az %80'i oranında olmak üzere yer verir. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi'nde (XTMTU) yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ve değerleme günü itibariyle son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşur.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, değişen piyasa koşullarına göre temel olarak gelişmiş ülke hisse senedi piyasaları, Türk kamu ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen eurobondlar, döviz tevdiat hesapları ve altın gibi döviz cinsi enstrümanlara yatırım yapmayı hedefler. Fon, ayrıca, yurt içi borçlanma araçları ve para piyasası gibi Türk Lirasına dayalı enstrümanlara da yatırım yapar.

Fonun amacı yurt dışı ve yurt içindeki varlıklar arasında uygun dağılım ile yatırımcının potansiyel kazancını uzun vadede yükseltmektir.

Fon portföy değerinin en fazla %50?si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80?i ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, fon portföy değerinin devamlı olarak asgari %80'i ile Metaverse ve aşağıda detaylarına yer verilen kapsamda yeni teknolojileri kullanan, bu teknolojilere yönelik Ar-Ge (araştırma-geliştirme) faaliyetlerinde bulunan, Metaverse ve yeni teknolojileri destekleyen şirketlerin ve/veya teknoloji, bilgi teknolojileri, teknolojik donanım, iletişim, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji ve yazılım sektöründeki şirketlerin ve/veya diğer doğrudan ya da dolaylı teknoloji temalı endekslerde yer alan şirketlerin ve/veya bu maddede bahsedilen şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılacaktır.

"Metaverse", insanların sanal temsilleri/sembolleri ile birbirleriyle ve dijital nesnelerle etkileşime girebildiği, sürekli açık olan sanal ortamlardan oluşan bir ağdır. Bu evren, birlikte işlerliğe sahip, kalıcı, senkronize, sınırsız katılımcıya açık, tamamen işlevsel bir ekonomiye sahip, sanal ve gerçek dünyayı kapsayan bir deneyim olarak tanımlanmakta ve mevcut internetin halefi olarak da gösterilmektedir.

Metaverse kapsamına, tüketicilere gerçek zamanlı bağlantı, yüksek bant genişliği ve veri hizmetleri sağlayan; kullanıcıların ve işletmelerin keşfedebileceği, oluşturabileceği, sosyalleşebileceği ve çok çeşitli deneyimlere katılabileceği sürükleyici dijital ve genellikle üç boyutlu simülasyonlar, ortamlar ve dünyalar geliştiren ve işleten; birlikte işlerlik için gerçek veya fiili standartlar olarak hizmet eden araçlar, protokoller, formatlar, hizmetler ve motorlar oluşturan ve bu evrenin oluşturulmasını, çalıştırılmasını ve sürekli iyileştirmelerini sağlayan; dijital para birimlerinin alım satımını da içeren finansal hizmetlere ve dijital ödeme süreçlerine destek sağlayan; sanal meta ve para birimleri gibi dijital varlıkların kullanıcı verilerine ve kimliğine bağlı olarak tasarımı/oluşturulması, satışı, yeniden satışı, depolanması, güvenli bir şekilde korunması ve finansal yönetimi ile ilgili hizmetler veren; bu evreni desteklemek için bilgi işlem gücü sağlayan, erişmek veya etkileşim kurmak için kullanılan fiziksel teknolojilerin ve cihazların satışı ve desteğini sağlayan şirketler dahil edilir.

Yeni Teknolojiler kapsamına ise, GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknoloji Sektörü) ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü) altında sınıflandırılan ve teknoloji alanlarında faaliyetlerde bulunan şirketler ve BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi ve BIST İletişim Endeksi'nde yer alan şirketler dahil edilir.

Metaverse teması kapsamı, fonun karşılaştırma ölçütünde yer alan Solactive Global Metaverse Index Net Total Return Endeksi'nde yer alan ortaklık payları ve depo sertifikalarından oluşacaktır. Yeni teknolojiler teması kapsamında fon portföyüne dahil edilecek yabancı yatırım araçlarının seçiminde GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknoloji Sektörü) ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü) altında sınıflandırılan ve teknoloji alanlarında faaliyetlerde bulunan şirketlerin ortaklık payları dikkate alınacaktır. Yurt içinde ise fonun temasını BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi ve BIST İletişim Endeksi'nde yer alan şirketlerin ortaklık payları oluşturacaktır.

Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon portföy değerinin %50 ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar ve kripto varlık işlem platformu olarak faaliyet gösteren şirketlerin payları dahil edilemez.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına, girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir. Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HEALTH TECH SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fon, temel yatırım stratejisi kapsamında, sağlık sektörü ve sağlık teknolojisi alanında büyüme potansiyeli yüksek, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına, girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir. Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOBTOGO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca yapılabilirlik kriterleri genel hatlarıyla ele alınmak ile beraber; fon, başta Jobtogo Freelancer Platformu Jobtogo Freelancer Platformu (Sizlik İş Projeleri Geliştirme ve Entegre Hizmet Çözümleri A.Ş.) ve bu platforma benzer anonim ve limited şirketler olmak üzere, buna ek olarak büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere; sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı veya Tebliğ'de belirtilen diğer yöntemlerle yatırım yapmayı hedeflemektedir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün en az %80'ini Türkiye Cumhuriyeti hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Amerikan Doları cinsinden dış borçlanma araçlarına ve/veya Amerikan Doları cinsinden özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırmak suretiyle orta ve uzun vadede Amerikan Doları cinsinden istikrarlı bir getiri elde etmektir. Portföyün geri kalan %20 lik kısmı ise fon getirisini artırmak amacıyla aşağıdaki tabloda belirtilen yatırım araçlarına yatırılabilir. Olası parite, faiz oranı ve getiri eğrisindeki değişimlerden faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir. Piyasa şartlarına ve fon portföyündeki büyüklük değişimlerinin miktarına göre yasal limitler çerçevesinde fon portföyünde bir miktar TL cinsi yatırım aracı da bulunabilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer verir. Fon portföyü, portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak ve portföyün en az %80'i borçlanma araçları, kira sertifikaları ve ters repodan oluşacak şekilde, Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir. Fonun amacı portföyünde yer verdiği araçlar vasıtasıyla faiz geliri elde etmektir.
Menkul kıymet seçiminde likidite riski göz önünde bulundurulurken, portföydeki kamu ve özel sektör borçlanma aracı, kira sertifikaları, ters repo vb. para ve sermaye piyasası araçlarının dağılımına faiz riski göz önünde bulundurularak karar verilir.
Bu fon aynı zamanda, katkı paylarının emeklilik planları kapsamındaki fonlara yönlendirilmesi aşamasına kadar geçen sürede katkı paylarının nemalandırılması amacıyla da kullanılabilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AKTİF PORTFÖY KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırarak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye'de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma araçlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, danışman (veya danışma kurulunun) İslami finans prensiplerini esas alarak onayladığı ortaklık paylarına ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir. Şirketin fon yönetimi stratejisi ve uygulamalarına güvenen ve değişen piyasa koşullarına göre fon dağılım değişikliği yapmayı tercih etmeyen orta-yüksek risk profiline ve orta-uzun vadeli yatırım ufkuna sahip katılımcılar için uygun bir yatırım aracıdır. Piyasa koşullarına göre gerektiğinde risk düzeyini artırıp azaltarak getiriyi arttırmayı amaçlayan bir fon yönetimi politikası uygulanır. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve orta ve uzun vadeli yatırım tercihleri dikkate alınır.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan bir portföy dağılımı ile hedefine ulaşmaya çalışır. Altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir. Fon, kısa ve orta vade perspektifiyle, düşük risk düzeyinde, istikrarlı getiri performansı hedefiyle hareket eder.

Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun Yatırım Stratejisi: Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik 'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Portföy varlıkları; hisse senetlerine, uzun ve kısa vadeli Hazine borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirilir. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri ışığında belirlenir.

Fonun Amacı: Farklı yatırım araçlarına dengeli yatırımda bulunmak ve yatırım araçları çeşitlemesi ile fon getirisini her dönemde istikrarlı bir seviyeye taşıyabilmektir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATLAS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yerli sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Bununla birlikte, fon toplam değerinin en fazla %20'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırılabilir. Ayrıca, Fonun getirisini artırmak amacıyla (2.4.) no'lu maddede yer alan tabloda belirtilen diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmak amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.

Fon'un yatırım yapacağı varlıkların fiyat dalgalanması orta düzeyde olduğundan fonun risk değeri 2-3 olarak belirlenmiştir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarında, kalanı ters repoda, Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde, vaad sözleşmelerinde yatırıma yönlendirilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün tamamının en az %60'ı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun Yatırım Stratejisi: Fon portföyünün en az %80'ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz elde etmeyi hedefleyen fondur.

Fonun Amacı: Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak orta-uzun vadeli hazine bonosu, devlet tahvili getirilerinden azami düzeyde yararlanılarak birikimlerde reel büyüme sağlanması hedeflenmektedir. Tahvil - bono yatırımları ile istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenmektedir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞIŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda fon portföyünün tamamının Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılması suretiyle hem sermaye kazancı hem temettü, hem de faiz ve kira sertifikası geliri elde etmektir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez.
Portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından fon için herhangi bir karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, değişen piyasa koşullarına aşağıda belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırım yaparak sermaye kazancı, temettü geliri, kar payı kazancı ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon dağılımı, beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.

Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, orta risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Bu hedefe ulaşmak için aktif bir yatırım stratejisi izlenir.

Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ile 4 arası düzeyde kalacaktır.

Piyasa koşulları göz önüne alınarak öncelikle hangi yatırım araçları grubuna hangi oranlarda yatırım yapılacağı belirlenir. Bir sonraki adımda, her bir yatırım aracı grubu içinde, yatırım yapılacak araçlar incelenir. Likidite riski, piyasa değeri gibi unsurlar incelenerek bu araçların en uygun olanları seçilir. Yatırım araçlarının getirileri arasındaki korelasyon da göz önüne alınır. Yoğunlaşma riskini dağıtmak için benzer risklere maruz kalabilecek araçların bir kısmı elenebilir.

Fon yatırımlarında hedeflenen katma değer ortalama fon vadesinin aktif yönetimi, getiri eğrisinde doğru pozisyon noktasının saptanması, sektör tercih ve beklentilerinin analizi ve varlık seçimi ile sağlanacaktır.

Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.

Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.

Fon değişen piyasa koşullarına aşağıda belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırım yaparak sermaye kazancı, temettü geliri, kira geliri ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon dağılımı, beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.

Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, orta risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Bu hedefe ulaşmak için aktif bir yatırım stratejisi izlenir.

Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ile 4 arası düzeyde kalacaktır.

Piyasa koşulları göz önüne alınarak öncelikle hangi yatırım araçları grubuna hangi oranlarda yatırım yapılacağı belirlenir. Bir sonraki adımda, her bir yatırım aracı grubu içinde, yatırım yapılacak araçlar incelenir. Likidite riski, piyasa değeri gibi unsurlar incelenerek bu araçların en uygun olanları seçilir. Yatırım araçlarının getirileri arasındaki korelasyon da göz önüne alınır. Yoğunlaşma riskini dağıtmak için benzer risklere maruz kalabilecek araçların bir kısmı elenebilir.

Fon yatırımlarında hedeflenen katma değer ortalama fon vadesinin aktif yönetimi, getiri eğrisinde doğru pozisyon noktasının saptanması, sektör tercih ve beklentilerinin analizi ve varlık seçimi ile sağlanacaktır.

Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.

Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fon, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG- Environmental, Social, Governance) ilkelerini süreçlerine dahil eden, çözüm sunan ve bu alanlarda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarının ve borçlanma araçlarının yer aldığı yerli ve yabancı sürdürülebilirlik borsa yatırım fonlarına, ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar.

Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak yukarıda anılan temalardaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.

Fon, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repoya yönlendirilir. Fon, tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımları yaratmayı hedefler.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yurtiçi ortaklık paylarından oluşmaktadır.

Fon, ortaklık payı piyasasının iyi bir göstergesi olan BIST 100 Endeksi getirisine paralel performansı hedeflerken hem sermaye kazancı hem de temettü getirisi elde etmeyi amaçlar. Orta ? uzun vadeli dönemde ülkenin büyüme potansiyeline paralel ortaklık payı piyasasındaki reel getirinin fon reel getirisine dönüşmesine yönelik yatırım yapar.

Fon, mevzuat gereği minimum %80ini yurtiçi ortaklık paylarına yatırım yapmak koşuluyla, piyasa yönüne ilişkin beklentiler doğrultusunda pay senetleri yatırım oranını ayarlar. Fonun ortaklık paylarına yatırım oranı %80 - %100 aralığında dalgalanabilir. Ekonomik, finansal ve piyasa koşullarının analizi bu noktada alınan kararlarda etkilidir.

Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yurtiçi ortaklık paylarından oluşmaktadır.

Fon, ortaklık payı piyasasının iyi bir göstergesi olan BIST 100 Endeksi getirisine paralel performansı hedeflerken hem sermaye kazancı hem de temettü getirisi elde etmeyi amaçlar. Orta uzun vadeli dönemde ülkenin büyüme potansiyeline paralel ortaklık payı piyasasındaki reel getirinin fon reel getirisine dönüşmesine yönelik yatırım yapar.

Fon, mevzuat gereği fon portföyünün en az %80'ini yurtiçi ortaklık paylarına yatırım yapmak koşuluyla, piyasa yönüne ilişkin beklentiler doğrultusunda ortaklık paylarına yatırım oranını ayarlar. Fonun ortaklık paylarına yatırım oranı %80 - %100 aralığında dalgalanabilir. Ekonomik, finansal ve piyasa koşullarının analizi bu noktada alınan kararlarda etkilidir.

Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede gelir amaçlı olarak hem sermaye kazancı hem de fon katılma paylarının iade edilmesinden veya satışından elde edilen kazanç ile temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler.

Fon portföyüne Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri, fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir.

Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların farklı varlık sınıflarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun amacı, geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajını da gözeterek tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

Fon portföyü çeşitli yatırım araçlarının aktif bir şekilde çeşitli vadelerde kullanıldığı bir yapı arz edecektir. Burada amaç fonun uzun vadede mutlak getiri odaklı olması, fakat kısa ve orta vadelerde piyasalarda oluşabilecek fırsatları değerlendirmek amaçlı spot ve türev araçları maksimum esneklik ile kullanabilmesidir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun amacı, geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajını da gözeterek tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon portföyü çeşitli yatırım araçlarının aktif bir şekilde çeşitli vadelerde kullanıldığı bir yapı arz edecektir. Burada amaç fonun uzun vadede mutlak getiri odaklı olması, fakat kısa ve orta vadelerde piyasalarda oluşabilecek fırsatları değerlendirmek amaçlı spot ve türev araçları maksimum esneklik ile kullanabilmesidir
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur.

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarından oluşan fondur. Fon'un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon eurobond yatırımı ile döviz cinsinden faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Fonun yatırım stratejisindeki temel amaç; T.C. Hazine Müsteşarlığı ve özel sektörden ihraççılar tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçlarının yüksek getirilerinden faydalanmaktır.

Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir.

Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır.

Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARE PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fonun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz. Fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %20'sini aşamaz.Fon portföyüne riskten korunma amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi Devlet Katkısı Yönetmeliği'ne göre oluşturulmuştur. Fon portföyünün asgari %50'si ilgisine göre Bakanlıkça veya Bakanlığın Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından, portföyün azami %20'u değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde danışma Komitesi tarafından icazeti alınmış, Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları ve borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından oluşabilir. asgari %30'u Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşabilir Fon portföyüne, Bist Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve vaad sözleşmeleri fon portföyünün %5'ini aşamaz. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.

Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te ve Devlet Katkısı Yönetmeliğinde yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

Danışma kuruluna ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünün en az %60?ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarından oluşur. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %40?ı Türk Lirası cinsinden, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılabilir. Fon portföyünün en fazla %30?u Danışma Kurulu?nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı BIST - ZPY Katılım Endeksi?ndeki ortaklık paylarına yatırır. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira gelirleri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi Devlet Katkısı Yönetmeliği'ne göre oluşturulmuştur. Fon portföyünün asgari %50'si ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine, kira sertifikalarına yatırılır. Portföyün azami olarak %20'u değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde, Türk Lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Kurul tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde, asgari %30'u BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylarda, BIST 100 Endeksi, BIST Sürsürülebilirlik Endeksi , BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan Katılım Endekslerin paylarında değerlendirilir. Fon Fon portföyüne, BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo Bist Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir. Bu şekilde değerlendirilecek tutarlar fon portföyünün %5'ini aşamaz.

*Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6'sını aşamaz.

*Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılamaz.

* Tek bir hisse senedine fon portföyünün %5'inden fazla yatırım yapılamaz.

Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te ve Devlet Katkısı Yönetmeliğinde yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Kurul düzenlemeleri çerçevesinde 1-7 ölçeğinde karşılık geleceği risk değeri 5-7 düzeyinde olacaktır.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünde Türkiye'de veya yurt dışında ihraç katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine, Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk ve diğer faizsiz borçlanma enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılım hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Fonun risk değerinin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmiş olan 1-7 risk skalasında 5-7 değerleri arasında olması hedeflenmektedir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünde Türkiye'de veya yurt dışında ihraç katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine, Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılım hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Fonun risk değerinin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmiş olan 1-7 risk skalasında 4-5 değerleri arasında olması hedeflenmektedir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünde Türkiye'de veya yurt dışında ihraç katılım bankacılığı esaslarına uygun pay senetlerine, Türkiye'de veya yurt dışında ihraç edilen kira sertifikası, sukuk, katılım bankalarında açılacak döviz ve Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılım hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Fonun risk değerinin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmiş olan 1-7 risk skalasında 4-5 değerleri arasında olması hedeflenmektedir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Kurul düzenlemeleri çerçevesinde 1-7 ölçeğinde karşılık geleceği risk değeri 3-4 düzeyinde olacaktır

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyü oluşturulurken Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Volatilitesi düşük olacak fonun Kurul düzenlemeleri çerçevesinde 1-7 ölçeğinde karşılık geleceği risk değeri 1-2 düzeyinde olacaktır.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu'nda (2017/2) belirtilen yatırım stratejisi, izahnamenin (2.4.) nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber'de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir.

Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fonun amacı, geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajını da gözeterek tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun Yatırım Stratejisi: Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik 'in 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Portföy varlıkları; hisse senetlerine, uzun ve kısa vadeli Hazine borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirilir. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri ışığında belirlenir.
Fonun Amacı: Farklı yatırım araçlarına dengeli yatırımda bulunmak ve yatırım araçları çeşitlemesi ile fon getirisini her dönemde istikrarlı bir seviyeye taşıyabilmektir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun Yatırım Stratejisi :Fon portföyünün en az %80'ini borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde yer vererek, Türkiye'nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir. Ayrıca kamu borçlanma araçları ve bunlara dayalı ters repolara fon portföyünün en fazla 20'si oranında yatırım yapılabilir. Hisse senedi seçiminde makroekonomik analiz ve beklentiler göz önünde bulundurularak sektörel seçim ve Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yatırım yapılabilir şirketler listesindeki şirketler arasından şirket bazında seçim yapılır. Hisse senetlerinin beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik senaryo ile uygun olanlar portföye dahil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ile potansiyel taşıyan şirketler arasında gerekli hisse senedi değişimleri yapılır. Hisse senedi seçiminde şirketin temel-teknik verilerinin yanında hisse senedinin Borsa İstanbul A.Ş.'deki derinliği de göz önünde bulundurulur.

Fonun Amacı: Fon portföyünün en az %80'inin Türk hisse senetlerinde değerlendirilmesi zorunluluğu nedeniyle en yüksek risk taşıyan fon özelliği taşımakla beraber, borsada değer artış kazancı elde etmeyi amaçlayan Fon'un, uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen hisse senetlerine yatırım yaparak karşılaştırma ölçütünün üzerinde bir getiri sağlaması hedeflenmektedir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun Yatırım Stratejisi: Fon Portföyünün en az %80'ini ters repo dahil dövize endeksli ya da döviz cinsinden Devlet Borçlanma Senetlerine yönlendirerek yatırımların değerini enflasyon ve kur riskine karşı koruyarak faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen EURO cinsi veya EURO'ya endeksli iç borçlanma enstrümanlarına yatırım yapılan fon portföyünün küçük bir kısmıyla da nakit eşdeğeri enstrümanlara yatırım yapılır. Nakit eş değeri yatırım araçlarına yönlendirilen kısım, fon katılım payı geri dönüşlerinin karşılanmasında ve piyasalarda oluşacak fırsatların değerlendirilebilmesi noktasında imkan sağlar. Döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleri kısa süreli olduğu için az riskli bir yatırım aracı olmakla beraber finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz ve kur değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski ve/veya iç ve dış kamu borçlanma senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeni ile piyasa riski taşımaktadır.
Fonun Amacı: Döviz cinsi veya dövize endeksli devlet borçlanma araçlarındaki getiri imkanından yararlanarak, orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlamak hedeflenmektedir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun Yatırım Stratejisi: Fon, STANDART Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünde sürekli olarak en az %60 oranında Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yer verilir.
Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %40 ağırlığını aşmamak üzere, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına ve özel sektör kira sertifikalarına yer verilebilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı menkul kıymet vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir.
Buna ek olarak %25 ağırlığı aşmamak koşuluyla vadeli mevduata ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verilebilir.
Portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi sabit getirili menkul kıymetler dolayısıyla Fon, uzun vadede istikrarlı getiri elde etmek isteyen düşük-orta risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.
Fonun Amacı: Bu fon, Genelge uyarınca bireysel emeklilik sistemine giriş aşamasında herhangi bir emeklilik yatırım fonu tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Fon, Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, Kamu ve Özel sektör tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi sabit getirili menkul kıymetlerin faiz veya kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

2.1. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen varlık türleri arasından izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak suretiyle piyasadaki fırsatlardan faydalanmayı ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.

Fonun risk değeri 3 ila 4 düzeyinde olacaktır.

Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda bu izahnamade belirtilen kurallar uygulanır.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon düşük risk alabilen, yatırımlarına enflasyon üzerinde reel kazanç elde etmeyi hedefleyen, sabit getirili menkul kıymet ya da mevduat yatırımcılarına hitap etmektedir. Fonun bir miktar pay piyasasında yatırım yapabilmesi faiz getirisi beraberinde sermaye getirisi elde edilmesi olanağını da sağlamaktadır. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine oranı azami %20'dir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi, fon portföy değerinin devamlı olarak asgari %80'i teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve/veya yerli/yabancı borçlanma araçlarına/kira sertifikalarına yatırım yaparak katılımcıların bu şirketlerin büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına iştirak etmesini sağlamaktadır. Fon türü değişken fon olup, portföyünün tamamının değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile teknoloji temasına yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonu ve yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Ayrıca, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda ye ralan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilmektedir.

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda fon portföyünün tamamının Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılması suretiyle hem sermaye kazancı hem temettü, hem de faiz ve kira sertifikası geliri elde etmektir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez.
Portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından fon için herhangi bir karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİKİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğine haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, finans, enerji, sağlık, tarım, teknoloji, imalat ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, gayrimenkullerden ve gayrimenkule dayalı haklardan değer artış kazancı, alım satım karı ve kira geliri elde etmek amacıyla, Türkiye'nin büyükşehirlerindeki gayrimenkulleri ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, satın alma ve satış vaadi sözleşmelerine taraf olmaktır. Bunun yanında, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane, akaryakıt istasyonu ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapabilir. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRLİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğine haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler bilişim ve teknolojidir. Bu sektörler başta olmak üzere start-up projelerine ve ileri aşamaya geçmiş mali yapısını güçlendirmek isteyen girişimlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.


HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COFUNDS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, finans, enerji, sağlık, tarım, teknoloji, hizmet, imalat ve perakende sektörleridir. Burada sayılan sektörler sınırlayıcı olmayıp Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Fonun yurtiçinde kurulu olan girişim şirketlerine yatırım yapması esas olmakla birlikte, esas sözleşmelerinde faaliyet alanları mevzuatta tanımlanan girişim şirketlerine varlıklarının en az %80?i Türkiye?de kurulu olması şartıyla yatırım yapmayı belirleyen yurt içinde veya yurt dışında kurulu özel amaçlı anonim şirketlerine de yatırım yapabilir.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğine haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, finans, enerji, sağlık, tarım, teknoloji, imalat ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EFOR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKİN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİDAN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİLİZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNDOOR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FORM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GELİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, finans, enerji, sağlık, tarım, teknoloji, hizmet, imalat ve perakende sektörleridir. Burada sayılan sektörler sınırlayıcı olmayıp Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Fonun yurtiçinde kurulu olan girişim şirketlerine yatırım yapması esas olmakla birlikte, esas sözleşmelerinde faaliyet alanları mevzuatta tanımlanan girişim şirketlerine varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu olması şartıyla yatırım yapmayı belirleyen yurt içinde veya yurt dışında kurulu özel amaçlı anonim şirketlerine de yatırım yapabilir.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GLOBAL TRUST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, gayrimenkullerden ve gayrimenkule dayalı haklardan değer artış kazancı, alım satım karı ve kira geliri elde etmek amacıyla, Türkiye'nin büyükşehirlerindeki gayrimenkulleri ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, satın alma ve satış vaadi sözleşmelerine taraf olmaktır.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İLERİ TEKNOLOJİLER AR-GE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir veya payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanı karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir. Bu durumda finansmanın sağlanmasından önce, fon ve girişim şirketi arasında asgari olarak bu finansman türüne uygun vade ve faiz koşularını içeren bir sözleşmenin akdedilmesi zorunludur. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler savunma sanayi, gıda, finans, enerji, sağlık, tarım, teknoloji, hizmet, imalat ve perakende sektörleridir.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜSTAKİL ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, finans, enerji, sağlık, tarım, teknoloji, hizmet, imalat ve perakende sektörleridir. Burada sayılan sektörler sınırlayıcı olmayıp Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Fonun yurtiçinde kurulu olan girişim şirketlerine yatırım yapması esas olmakla birlikte, esas sözleşmelerinde faaliyet alanları mevzuatta tanımlanan girişim şirketlerine varlıklarının en az %80?i Türkiye?de kurulu olması şartıyla yatırım yapmayı belirleyen yurt içinde veya yurt dışında kurulu özel amaçlı anonim şirketlerine de yatırım yapabilir.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STARTUP BURADA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğine haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler bilişim ve teknolojidir. Bu sektörler başta olmak üzere start-up projelerine ve ileri aşamaya geçmiş mali yapısını güçlendirmek isteyen girişimlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, gayrimenkullerden ve gayrimenkule dayalı haklardan değer artış kazancı, alım satım karı ve kira geliri elde etmek amacıyla, gayrimenkulleri ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, satın alma ve satış vaadi sözleşmelerine taraf olmaktır.

Bunun yanında, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane, akaryakıt istasyonu ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapabilir. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. VARLIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğine haiz şirketlerin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, finans, enerji, sağlık, tarım, teknoloji, hizmet, imalat ve perakendedir. Başta bu sektörler olmak üzere, yatırımlar erken aşama girişim yatırımları olabileceği gibi, düzenli nakit akışı olan ve ileri aşamaya geçmekte olan (start up?tan scale up? a geçmekte olan) girişim şirketleri de olabilir. Fon ayrıca, SPK tarafından lisanslı Kitle Fonlaması Platformlarından da yatırım yapabilir.


HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. WEPLAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon; WePlay B.V. (WePlay Ventures) ve WePlay B.V.'nin Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ve iştiraklerine, pay sahibi olmak amacıyla yatırım yapacaktır. Bu yatırımlar, anonim veya limited şirketlere, sermaye artırımı/aktarımı, pay devri yoluyla yapılabileceği gibi WePlay B.V.'nin yer aldığı grubun içerisinde yurt içinde kuruluşu gündeme gelebilecek yeni bir şirkete kurucu ortak sıfatıyla yatırım yapılması suretiyle de olabilecektir. Bu amaç çerçevesinde, WePlay B.V. ve WePlay B.V.'nin Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak amacıyla kurulan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve aynı şartı sağlayan girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilecektir.

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YONCA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ADVENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon genel olarak bilişim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaşım, finans, bilgi teknolojileri, mobil teknolojiler gibi alanlarda faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler, yazılıma dayalı hizmet sektörü, finans teknolojileri (fintek ? fintech), oyun, hizmet olarak mobilite (mobility as a service ? MaaS), hizmet olarak yazılım (software as a service ? SaaS), sağlık, e-ticaret, eğitim ve donanım geliştirme sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ FİNTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon genel olarak finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç, gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Fon ayrıca, portföy çeşitlendirmesi amacıyla yukarıda belirtilenlerin dışında diğer sektörlerdeki teknoloji ve inovasyon şirketlerine de yatırım yapabilir.

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAMING VE E-SPORTS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon genel olarak oyun ve/veya e-spor (e-sports) alanlarında teknoloji tabanlı veya teknoloji üreten, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaşım, finans, bilgi teknolojileri, mobil teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, yenilikçi medya gibi alanlarda faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler bilişim, teknoloji, uzay teknolojileri ve perakende ile hizmet sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ SANAYİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon?un yatırım stratejisi değer artış kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; başta Organize Sanayi Bölgeleri ve diğer sanayi bölgelerinde yer alan her türlü fabrika, depo, lojistik merkezi olmak üzere, sanayi ve endüstriyel gayrimenkule ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75?i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapabilir

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon genel olarak finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç, gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Fon ayrıca, portföy çeşitlendirmesi amacıyla yukarıda belirtilenlerin dışında diğer sektörlerdeki teknoloji ve inovasyon şirketlerine de yatırım yapabilir.

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CODEWAY GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon genel olarak finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç, gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Fon, yukarıda kapsamına yer verilen kuluçka dönemine ulaşmış fakat henüz müşterisi ile büyük çapta buluşamayan girişim şirketlerinin kuruluş ve işleyişine tecrübe aktarımı ve finansal yatırım yolu ile ortak olmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca, portföy çeşitlendirmesi amacıyla yukarıda belirtilenlerin dışında diğer sektörlerdeki teknoloji ve inovasyon şirketlerine de yatırım yapabilir.

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKOLOJİK YATIRIMLAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon genel olarak büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısının kuvvetlendirilmesiyle çok daha başarılı sonuçlar elde edebilecek anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca girişim şirketlerinin veya diğer girişim sermayesi fonlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. INVEO VENTURES CO-INVESTMENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon genel olarak finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç, gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Fon, yukarıda kapsamına yer verilen kuluçka dönemine ulaşmış fakat henüz müşterisi ile büyük çapta buluşamayan girişim şirketlerinin kuruluş ve işleyişine tecrübe aktarımı ve finansal yatırım yolu ile ortak olmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca, portföy çeşitlendirmesi amacıyla yukarıda belirtilenlerin dışında diğer sektörlerdeki teknoloji ve inovasyon şirketlerine de yatırım yapabilir.

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon genel olarak finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç, gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak ve bu şirketlerin gelişim veya ileri aşamalarında satış birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca, teknoloji ve inovasyon şirketlerine de yatırım yapabilir

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEFES EGE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi, değer artış kazancı elde etmek amacıyla öncelikle Ege Bölgesi'nde arazi ve
arsa yatırımları yapılmasıdır. Profesyonel yönetim ve riskin dağıtılması anlayışı doğrultusunda piyasa
ve mekânsal gelişme koşulları dikkate alınarak yurt içinde Fon'un tabi olduğu mevzuatta izin verilen her
tür Gayrimenkul Yatırımı yapılabilir

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. POLAT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon genel olarak Polat Holding'in bilgi birikiminin olduğu ve faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji, gayrimenkul, madencilik, turizm, inşaat başta olmak üzere e-ticaret, yazılım, teknoloji, finansal teknoloji (fintech), enerji depolama, sürdürülebilir ürünler, metaverse, blokchain gibi alanlarla sınırlı olmaksızın ülkemiz ve toplumumuz için değer yaratan çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik odaklı tüm projelere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Fon'un yatırım stratejisi, kuluçka dönemine ulaşmış fakat henüz müşterisi ile büyük çapta bulaşamayan girişim şirketlerinin kuruluş ve işleyişine tecrübe aktarımı ve finansal yatırım yolu ile ortak olmayı hedeflemektedir. Girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca Fon girişim şirketlerine yatırım yapan başka fonlara, ilgili mevzuat çerçevesinde kurulu kitle fonlaması araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Fon'un yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları Yatırım Komitesince verilir

İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİSU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fonun öncelikli hedefi Bisu mobil uygulaması ile perakende ve hızlı teslimat sektöründe faaliyet gösteren Tektuş Sipariş Sistemleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin paylarına yatırım yapmaktır. Ayrıca borsada işlem görmeyen ve halka açık olmayan, yüksek büyüme vadeden, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere; sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.
Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilir.

Fon; stratejisi gereği, birden fazla girişim şirketine yatırım yapabilir. Yatırım yapılan şirketlerin ağırlıklı olarak; belirli bir ürün geliştiren, katma değer yaratan, patent sahibi olan teknoloji şirketleri olması hedeflenmektedir. Yatırım yapılacak şirketlerin değerlendirilmesi ve seçiminde öncelikli olarak esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, istihdam yaratmak, küreselde ölçeklenebilme ve ihracat potansiyeline sahip olmak, çevreye duyarlı bir yönetim politikasına sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi olmak, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik kriterlerine uyum ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmaktır. Yatırımlardan çıkış stratejileri de halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa satış olacaktır.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. AKSON YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon, temel yatırım stratejisi kapsamında; başta yapay zeka alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine olmak üzere ve bu kapsamda mobil uygulama, oyun, oluşturucu yapay zeka, e-ticaret, görüntü işleme ve bunlarla ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren ve konvansiyonel iş modellerini yeni teknolojiler ile dönüştüren, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken tohum aşaması, erken aşama veya büyüme aşaması girişim şirketlerine doğrudan girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACTUS GAZİANTEP ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PPP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Kamu Özel Sektör İşbirliği "PPP" projesine, proje firması olan Gaziantep Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım AŞ'ne, sermaye ile Sermaye Piyasası Kurulu Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) 18. Madde 3/f fıkrasına uygun şekilde şirkete hissedar olunması ve borç ve sermaye finansmanın karması olarak yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlamak suretiyle yatırım yapmaktır. Proje süresi 3 yıl inşaat, 25 yıl işletme süresi olmak üzere toplam 28 yıldır.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; büyüme ve katma değer potansiyeli yüksek olan girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, bu kapsamda sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak büyüme ve katma değer potansiyeli yüksek olan girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ?de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olunması veya bu şirketlerin kurucusu olunması yoluyla getiri sağlamayı hedeflemektedir.Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmaktır.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOSPHORIST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon, büyüme ve gelişme potansiyeli yüksek, esas faaliyet alanı itibariyle faizsiz finans prensiplerine uygun ve halka açık olmayan anonim ile limited şirketlere, sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir. Fon un yatırım yapmayı hedeflediği sektörler; finans teknolojisi (bankacılık ödeme sistemleri, sigortacılık, finans teknolojisi hizmetleri), perakende, teknoloji, yazılım, bilişim, IOT (nesnelerin interneti), E-ticaret, ödeme sistemleri ve pazaryeri modelleri üzerine kurulmuş şirketler, bulut, büyük veri, donanım ve giyilebilir teknolojileri içeren yapılanmalardır.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL SPOR VE MEDYA YATIRIMLARI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, temel yatırım stratejisi kapsamında, sağlık teknolojisi alanında büyüme potansiyeli yüksek, ihracat potansiyeli olan, rekabetçi konumda, katma değer yaratan, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı ve/veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon, yalnızca GSYF Tebliğinde belirtilen girişim şirketi kriterlerini karşılayan ve başta dijital teknoloji şirketleri olmak üzere bu teknolojiyi kullanarak hizmet sektöründe faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmak sureti ile getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon?un yatırım odağına giren şirketlerin temel özellikleri arasında gelir üretebilme ve büyüme potansiyeline sahip olmaları yer almaktadır. Fon, Türkiye de herhangi bir mevzuata uygun olmayan bir ürünün üretimi, ticareti veya hizmetin verilmesi ile ilgili faaliyetlerle iştigal eden şirketlere yatırım yapmayacaktır. Yatırımlardan çıkış yolu olarak şirketlerin finansal veya stratejik bir yatırımcıya satılması en olası senaryolar olarak öne çıkmaktadır.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, global ölçekte rekabet edebilecek yüksek teknoloji ve/veya yenilikçi iş model üreten tohum aşaması, erken aşama ve büyüme aşaması girişim şirketlerine doğrudan veya III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olunması veya bu şirketlerin kurucusu olunması veya yatırım fonlarından katılma payları satın alınması yoluyla getiri sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, Fon toplam Kaynak Taahhüdü'nün %20'sine karşılık gelecek tutarı İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na yönlendirmeyi taahhüt etmeyi planlamaktadır.

Fon, belirlenen girişim şirketlerinin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına yatırım yapabilir, borç-sermaye karması finansman sağlayabilir. Mevzuatın izin verdiği diğer araçlarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere stratejik destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.

Fon'un yatırım döneminden sonra yeni yatırım yapılmaz, ancak mevcut yatırımlara ilave kaynak aktarılması mümkündür

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KÜLTEPE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, sektör ayrımı olmaksızın teknoloji dikeyinde tekrar eden gelir üretebilme, dikeyleşme ve globalleşme stratejik hedefleri olan, İslâmi finans prensiplerine uygun, global ölçekte rekabet edebilecek yüksek teknoloji üreten; tohum aşaması, erken aşama ve büyüme aşamasındaki girişimlere, uzun vadeli finansal getiri sağlama hedefi doğrultusunda yatırım yaparak getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerine kira sertifikası, sermaye, borç sermaye karması faizsiz finansman ve mevzuatın izin verdiği diğer faizsiz araçlarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere operasyonel destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon, halihazırda kuluçka döneminde olan ve teknoloji alanında faaliyet gösteren, teknolojisini veya iş modelini henüz kanıtlayamamış büyüme potansiyeli yüksek girişim şirketlerinin borçlanma araçlarına, ortaklık paylarına yatırım yapbilir, borç-sermaye karması finansman sağlayabilir. Mevzuatın izin verdiği diğer araçlarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere stratejik destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, tohum aşaması öncesi ile büyüme aşaması arasında bulunan Tebliğ in 18 inci maddesindeki şartları sağlayan girişim şirketlerine ve Türkiye de yerleşik çeşitli nedenler ile geleneksel finansman ürünlerine ulaşımı olmayan, küçük ve orta ölçekli, ciddi bir büyüme potansiyeli ile alanında lider olma şansını barındıran şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir.

Fon ana yatırım stratejisi doğrultusunda, Türkiye de kurulmuş, iş geliştirme ve satın almalar ile yurt dışına açılabilecek ve döviz cinsinden gelir elde etme potansiyeline sahip girişimlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir.

Yatırım yapılması hedeflenen sektörler

§ Yazılım Hizmetleri (SaaS)

§ Bankacılık Hizmetleri (BaaS)

§ Yapay Zeka (AI)

§ Pazarlama ve perakende Teknolojileri

§ Biyofarma İlaç Teknolojileri

§ Sağlık Hizmetleri Teknolojileri

§ Lojistik ve Ulaşım Teknolojileri

§ Finansal Teknolojiler (Fintech)

§ Oyun ve Eğlence

§ Tarımsal ve Zirai Teknolojiler

§ Yenilenebilir Enerji ve Enerji Hizmetleri Teknolojileri

§ Büyüme potansiyeli olan diğer sektörler

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEDİTERRA 3 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fon SPK düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.

Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı kapsamında sadece GSYF Tebliği'nde tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan Mediterra Capital Partners III, LP'ye yatırım yapacaktır. Bunun dışında Fon, herhangi bir girişim sermayesi yatırımı yapmayacaktır.

Mediterra Capital Partners III, LP'nin hedefi Türkiye'de yerleşik girişim şirketlerine yatırım yapmak ve sonrasında yatırımların stratejik veya finansal bir yatırımcıya satılması veya halka arz edilmesiyle çıkış yapmaktır. Fon, Mediterra Capital Partners III, LP'nin dağıtacağı nakit fazlasını yatırımcılarına (varsa borç ve masrafların düşülmesinden sonra) dağıtacaktır.

Kurucu Fon süresi boyunca Fon'un yatırım hedef ve stratejisini değiştirmeyecektir.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE LIFE VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon ağırlıklı olarak Türkiye'nin beş yıllık sağlık yatırım stratejilerine uygun alanlar olan farmakoloji, biyomateryaller, farmalojistik, medikal cihazlar ve sağlığa entegre sanal gerçeklik teknolojilerine yatırım yapar. Desteklenen girişimler kurumsal şirketlere hizmet edebilecek ürünlere sahip, fikir ve deneme ürün (proof of concept) aşamalarını geçmiş girişimlerdir. Yatırım değerlendirme süreçleri sağlık teknolojilerinde fikri hakları sayesinde büyüme potansiyeli yüksek olan adaylara yoğunlaşır. Ayrıca ölçeklenme aşamasına (scale up) gelmiş, gelir elde etmeye başlamış ve yurtiçi ve yurtdışı büyüme olanaklarınına sahip olan, yurtiçi ve yurtdışı büyüme olanaklarını araştıran, fikri hak/know how konusunda bilinçli yol izlemiş, yönetsel destek ve mentorluk süreçlerinde uyumlu çalışabilecek takımlara sahip girişimler hedeflenir.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, ağırlıklı olarak; halka arz çalışmaları başlamış, fonun yatırım yaptığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde halka arz işlemlerinin tamamlanması hedeflenen, global ölçekte rekabet edebilecek, teknolojinin gücünden yararlanarak yenilikçi iş modelleri üreten, lokal büyüme ve global ölçeklenme potansiyeline sahip olan girişimlere yatırım yapmak, girişim şirketlerine sermaye aktarımı, borç ve sermaye finansmanı karması olarak yapılandırılmış finansman ve/veya pay devri yoluyla yatırım yapacaktır.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARIM HAYVANCILIK VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı ve/veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fon, ziraat, hayvancılık, teknoloji, gıda, imalat, perakende, lojistik, sağlık, bilişim, ulaştırma ve çeşitli diğer sektörlere yatırım yapabilecektir. Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ?de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve kolektif yatırım amacıyla yurtdışında kurulu kuruluşlar vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, İslâmi finans prensiplerine uygun, global ölçekte rekabet edebilecek yüksek teknoloji ve/veya yenilikçi iş model üreten tohum aşaması, erken aşama ve büyüme aşaması girişim şirketlerine doğrudan veya III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) tanımlanan yurt içinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurt dışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olunması veya bu şirketlerin kurucusu olunması yoluyla getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, belirlenen girişim şirketlerinin ortaklık paylarına, kira sertifikalarına yatırım yapabilir, borç-sermaye karması finansman sağlayabilir. Mevzuatın izin verdiği diğer araçlarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere stratejik destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye merkezli, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken teknoloji şirketlerine, mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (borçlanma araçlarına yatırım, sermaye, borç sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman vb.) yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde edilmesini amaçlamaktadır. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği odak alanlar sağlık, tıbbi cihaz ve ilaç, eğitim teknolojileri, dijital ürün ve servisler, yapay zeka tabanlı teknolojiler ve bilgi ve iletişim teknolojileri şeklindedir.

Fon bu teknolojilerin ve sektörlerin dışındaki teknoloji ve sektörlere de yatırım yapabilir. Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmaktır.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon; spor, medya, moda, eğlence, sağlık ve bunlarla ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren ve konvansiyonel iş modellerini yeni teknolojiler ile dönüştüren tohum aşaması, erken aşama veya büyüme aşaması girişim şirketlerine doğrudan veya III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olunması veya bu şirketlerin kurucusu olunması yoluyla getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yukarıda belirtilen sektörlerdeki geleneksel iş modellerinin yeni versiyonlarına (teknoloji alanında sıklıkla kullanılan iki nokta sıfır twozero) yatırım yapacaktır. Yatırım yapılan girişim şirketlerinin yenilikçi/dönüştürücü teknoloji ya da iş modelleri sayesinde rekabet avantajı elde etmesi hedeflenir. Fon, belirlenen girişim şirketlerinin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına yatırım yapabilir, borç-sermaye karması finansman sağlayabilir. Mevzuatın izin verdiği diğer araçlarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere stratejik destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 4 MEVSİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon ağırlıklı olarak Türkiye'de tarım ve gıda sektörlerinde gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketlere yatırım yapacaktır. Tarım ve gıda sektöründe üretim yapan, girdi sağlayan, hizmet sunan, tarım ve gıda ürünlerinin dağıtımını sağlayan şirketler de fonun yatırım alanı içerisinde olacaktır.

Fon ağırlıklı olarak Türkiye ve Türkiye'nin ihraç pazarlarında tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren, ürün üreten, hizmet sunan ve teknoloji geliştiren girişimlere yatırım yapar. Desteklenen girişimler dağıtım kanallarına veya kaliteli üretim tesislerine erişimi olamadığı için gelişememiş hem Türkiye hem de ihracat pazarlarında büyüyebilecek, hızlı değer yaratma ve satılabilme imkânı bulunan, kurumsal şirketlere hizmet edebilecek ürünlere sahip, fikir ve deneme ürün (proof-of-concept) aşamalarını geçmiş girişimlerdir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede (Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu) bulunan şirketlere de ilgili mevzuatta yer alan sınırlar kapsamında yatırım yapılabilecektir.

Yatırım değerlendirme süreçleri Hedef Sektörlerdeki bir soruna veya fırsata gerçek bir çözüm getirme potansiyeli bulunan, kuvvetli motive ve dinamik bir ekibe sahip olan, Fonun sahip olduğu veya yatırım yapabileceği bir platformda doğrudan fayda sağlayabilecek olan adaylara yoğunlaşır.

Ayrıca ölçeklenme aşamasına (scale-up) gelmiş, gelir elde etmeye başlamış ve yurtiçi ve yurtdışı büyüme olanaklarına sahip olan, fikri hak/know-how konusunda bilinçli yol izlemiş, yönetsel destek ve mentörlük süreçlerinde uyumlu çalışabilecek takımlara sahip girişimler hedeflenir.

Yatırımlardan çıkış yolu olarak şirketlerin finansal veya stratejik bir yatırımcıya satılması en olası senaryolar olarak öne çıkmaktadır. Halka arz da ilave bir çıkış yolu olarak değerlendirilmektedir.

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.YARININ TEKNOLOJİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta yenilikçi teknoloji ve iş modelleri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım ve Tebliğ'de girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilen yatırımların yapılması sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AGRO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un ana yatırım stratejisi ziraat, tarım, hayvancılık, gıda sektörlerine yatırım yapmaktır. Bu ana sektörler genelinde,kaynakların optimum şekilde kullanımı, ürünlerin etkin kullanımı ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketler ile söz konusu sektörlere hizmet veren üretim, perakende, lojistik, sağlık, bilişim, ulaştırma ve teknoloji şirketlerine de yatırım yapılması planlamaktadır. Bunların dışında potansiyel görülmesi durumunda diğer sektörlerde faaliyet gösteren girişim şirketlerine de yatırım yapılabilecektir.

Fon; halka açık olan veya olmayan, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip anonim ve limitet şirketlere doğrudan veya dolaylı sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.

Fon, esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurt içinde veya yurt dışında kurulu özel amaçlı anonim şirketlere ortak olabilir.

Fon, payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir, payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına ve payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir.

Fon ayrıca girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilir.

Fon yukarıda sayılanlara ek olarak fırsatların oluşması durumunda Tebliğ'de girişim sermayesi yatırımı olarak tanımlanan diğer yatırımları da yapabilir.

Yatırım yapıldığı tarih itibariyle yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde aşağıdaki kriterler esas alınır.

- Kurumsal yönetim yapısına sahip olmaları veya bu alanda yapılacak yatırımlarla hesap verilebilir, şeffaf bir yönetim yapısına ulaştırılabilir olmaları,

- Hedeflenen sektörlerde deneyimli yönetim kadrosuna sahip olmaları,

- Sunduğu ürün ve hizmetlerde katma değer yaratmaları, rekabetçi olmaları,

- Operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yatırımcılarına değer yaratma potansiyeline sahip olmaları,

- Verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek durumda olmaları.

Ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir. Ayrıca yatırım
yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

Uygulanacak her türlü yatırım kararı faizsiz finans ilkelerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon?un yatırım stratejisi, değer artışı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunulabilir; bu gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacakları portföye dahil edilebilir.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; altyapı yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerin ihraç etmiş olduğu/edeceği borçlanma araçlarına, paya dönüştürülebilir /değiştirilebilir tahvillerine, ortaklık paylarına ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlardan oluşacaktır. Fon, bu şirketlere borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir. Bununla birlikte, altyapı ağırlıklı yatırım yapan girişim sermayesi fon ve ortaklıklarına, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece altyapı faaliyetinde bulunan, Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt içi ve/veya yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan ve dolaylı olarak yatırım yapılabilir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde aşağıdaki kriterler esas alınır. -Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde kurumsal yönetim yapısına sahip, alt yapı yatırım ve hizmetleri konusunda deneyimli olmalarına dikkat edilecektir. -Yatırım yapılacak şirketlerin altyapı yatırım ve hizmetleri projelerinin uzun dönemli, kârlı ve öngörülebilir nakit akımlarına sahip olmalarına özen gösterilecektir. -Yatırım yapılacak şirketlerin altyapı yatırım ve hizmetleri projelerinin mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınmış, fizibilitesinin yapılmış, projesinin hazır ve onaylanmış olması gereklidir. Borçlanma aracı yatırımlarından itfa veya satış; ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan ise halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Fulya Mahallesi sınırları içerisindeki Büyükdere Caddesi üzerinde konumlu olan "Quasar İstanbul" projesi kapsamında üretilen konut nitelikli gayrimenkulleri ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, satmak, kiraya vermek, satın alım veya satım vaadinde bulunmak, bu gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacakları portföye dahil etmektir.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Yatırım stratejisi kapsamında, değer artışı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunulabilir.

Fon yatırımcısının menfaatlerine uygun olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satın alınan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir.

Tüm yatırımlar, Gayrimenkul Yatırım Fonları Tebliği 18. ve 19. maddelerinde belirtilen esaslar ve sınırlamalar dikkate alınarak yapılacaktır. Ayrıca, genel yatırım stratejisi kapsamında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

- İlgili gayrimenkulün fiyat değişimi ve değer kazanım potansiyeli,

- Gayrimenkul fiyatını etkileyen makroekonomik ve finansal koşullardaki gelişmeler,

- Diğer gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları fiyatlarındaki gelişmeler,

- Bölgenin altyapısal gelişimi ve

gayrimenkul fiyat endekslerindeki değişimler,

- Sektörel ve demografik trendler ve kira gelirlerindeki değişimler,

- Gayrimenkule ilişkin kanunlarda yapılan değişiklikler,

- İmar durumundaki değişiklikler

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, mevzuatın izin verdiği yöntemlerle girişim şirketlerine ve mevzuatın izin verdiği diğer yatırım araçlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir.

Fon ağırlıklı olarak dijital teknoloji çözümleri üreten üreten ve dijital teknolojiler konusunda değer önerisi sunan şirketler öncelikli olmak üzere, teknoloji geliştiren, teknoloji kullanan, teknolojiye yatırım yapan veya bunlarla ilişkili büyüyen sektörlerde faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Ancak Yatırım Komitesi tarafından uygun görülmesi halinde Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Fon; halka açık olan veya olmayan, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip anonim ve limitet şirketlere doğrudan veya dolaylı sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.

Fon, esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurt içinde veya yurt dışında kurulu özel amaçlı anonim şirketlere ortak olabilir.

Fon, payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir, payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına ve payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu borçlanma araçlarına veya kira sertifikalarına yatırım yapabilir.

Fon ayrıca girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilir.

Fon yukarıda sayılanlara ek olarak fırsatların oluşması durumunda Tebliğde girişim sermayesi yatırımı olarak tanımlanan diğer yatırımları da yapabilir.

Yatırım yapıldığı tarih itibariyle yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir olmak, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmak olacaktır.

Ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Yatırım stratejisi kapsamında fon portföyüne, değer artışı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, okul, dükkan ve benzeri ticari mülk ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunulabilir; bu gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacakları dâhil edilebilir.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QUASAR İSTANBUL TİCARİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un temel yatırım stratejisi; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Fulya Mahallesi sınırları içerisindeki Büyükdere Caddesi üzerinde konumlu olan "Quasar İstanbul" projesi kapsamında üretilen ve ofis olarak kullanılması öngörülen ticari nitelikli gayrimenkulleri ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, satmak, kiraya vermek, satın alım veya satım vaadinde bulunmak, bu gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacakları portföye dahil etmektir.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Fon; yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren anonim şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara katılım finans ilkelerine uygun finansman veya ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon; halka açık olan veya olmayan ve İslami ticaret ve finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacaktır.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektör olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, depolanması ve sair hizmetlerin sağlanması amacıyla altyapı, teknoloji, tasarım ve üretim yatırımları olmakla birlikte diğer sektörlerde faaliyet gösteren girişim şirketlerine de yatırım yapabilecektir.

Fon; halka açık olan veya olmayan, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip anonim ve limitet şirketlere doğrudan veya dolaylı sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.

Fon, esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurt içinde veya yurt dışında kurulu özel amaçlı anonim şirketlere ortak olabilir.

Fon, bu şirketlere borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir, ihraç ettiği kira sertifikalarına araçlarına yatırım yapabilir.

Fon ayrıca girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilir.

Fon yukarıda sayılanlara ek olarak fırsatların oluşması durumunda Tebliğ'de girişim sermayesi yatırımı olarak tanımlanan diğer yatırımları da yapabilir.

Yatırım yapıldığı tarih itibariyle yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde aşağıdaki kriterler esas alınır.

- Kurumsal yönetim yapısına sahip olmaları veya bu alanda yapılacak yatırımlarla hesap verilebilir, şeffaf bir yönetim yapısına ulaştırılabilir olmaları,

- Hedeflenen sektörlerde deneyimli yönetim kadrosuna sahip olmaları,

- Sunduğu ürün ve hizmetlerde katma değer yaratmaları, rekabetçi olmaları,

- Operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yatırımcılarına değer yaratma potansiyeline sahip olmaları,

- Verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek durumda olmaları.

Ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir.

Uygulanacak her türlü yatırım kararı faizsiz finans ilkelerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Yatırım stratejisi kapsamında, değer artışı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunulabilir.

Fon yatırımcısının menfaatlerine uygun olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satın alınan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir.

Tüm yatırımlar, Gayrimenkul Yatırım Fonları Tebliği 18. ve 19. maddelerinde belirtilen esaslar ve sınırlamalar dikkate alınarak yapılacaktır. Ayrıca, genel yatırım stratejisi kapsamında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

- İlgili gayrimenkulün fiyat değişimi ve değer kazanım potansiyeli,

- Gayrimenkul fiyatını etkileyen makroekonomik ve finansal koşullardaki gelişmeler,

- Diğer gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları fiyatlarındaki gelişmeler,

- Bölgenin altyapısal gelişimi ve

gayrimenkul fiyat endekslerindeki değişimler,

- Sektörel ve demografik trendler ve kira gelirlerindeki değişimler,

- Gayrimenkule ilişkin kanunlarda yapılan değişiklikler,

- İmar durumundaki değişiklikler

Uygulanacak her türlü yatırım kararı faizsiz finans ilkelerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektiraki değişiklikler

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KALKINMA ODTÜ TEKNOKENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU


KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KALKINMA KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fon, Türkiye'de girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile ülke kalkınmasını desteklemeyi ve uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, işbu içtüzük, ihraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinde yer alan sınırlamalara uymak kaydıyla;

(i) Kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde faaliyet gösteren,

(ii) İhracatı artırma ve/veya ithal ikamesi potansiyeli yüksek,

(iii) Tüketici talebi doğrultusunda büyüyen, yerel demografik trendler ve Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyelinden fayda sağlayacak ve stratejik coğrafi lokasyon, görece düşük maliyetli kalifiye personel, yüksek ve genç nüfus gibi Türkiye'ye özgü unsurlar ile rekabet avantajına sahip olan

şirketler öncelikli olmak üzere, büyüme finansmanı ve profesyonel yönetim ile beraber uluslararası alanda rekabetçi hale gelebilmeleri amacıyla, bu şirketlere Katılım Finans İlke ve Standartlarına uygun olarak mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (örneğin sermaye ve sermaye benzeri yatırım araçları ile) yatırım yapabilir.

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fon, Türkiye'de girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile ülke kalkınmasını desteklemeyi ve uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, işbu içtüzük, ihraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinde yer alan sınırlamalara uymak kaydıyla;

(i) Kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde faaliyet gösteren,savunma sanayi sektörüne ilişkin ürün ve uygulamaları olabilecek,

(ii) Yüksek teknoloji odaklı üretimi ve yeni teknolojiler geliştirilmesini hedefleyen,

(iii) Kritik teknolojilerde yurtdışı bağımlılığı azaltan,

(ii)İhracatı artırma ve/veya ithal ikamesi potansiyeli yüksek,

(iii)Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme potansiyelinden ve bölgesel güç olma vizyonundan fayda sağlayacak ve stratejik coğrafi lokasyon, görece düşük maliyetli kalifiye personel gibi Türkiye' ye özgü unsurlar içeren rekabet ve avantajına sahip olan

şirketler öncelikli olmak üzere, büyüme finansmanı ve profesyonel yönetim ile beraber uluslararası alanda rekabetçi hale gelebilmeleri amacıyla, bu yenilikçi şirketlere katılım finans ilke ve standartlarına uygun olarak mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (örneğin sermaye ve sermaye benzeri yatırım araçları ile ) yatırım yapabilir.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen ve faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak Amerikan doları cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması planlanmaktadır. Diğer taraftan fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca fon vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Yatırım stratejisi uyarınca portföyünde sürekli olarak en az %80 oranında altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları bulunduran Fon'un amacı dünya altın piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır. Fon pay değerinin altın fiyatları ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının %20 ağırlığını geçmemesi esastır.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde , Türk Lirası cinsinden Bakanlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye'de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir.Dengeli Katılım Değişken Fonun Portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELİK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi, portföyünde faiz içermeyen yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ve alokasyonun büyüme odaklı atak bir yaklaşımla yönetilmesi ile uzun vadede yüksek getiri elde edilmesidir. Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden faiz içermeyen yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırarak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon portföyünde, ağırlıklı olarak kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, BIST katılım endeksindeki ve danışma kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık paylarına ve yurt dışında veya Türkiye'de ihraç edilen faiz içermeyen diğer yatırım araçlarına ve vaad sözleşmelerine yer verilir. Fon portföyünün yönetiminde piyasa koşullarına göre gerektiğinde risk düzeyini artırıp azaltan bir yatırım stratejisi uygulanır. Fon yatırım aracı dağılımını önceden belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan katılımcılar için kurulmuş bir fondur.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun amacı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ortaklık paylarına yer verilerek, bu sektörlerdeki büyüme potansiyelinden ve temettü gelirlerinden faydalanmak suretiyle, yatırımcılarına orta ve uzun vadede tatminkar bir getiri kazandırılması hedeflenmektedir.

Fon portföyünde en az %80 oranında izahname ekinde belirtilen danışma kurulundan icazeti alınmış olanlar ile BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki Türk ortaklık payları bulunacaktır.

Ayrıca Fon portföyünde %20 ağırlığını geçmemek koşuluyla, Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılım hesaplarına, Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına ve altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, vaad sözleşmelerine yer verilebilir.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesine göre katılımcılar adına ödenen devlet katkılarının riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini amaçlamaktadır.Fonun amacı, ağırlıklı olarak kamu tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi kira sertifikalarının düzenli kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir.

Fon'un yatırım stratejisi Devlet Katkısı Yönetmeliği'ne göre oluşturulmuştur. Fon portföyünün asgari yüzde ellisi ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşmaktadır. Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde danışma kurulu tarafından icazeti alınmış, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları ve borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde, asgari yüzde otuzu Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşabilir. Fon portföyüne, BIST Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve vaad sözleşmeleri fon portföyünün yüzde beşini aşamaz. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.


KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünün en az %60'ı Bakanlıkça ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarından oluşur. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünün en fazla %30'u Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, BIST Taahhütlü İşlemler Piyasasında gerçekleştirilen vaad sözleşmelerine yatırılabilir. Fon portföyünün asgari %10'u ve azami %30'u Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırılabilir. Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira gelirleri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Portföyünün en az %80'i devamlı olarak kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fonun amacı kıymetli madenler piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır. Fon pay değerinin fon portföyündeki kıymetli madenler ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Fon portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları kullanılarak, kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon portföyüne, kıymetli madenlere dayalı kira sertifikası ile vaad sözleşmeleri alınabilir ve katılma hesabı yapılabilir. Fon portföyünde kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dışında yer verilecek olan diğer yatırım araçları fon portföyünün %20'sini geçemez.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi, portföyünde faiz içermeyen yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir. Portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarından oluşur. Fon'un amacı ağırlıklı olarak kar payı geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira geliri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi, otomatik katılım planlarında sunulmak üzere, portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek ağırlıklı olarak riskli kategorilerdeki araçlara yatırım yapılarak yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede getiri elde edilmesidir. Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırılarak uzun vadede istikrarlı getiri sağlanması hedeflenmektedir. Fon portföyünde, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, ağırlıklı olarak Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören ve danışma kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık paylarına ve diğer katılım bankacılığı prensiplerine uygun yatırım araçlarına yer verilir. Fona kira sertifikasına dayalı vaad sözleşmeleri alınabilir. Fon değişken bir yatırım stratejisi ile orta uzun vadeli getiri hedeflediğinden dolayı getirisindeki kısa vadeli dalgalanmaları tolere edebilecek olan risk profiline sahip katılımcılar için uygundur.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fonun yatırım stratejisi, otomatik katılım planlarında sunulmak üzere portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede getiri elde edilmesidir. Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırılarak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon portföyünde, ağırlıklı olarak katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Borsa İstanbul A.Ş de işlem gören ve danışma kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık paylarına ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir. Fona kira sertifikasına dayalı vaad sözleşmeleri alınabilir. Fon değişken bir yatırım stratejisi ile orta uzun vadeli getiri hedeflediğinden dolayı getirisindeki kısa vadeli dalgalanmaları tolere edebilecek olan risk profiline sahip katılımcılar için uygundur. Fonun risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiştir.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Rehber ve Yönetmelik'te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca portföyünün en az %80'i devamlı olarak danışma kurulu tarafından icazeti alınmış BIST Katılım Temettü Getiri Endeksinde yer alan ortaklık paylarından oluşur. Fonun amacı BIST Katılım Temettü Getiri Endeksinde yer alan ortaklık paylarına yatırım yaparak sermaye kazancı elde etmektir.

Fon portföyünün geri kalan %20'lik kısmında ise, döviz ve kira sertifikasına dayalı vaad sözleşmelerine, Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına ve faiz içermeyen diğer yatırım araçlarına, altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları paylarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yer verilebilir.


KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Fon'un yatırım stratejisi değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek amacıyla gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar satın almak ve satmaktır. Fon'un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte, Fon varlıklarını elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon'un menfaatine olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde katılım/faizsiz finans esaslarına uygun yöntemlerle finansman sağlayabilir veya gayrinakdi finansman kullanabilir veya finansman limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı üzerinde, III-52.3 Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 23. maddesi kapsamında rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilir. Fon portföyüne katılım/faizsiz finans esaslarına uygun gayrimenkul yatırımları ve likidite amaçlı olmak üzere faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları dahil edilecektir.
KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un Yatırım Stratejisi

Fon, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performasının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi sunabilecek ve verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek, faaliyet konuları itibariyle katılım/ faizsiz finans ilkeleriyle uyumlu anonim ve limited şirketlere sermaye koyarak, bunların ihraç ettiği katılım/faizsiz finans esaslarına uygun kira sertifikalarını satın alarak veya mevzuatın izin verdiği katılım/ faizsiz finans ilkeleriyle uyumlu diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon, biyoteknoloji ve sağlık sektöründeki girişim şirketlerine yatırım yapacaktır. Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.

Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsa dışında satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

Ayrıca Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının yönetiminde aşağıdaki yatırım sınırlamalarına uyulur.

Fonun toplam değerinin en az %80'inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. %80 oranı fonun Tebliğ'de belirlenen asgari girişim sermayesi yatırım sınırlamasıdır.

Fonun, bir hesap dönemi içinde; Tebliğ'de belirtilen KOBİ niteliğini sağlayan girişim şirketlerine doğrudan yaptığı yatırımların, fon toplam değerinin %10'unu geçmesi halinde girişim sermayesi yatırım sınırı asgari %51 olarak uygulanır.

Fon, girişim şirketi niteliğindeki limited şirketlere yatırım yapabilir. İlk yatırım tarihi itibari ile limited şirket olan girişim şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması zorunludur.

Yatırım sınırlamalarına uyumun fonun hesap dönemi sonundaki toplam değer tablosu itibari ile sağlanması zorunludur.

Fon'un girişim şirketlerine yapacağı ortaklık hakkı veren girişim sermayesi yatırımları, fon ile girişim şirketlerinin yönetim kontrolüne sahip mevcut ortakları arasında imzalanacak bir pay sahipliği sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir. Fon tarafından girişim şirketinin sermayesini temsil eden payların tamamının iktisap edilmesi veya girişim şirketinin yönetim kontrolünün sağlanması halinde ise satın alıma ilişkin pay devri sözleşmesinin imzalanması yeterlidir.

KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek amacıyla gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklar satın almak ve satmaktır. Fon'un önceliği değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek olmakla birlikte, Fon varlıklarını elde tuttuğu süre boyunca kira geliri de elde edebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon'un menfaatine olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde katılım/faizsiz finans esaslarına uygun yöntemlerle finansman sağlayabilir veya gayrinakdi finansman kullanabilir veya finansman limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı üzerinde, III-52.3 Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 23. maddesi kapsamında rehin ve diğer sınırlı ayni haklar tesis edilebilir. Fon portföyüne katılım/faizsiz finans esaslarına uygun gayrimenkul yatırımları ve likidite amaçlı olmak üzere faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları dahil edilecektir.

KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye koyarak, bunların ihraç ettiği katılım/faizsiz finans esaslarına uygun kira sertifikalarını satın alarak veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, içecek, eğitim, bilişim, teknoloji, sağlık, imalat, perakende, ulaştırma, lojistik, tekstil, yapı sistemleri, elektronik ticaret sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilir. Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.

Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsa dışında satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

Ayrıca Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının yönetiminde aşağıdaki yatırım sınırlamalarına uyulur.

Fonun toplam değerinin en az %80'inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. %80 oranı fonun Tebliğ'de belirlenen asgari girişim sermayesi yatırım sınırlamasıdır.

Fonun, bir hesap dönemi içinde; Tebliğ'de belirtilen KOBİ niteliğini sağlayan girişim şirketlerine doğrudan yaptığı yatırımların, fon toplam değerinin %10'unu geçmesi halinde girişim sermayesi yatırım sınırı asgari %51 olarak uygulanır.

Fon, girişim şirketi niteliğindeki limited şirketlere yatırım yapabilir. İlk yatırım tarihi itibari ile limitet şirket olan girişim şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması zorunludur.

Yatırım sınırlamalarına uyumun fonun hesap dönemi sonundaki toplam değer tablosu itibari ile sağlanması zorunludur. Fon'un Tebliğ'de belirlenen asgari ve azami yatırım sınırlamalarına uyum sağlamaması halinde, yatırım sınırlamalarına yeniden uyum sağlanması için ek süre verilmesi talebiyle Kurucu'nun Kurul'a başvuruda bulunması mümkündür.

Fon'un girişim şirketlerine yapacağı ortaklık hakkı veren girişim sermayesi yatırımları, fon ile girişim şirketlerinin yönetim kontrolüne sahip mevcut ortakları arasında imzalanacak bir pay sahipliği sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir. Fon tarafından girişim şirketinin sermayesini temsil eden payların tamamının iktisap edilmesi veya girişim şirketinin yönetim kontrolünün sağlanması halinde ise satın alıma ilişkin imzalanacak bir pay devri sözleşmesi Kurul'a iletilir.

KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye koyarak, bunların ihraç ettiği katılım/faizsiz finans esaslarına uygun kira sertifikalarını satın alarak veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, içecek, eğitim, bilişim, teknoloji, sağlık, imalat, perakende, ulaştırma, lojistik, tekstil, yapı sistemleri, elektronik ticaret sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilir. Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.

Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsa dışında satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

Ayrıca Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının yönetiminde aşağıdaki yatırım sınırlamalarına uyulur.

Fonun toplam değerinin en az %80'inin bir veya birden fazla girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. %80 oranı fonun Tebliğ'de belirlenen asgari girişim sermayesi yatırım sınırlamasıdır.

Fonun, bir hesap dönemi içinde; Tebliğ'de belirtilen KOBİ niteliğini sağlayan girişim şirketlerine doğrudan yaptığı yatırımların, fon toplam değerinin %10'unu geçmesi halinde girişim sermayesi yatırım sınırı asgari %51 olarak uygulanır.

Fon, girişim şirketi niteliğindeki limited şirketlere yatırım yapabilir. İlk yatırım tarihi itibari ile limited şirket olan girişim şirketlerinin, ilk yatırım tarihini takip eden bir yıl içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanması zorunludur.

Yatırım sınırlamalarına uyumun fonun hesap dönemi sonundaki toplam değer tablosu itibari ile sağlanması zorunludur. Fon'un Tebliğ'de belirlenen asgari ve azami yatırım sınırlamalarına uyum sağlamaması halinde, yatırım sınırlamalarına yeniden uyum sağlanması için ek süre verilmesi talebiyle Kurucu'nun Kurul'a başvuruda bulunması mümkündür.

Fon'un girişim şirketlerine yapacağı ortaklık hakkı veren girişim sermayesi yatırımları, fon ile girişim şirketlerinin yönetim kontrolüne sahip mevcut ortakları arasında imzalanacak bir pay sahipliği sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir. Fon tarafından girişim şirketinin sermayesini temsil eden payların tamamının iktisap edilmesi veya girişim şirketinin yönetim kontrolünün sağlanması halinde ise satın alıma ilişkin imzalanacak bir pay devri sözleşmesi Kurul'a iletilir.

KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LONCA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEOVA KATILIM SİGORTA ÖZEL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOGİRİŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CODE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENİUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MİLRES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PREO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RETİNA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SOFA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
LETVEN CAPİTAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TİMUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fonun unvanı, insan vücudunda bulunan timus isimli lenf bezinden ilham alınarak belirlenmiştir. Fon ana sektör olarak hastanecilik, laboratuvar, görüntüleme, tıbbi yazılımlar ve biyomedikal teknolojisi (ilaç hariç) girişimlerine ve uygulamalarına yatırım yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca sağlık sektörüyle ilgili yenilenebilir enerji çözümleri, gayrimenkul teknolojileri ve akıllı şehir teknolojilerine de yatırımı hedeflemektedir. Bu alanlar başlıca enerji depolama sistemleri, santral yatırımları, yenilenebilir enerjiye dayalı teknolojiler, yenilenebilir enerji ile çalışan her türlü araç teknolojileri, elektromobilite ve yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği, yeşil ve dijital teknolojiler alanında veri depolama ve analiz teknolojileri çözümleri, veri ile yönetimi, yönetim ve operasyon çözümleri, proje yönetimi çözümleri, mülk yönetimi ve kiralama, mülk yönetimi teknolojisi, akıllı bina çözümleri, sanal görüntüleme çözümleri, yeşil bina, yeşil ofis, yeşil dönüşüm, yenilenebilir bina enerji teknolojileri ve enerji verimliliğidir. Bu alandaki uygulamalara, çözümlere ve girişimlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, uygun yatırım fırsatlarının oluşması durumunda Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVATİF TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon; E-ticaret; otomasyon; yapay zeka, finansal teknoloji, lojistik; ve teknolojik gelişmeye açık diğer sektörlerde faaliyet gösteren ve konvansiyonel iş modellerini yeni teknolojiler ile dönüştüren tohum aşaması, erken aşama ve büyüme aşaması girişim şirketlerine yatırım yaparak getiri elde etmeyi hedefler. Yatırım yapılan girişim şirketlerinin yenilikçi/dönüştürücü teknoloji ya da iş modelleri sayesinde rekabet avantajı elde etmesi hedeflenir. Fon, girişim şirketlerine borçlanma aracı, sermaye, borç-sermaye karması finansman ve mevzuatın izin verdiği diğer araçlarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere operasyonel destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon'un, borç ve sermaye karması finansman işlemleri sonucunda, ilgili finansman sözleşmesinde yer alan şartlarla girişim şirketinin hisselerine sahip olması mümkündür. Borç sermaye karması finansman işlemleri, satın alma, sermaye artırımı yoluyla hisse edinimi veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan, halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış, üçüncü tarafa satış veya tasfiye yöntemleriyle, veya sair yöntemlerle çıkış gerçekleştirmesi hedeflemektedir. Borçlanma aracı yatırımlarından ise itfa veya satış yoluyla, ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla, çıkış gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TESTİNİUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, öncelikle yazılım test hizmetleri ve yazılım test otomasyonu alanında faaliyet gösteren Testinium Teknoloji Yazılım A.Ş. (Testinium) ve Testinium ortakları tarafından yazılım test otomasyonu, yazılım yük testleri veya benzeri alanlarda özgün yazılım ürünleri geliştirmek amacıyla kurulacak girişim şirketlerine ve benzer alanlarda faaliyet gösterecek diğer girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Ancak Fon, yatırım komitesinin uygun göreceği farklı alanlarda faaliyet gösteren diğer girişim şirketlerine de yatırım yapabilir. Fon, yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere operasyonel destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.

MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FİNANSAL TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GELECEK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONBULUCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU


MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONPRIME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONTAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İTTİHAD GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
------
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MEYDAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi kapsamında, değer artışı kazancı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunulabilir.

Fon yatırımcısının menfaatlerine uygun olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satın alınan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir.

Tüm yatırımlar, Tebliğ'in 18. ve 19. maddelerinde belirtilen esaslar ve sınırlamalar dikkate alınarak yapılacaktır.

MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TRAKYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
MAQASİD GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş GEM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
------
MAQASİD GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İMAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi kapsamında, değer artışı, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir ve/veya satın alım veya satım vaadinde bulunulabilir.

Fon yatırımcısının menfaatlerine uygun olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satın alınan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir.

Tüm yatırımlar, Gayrimenkul Yatırım Fonlan Tebliği 18. ve 19. maddelerinde belirtilen esaslar ve sınırlamalar dikkate alınarak yapılacaktır.

Temel yatırım kriterlerine aşağıda yer verilmektedir:

a) Gayrimenkullerin mevcut piyasa değeri ve bu değerin gelecekteki artış potansiyeli,

b) Gayrimenkullerin satılabilirliğinin yüksek olması

c) Gayrimenkullerin kira getiri potansiyeli.

d) Gayrimenkullerin konumlandığı coğrafi bölgelerin altyapı olarak gelişime açık olması,

e) İlgili gayrimenkul türlerinin ait olduğu pazara ait sektörel gelişmeler ve durum tespiti,

f) Gayrimenkule ilişkin kanunlarda yapılan değişiklikler, - İmar durumundaki değişiklikler

Ancak Fon'un yatırım stratejisi kapsamındaki yatırım kriterleri her bir gayrimenkul türü için farklılık gösterebilecektir.

MAQASİD GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAJA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı veya Tebliğ kapsamındaki girişim şirketlerinin kurucusu olmayı da hedeflemektedir.

Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği faizsiz finans prensiplerine uygun araçlara da yatırım yapabilir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi olmak, marka değeri yaratma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.

Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.

Fon, tarım ve hayvancılık, gıda, e -ticaret, yeme-içme, perakende sektörlerinde faaliyet gösteren, halka açık olan veya olmayan ve büyüme potansiyeli yüksek, anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, anılan sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

Fon ağırlıklı olarak Saja Grup Dış Ticaret A.Ş.'ye yatırım yapacak olup, bununla birlikte Saja Grup Dış Ticaret A.Ş.'nin girişim şirketi niteliklerini haiz iştiraklerine de yatırım yapabilecektir.

Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsada satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.

MAQASİD GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı veya Tebliğ kapsamındaki girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği faizsiz finans prensiplerine uygun araçlara ve fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına da yatırım yapabilir.

Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir.

Fon'un yatırım stratejisi, otomotiv teknolojisi alanında faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmaktır. Bu kapsamda Fon'un yatırım yapacağı şirketlerden biri Jazari Powertrain Otomotiv Teknoloji A.Ş. olacaktır. Bunu dışında Jazari Powertrain Otomotiv Teknoloji A.Ş.'nin veya ortaklarının kuracağı diğer girişim şirketlerine de yatırım yapılabilecektir.

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak; kurucularından veya girişim şirketinin faaliyetlerinde belirleyici rol oynayan kilit üst düzey personelden en az birinin kadın olduğu girişimler başta olmak üzere, Mobilite, yaşam bilimleri, fem-tech, wealth-tech sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere iyi bir kurucu ekibe sahip olan, yüksek büyüme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilecek ve çıkış imkanları öngörülebilir girişim şirketlerine yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Fon'un yatırım stratejisi anlamında kadın girişimcilerin aktif olduğu girişimler olarak; kurucularından veya girişim şirketinin faaliyetlerinde belirleyici rol oynayan kilit üst düzey personelden en az birinin kadın olduğu girişimler kastedilmektedir.

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATLAS BÜYÜME SERMAYESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta endüstri, teknoloji, sağlık, hizmetler, tüketim ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Fon'un yatırım odağına giren şirketlerin temel özellikleri arasında gelir üretebilme ve büyüme potansiyeline sahip olmaları veya yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymaları bulunmaktadır.

Fon, şirketlere büyüme sermayesi, satın alma veya yeniden yapılandırma amacıyla yatırım yapabilir.

Büyüme teması kapsamında girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı ve karlı büyüme potansiyeli olan şirketlere, satın alma teması kapsamında büyüme vadeden Şirketlere, yapılandırma teması kapsamında, bilançosundaki mali yükümlülükleri nedeniyle nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda desteğe ihtiyaç duyan ve faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çeken sağlıklı bir nakit akışına kavuşarak zaman içinde mali yükümlülüklerini azaltabilecek ve değerlerini artırabilecek şirketlere yatırım yapılması amaçlanmaktadır.

Fon'un değer yaratma potansiyeli olan ve finansal ve stratejik destek arayan şirketler öncelikli olmak üzere, şirket başına 50 (elli) - 200 (iki yüz) milyon TL bandında azınlık veya çoğunluk pay sahibi olarak yatırım yapması ve makul risk seviyesinde, getiri potansiyeli görece yüksek bir yatırım portföyü oluşturması hedeflenmektedir. Tüm Fon varlığı tek bir yatırıma ayrılabileceği gibi birden çok yatırıma da yönlendirilebilir. Şirketlerin düzenli bir nakit akışına kavuşması, faaliyet karının artırılması ve sağlıklı bir büyüme elde etmesi, katma değer sağlanması amaçlanan üç temel konudur.

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon girişim şirketi olarak yalnızca DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.'nin ("Trendyol") hisselerine yatırım yapacak, başkaca bir girişim şirketine yatırım yapmayacaktır. Fon, Trendyol hisselerine ek yatırım ile münhasıran (i) mevzuata uyum veyahut (ii) likidite yönetimi açısından ve bu ihtiyacı karşılayacak tutarda olmak üzere, girişim şirketleri haricindeki girişim sermayesi yatırımlarına veya girişim sermayesi yatırımları dışında kalan varlık ve işlemlere de yatırım yapabilir.

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta teknoloji şirketlerine yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde edilmesini amaçlamaktadır. Fon'un ana stratejisi, Türkiye'nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilikle hızlandırmak vizyonu ve Türkiye'de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak misyonu ile paralel olacak şekilde toplum veya çevre üzerinde sürdürülebilir olumlu etki yaratacak ve ölçülebilir etki hedefleri olan girişimlere (etki yatırımları) yatırım yaparak, elde edilen getiriyi eko sistem ile yeniden paylaşan bir yapı oluşturmak üzerinedir.

Fonun stratejisi, olumlu etki barındıran hızlı ölçeklenebilir, erken aşamadaki girişimlere yatırım yapmaktır.

Etki girişimlerini seçerken ve yatırım yaparken üç temel unsuru stratejik önceliğik olarak ele alınmaktadır.


1. İş modelinin ölçülebilir toplumsal fayda yaratmak amacıyla kurulmuş olması

2. Gelir modelinin ölçeklenebilir ve uygulanabilir olması

3. Savunulabilir teknoloji ve inovasyon çözümleri sunabilmesi


Fon, toplam büyüklüğünün yarısına yakınını ilk yatırımlara, geri kalan kısmını ise devam yatırımlarına ayırmıştır. İlk modellemelere göre fonun 100'ün üzerinde girişime ilk yatırım yapması, içlerinden çıkış potansiyeli yüksek girişimlere de devam yatırımı yapması planlanmıştır.


MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MAXIS VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak büyüme potansiyeli bulunan, yenilikçi uygulamalar ve teknolojiler geliştiren, kolay ölçeklenme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilir ve çıkış imkanları öngörülebilir girişim şirketlerine yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde edilmesini amaçlamaktadır.

Fon'un değer yaratma potansiyeli olan ve finansal ve stratejik destek arayan şirketler öncelikli olmak üzere, şirket başına 100 bin ABD Doları veya üzerinde bir tutarla azınlık veya çoğunluk pay sahibi olarak yatırım yapması ve makul risk seviyesinde, getiri potansiyeli görece yüksek bir yatırım portföyü oluşturması hedeflenmektedir. Tüm Fon varlığı tek bir yatırıma ayrılabileceği gibi birden çok yatırıma da yönlendirilebilir. Şirketlerin düzenli bir nakit akışına kavuşması, faaliyet karının artırılması ve sağlıklı bir büyüme elde etmesi, katma değer sağlanması amaçlanan üç temel konudur.

Yatırımlardan çıkış yolu olarak şirketlerin mevcut ortağa geri satış ile finansal veya stratejik bir yatırımcıya satılması en olası senaryolar olarak öne çıkmaktadır. Halka arz da ilave bir çıkış yolu olarak değerlendirilmektedir.

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEMİZ ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren yenilenebilir enerji şirketlerine aşağıda belirtilen yöntemlerle yatırım yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, yenilenebilir enerji sektöründe üretim yapan şirketler yanında, bu şirketlere mal ve hizmet temin eden şirketlere de yatırım yapabilir.

Fon, ana yatırım teması doğrultusunda, istikrarlı gelir üreten ve/veya büyüme vadeden ve/veya yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyan şirketlere orta ve uzun vadede katma değer yaratarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Büyüme teması kapsamında girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı ve karlı büyüme potansiyeli olan orta ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir. Yeniden yapılandırma teması kapsamında, bilançosundaki mali yükümlülükleri nedeniyle nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda desteğe ihtiyaç duyan ve faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çeken şirketlerin sağlıklı bir nakit akışına kavuşarak zaman içinde mali yükümlülüklerini azaltması ve şirket değerlerini artırmaları amaçlanmaktadır.

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. T-FON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon'un yatırım stratejisi; Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta teknoloji, tarım, gıda, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere faaliyet karı olan, yüksek büyüme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilecek ve çıkış imkanları öngörülebilir KOBİ nitelikli şirketlere yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Fon'un yatırım odağına giren şirketlerin temel özellikleri arasında gelir üretebilme ve büyüme potansiyeline sahip olmaları veya yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymaları bulunmaktadır. Fon, şirketlere büyüme sermayesi, satın alma veya yeniden yapılandırma amacıyla yatırım yapabilir.

Büyüme teması kapsamında girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı ve karlı büyüme potansiyeli olan şirketlere, satın alma teması kapsamında büyüme vadeden şirketlere, yapılandırma teması kapsamında, bilançosundaki mali yükümlülükleri nedeniyle nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda desteğe ihtiyaç duyan ve faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çeken sağlıklı bir nakit akışına kavuşarak zaman içinde mali yükümlülüklerini azaltabilecek ve değerlerini artırabilecek şirketlere yatırım yapılması amaçlanmaktadır.

Fon'un değer yaratma potansiyeli olan ve finansal ve stratejik destek arayan şirketler öncelikli olmak üzere, şirket başına 5 - 20 milyon TL bandında azınlık veya çoğunluk pay sahibi olarak yatırım yapması ve makul risk seviyesinde, getiri potansiyeli görece yüksek bir yatırım portföyü oluşturması hedeflenmektedir. Tüm Fon varlığı tek bir yatırıma ayrılabileceği gibi birden çok yatırıma da yönlendirilebilir. Şirketlerin düzenli bir nakit akışına kavuşması, faaliyet karının artırılması ve sağlıklı bir büyüme elde etmesi, katma değer sağlanması amaçlanan üç temel konudur.

Yatırımlardan çıkış yolu olarak şirketlerin finansal veya stratejik bir yatırımcıya satılması en olası senaryolar olarak öne çıkmaktadır. Halka arz da ilave bir çıkış yolu olarak değerlendirilmektedir.

Fon; fon bilgilendirme dokümanlarında ve yatırımcı sözleşmesinde yer alan sınırlamalara uygun bir şekilde girişim sermayesi yatırımı olarak mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (borçlanma araçlarına yatırım, sermaye, borç sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman vb.) yatırım yapabilecektir.

Fon, Türkiye'de herhangi bir mevzuata uygun olmayan bir ürünün üretimi, ticareti veya hizmetin verilmesi ile ilgili faaliyetlerle iştigal eden şirketlere yatırım yapmayacaktır.

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TSKB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

Fon, SPK düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta enerji, teknoloji, gıda, üretim, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere, yüksek büyüme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilecek ve çıkış imkanları öngörülebilir şirketlere yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Fon?un yatırım odağına giren şirketlerin temel özellikleri arasında gelir üretebilme ve büyüme potansiyeline sahip olmaları veya yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymaları bulunmaktadır. Fon, şirketlere büyüme sermayesi, satın alma veya yeniden yapılandırma amacıyla yatırım yapabilir.

Büyüme teması kapsamında girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı ve karlı büyüme potansiyeli olan şirketlere, satın alma teması kapsamında büyüme vadeden şirketlere, yapılandırma teması kapsamında, bilançosundaki mali yükümlülükleri nedeniyle nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda desteğe ihtiyaç duyan ve faaliyetlerini sürdürmek