ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Finansal Varlıklar (Net)
113.563.368
107.243.330
213.056.244
248.543.366
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
274.047.178
345.381.070
509.945.105
665.194.889
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
331.335
724.207
1.354.937
1.185.516
Ortaklık Yatırımları
1.249.325
1.604.601
2.522.147
2.997.517
Maddi Duran Varlıklar (Net)
4.358.899
4.554.379
4.974.156
9.273.322
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
1.920.824
2.003.526
2.121.208
2.197.389
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
3.090
4.861
1.580
44.852
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.129.358
3.702.058
3.820.176
5.655.205
Diğer Aktifler (Net)
13.591.643
21.271.647
43.025.353
55.949.104
Varlıklar Toplamı
411.195.020
486.489.679
780.820.906
991.041.160
Mevduat
231.071.697
264.410.268
419.928.058
526.658.219
Alınan Krediler
45.373.495
46.424.693
72.921.964
85.801.212
Para Piyasalarına Borçlar
6.308.888
30.360.664
55.886.473
86.975.506
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
25.221.191
24.628.361
41.577.011
39.323.855
Fonlar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
13.184.605
12.555.789
25.308.222
32.575.205
Türev Finansal Yükümlülükler
7.105.282
10.593.179
18.335.783
14.908.400
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
927.223
1.090.420
1.347.130
1.573.783
Karşılıklar
3.742.231
4.542.527
6.073.243
7.222.055
Cari Vergi Borcu
933.839
1.956.282
3.208.173
1.182.001
Ertelenmiş Vergi Borcu
8.359
29.952
14.818
18.395
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
18.580.039
22.655.054
39.441.999
50.429.886
Diğer Yükümlülükler
17.546.591
19.674.124
33.288.826
49.936.986
Özkaynaklar
41.191.580
47.568.366
63.489.206
94.435.657
Yükümlülükler Toplamı
411.195.020
486.489.679
780.820.906
991.041.160

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Net Faiz Geliri veya Gideri
15.531.016
18.030.926
23.735.553
26.558.157
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
5.528.746
5.754.236
8.045.770
6.383.939
Temettü Gelirleri
16.972
17.158
17.251
84.724
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
-1.434.837
419.706
895.375
4.651.701
Diğer Faaliyet Gelirleri
1.493.314
1.601.279
2.316.538
2.225.005
Faaliyet Brüt Kârı
21.135.211
25.823.305
35.010.487
39.903.526
Net Faaliyet Kârı (zararı)
4.439.828
6.707.975
13.755.145
24.422.164
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
4.533.780
6.797.108
13.893.774
24.519.994
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
3.600.186
5.079.683
10.490.016
19.181.003
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
3.600.186
5.079.683
10.490.016
19.181.003
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
3.600.060
5.079.518
10.489.758
19.180.737
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
126
165
258
266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.418.596
1.291.462
5.930.871
12.765.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.181.590
6.371.145
16.420.887
31.946.075

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır