ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası
10.777
19.767
10.496
22.262
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
0
0
0
0
Türev Finansal Varlıklar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)
0
0
0
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
935.184
737.404
1.139.544
1.542.257
Ortaklık Yatırımları
0
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar (Net)
60.224
59.662
67.115
119.867
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
384
658
677
1.409
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
6.362
92
Cari Dönem Vergi Varlığı
32
1.411
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.043
4.780
4.334
0
Diğer Aktifler
116.573
114.025
1.639
1.955
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)
6.892
6.862
408
167
Varlıklar Toplamı
1.135.109
944.569
1.230.575
1.688.009
Alınan Krediler
804.108
709.646
917.756
1.233.869
Faktoring Borçları
1.799
1.927
1.859
1.749
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47.885
43.965
28.140
34.758
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
98.781
0
46.667
75.967
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Karşılıklar
7.155
8.874
9.495
10.750
Cari Vergi Borcu
1.706
0
5.309
10.396
Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
5.754
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
3.469
3.684
4.901
5.825
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Özkaynaklar
170.206
176.473
216.448
308.941
Yükümlülükler Toplamı
1.135.109
944.569
1.230.575
1.688.009

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Esas Faaliyet Gelirleri
204.778
143.618
222.908
198.672
Finansman Giderleri
-162.192
-124.183
-167.522
-125.459
Brüt Kâr (Zarar)
42.586
19.435
55.386
73.213
Esas Faaliyet Giderleri
-50.011
-50.626
-55.838
-45.536
Brüt Faaliyet Kârı (Zararı)
-7.425
-31.191
-452
27.677
Diğer Faaliyet Gelirleri
57.794
41.876
75.412
45.699
Karşılık Giderleri
-4.526
-555
-5.097
-370
Diğer Faaliyet Giderleri
-20.601
-3.480
-19.397
-273
Net Faaliyet Kârı (Zararı)
25.242
6.650
50.466
72.733
Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı
0
0
0
0
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Net Parasal Pozisyon Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
25.242
6.650
50.466
72.733
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
18.290
6.312
38.162
50.342
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Dönem Net Kârı (Zararı)
18.290
6.312
38.162
50.342
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
18.290
6.312
38.162
50.342
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelirler
-4.156
-45
1.813
42.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.134
6.267
39.975
92.493

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır