ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Finansal Varlıklar (Net)
15.938.767
27.133.677
28.512.566
19.920.244
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
20.454.566
26.547.141
37.738.567
42.296.486
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
672.505
296.839
805.513
763.165
Ortaklık Yatırımları
0
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar (Net)
189.036
181.790
302.149
311.519
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
97.369
147.126
243.171
234.379
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
27.428
4.739
911
1.019
Ertelenmiş Vergi Varlığı
227.363
256.329
593.629
681.792
Diğer Aktifler (Net)
2.428.795
898.364
800.343
952.497
Varlıklar Toplamı
40.035.829
55.466.005
68.996.849
65.161.101
Mevduat
25.639.194
38.417.088
49.238.459
47.995.323
Alınan Krediler
1.407.171
1.708.596
1.359.218
1.607.769
Para Piyasalarına Borçlar
3.545.993
2.224.902
4.000.353
1.671.412
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
563.046
0
0
205.589
Fonlar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
2.186.716
2.728.749
927.389
555.629
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
120.954
120.180
163.074
169.883
Karşılıklar
172.551
351.301
1.241.126
974.520
Cari Vergi Borcu
67.042
73.803
325.533
449.663
Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
2.109.077
3.833.893
5.336.904
5.358.094
Diğer Yükümlülükler
768.255
2.440.543
1.363.842
989.922
Özkaynaklar
3.455.830
3.566.950
5.040.951
5.183.297
Yükümlülükler Toplamı
40.035.829
55.466.005
68.996.849
65.161.101

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Net Faiz Geliri veya Gideri
1.078.690
1.185.445
2.940.196
639.921
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
77.519
102.646
187.514
92.893
Temettü Gelirleri
0
0
0
0
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
42.888
7.221
40.843
8.635
Diğer Faaliyet Gelirleri
430.386
851.911
1.198.783
1.148.299
Faaliyet Brüt Kârı
1.629.483
2.147.223
4.367.336
1.889.748
Net Faaliyet Kârı (zararı)
167.926
238.585
1.097.222
370.359
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
167.926
238.585
1.097.222
370.359
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
134.209
205.688
853.203
286.598
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
134.209
205.688
853.203
286.598
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
134.209
205.688
853.203
286.598
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.040
-94.568
620.798
-144.252
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
156.249
111.120
1.474.001
142.346

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır