ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Finansal Varlıklar (Net)
52.838
64.506
54.742
76.527
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
164.438
205.890
244.760
238.125
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
0
0
0
0
Ortaklık Yatırımları
0
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar (Net)
854
1.808
1.243
1.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
1.032
934
421
338
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
3.471
3.471
3.471
3.471
Cari Vergi Varlığı
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
495
878
1.516
Diğer Aktifler (Net)
8.166
20.694
6.697
10.996
Varlıklar Toplamı
230.799
297.798
312.212
332.178
Mevduat
0
0
0
0
Alınan Krediler
0
0
0
0
Para Piyasalarına Borçlar
0
0
0
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
0
0
0
0
Fonlar
27.059
77.292
66.975
70.605
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
0
0
14
0
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
0
0
0
0
Karşılıklar
7.953
16.380
17.988
20.233
Cari Vergi Borcu
4.715
2.093
5.012
9.265
Ertelenmiş Vergi Borcu
209
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
167
547
1.002
3.019
Özkaynaklar
190.696
201.486
221.221
229.056
Ödenmiş Sermaye
60.000
60.000
60.000
60.000
Yükümlülükler Toplamı
230.799
297.798
312.212
332.178

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Net Faiz Geliri veya Gideri
27.626
31.108
51.819
24.503
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
-144
1.132
2.375
1.062
Temettü Gelirleri
0
259
339
0
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
21.207
12.553
20.540
3.616
Diğer Faaliyet Gelirleri
472
353
3.861
1.306
Faaliyet Brüt Kârı
49.161
45.405
78.934
30.487
Net Faaliyet Kârı (zararı)
35.682
16.233
29.396
11.367
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
35.682
16.233
29.396
11.367
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
26.497
10.774
20.373
7.629
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
26.497
10.774
20.373
7.629
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
26.497
10.774
20.373
7.629
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6
17
-638
206
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.491
10.791
19.735
7.835

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır