ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Finansal Varlıklar (Net)
13.419
26.309
56.948
54.975
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
1.165.404
1.069.856
1.171.214
1.345.053
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
52.271
71.303
73.513
89.444
Ortaklık Yatırımları
1.269
1.269
0
0
Maddi Duran Varlıklar (Net)
20.090
12.556
21.201
18.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
4.497
6.112
7.897
8.876
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
0
0
0
Diğer Aktifler (Net)
9.051
9.720
12.721
26.102
Varlıklar Toplamı
1.266.001
1.197.125
1.343.494
1.542.818
Mevduat
0
0
0
0
Alınan Krediler
765.145
583.171
370.900
147.724
Para Piyasalarına Borçlar
0
0
0
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
0
0
48.633
145.491
Fonlar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
281
0
0
0
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
8.287
1.058
6.041
375
Karşılıklar
8.310
22.118
11.822
20.016
Cari Vergi Borcu
4.576
10.064
23.674
41.925
Ertelenmiş Vergi Borcu
78.310
102.329
110.098
138.040
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
16.149
17.384
21.259
36.781
Özkaynaklar
384.943
461.001
751.067
1.012.466
Yükümlülükler Toplamı
1.266.001
1.197.125
1.343.494
1.542.818

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Net Faiz Geliri veya Gideri
487.275
410.941
554.191
651.234
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
-30.663
-37.530
-61.383
-62.642
Temettü Gelirleri
0
0
0
0
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
15.706
26.501
121.367
110.541
Diğer Faaliyet Gelirleri
9.541
9.742
23.626
7.959
Faaliyet Brüt Kârı
481.859
409.654
637.801
707.092
Net Faaliyet Kârı (zararı)
132.188
130.134
238.982
424.542
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
132.188
130.134
238.982
424.542
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
104.871
102.276
173.873
307.109
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
104.871
102.276
173.873
307.109
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
104.871
102.276
173.873
307.109
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
-219
-2.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.871
102.276
173.654
304.867

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır