AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

AFB, AKTIF

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Finansal Varlıklar (Net)
8.818.660
8.879.861
17.994.823
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
8.207.739
10.913.851
15.235.124
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
71.999
71.999
79.024
105.004
Ortaklık Yatırımları
332.995
336.882
340.728
365.183
Maddi Duran Varlıklar (Net)
36.675
47.190
50.597
85.782
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
66.297
93.034
114.905
150.206
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.365
40.795
52.408
22.710
Diğer Aktifler (Net)
524.802
248.305
797.806
657.930
Varlıklar Toplamı
13.514.985
17.864.604
21.229.180
34.616.762
Mevduat
0
0
0
0
Alınan Krediler
3.521.552
4.706.732
2.618.070
8.375.874
Para Piyasalarına Borçlar
1.295.571
2.288.269
4.096.884
5.439.416
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
4.377.826
6.147.049
7.453.013
8.783.626
Fonlar
1.739.963
1.538.299
2.508.428
4.048.942
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
46.214
17.029
143.559
175.695
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
0
8.062
8.194
8.947
Karşılıklar
204.651
225.705
298.374
313.716
Cari Vergi Borcu
50.977
43.658
80.125
82.450
Ertelenmiş Vergi Borcu
0
295
172
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
764.949
920.601
1.612.362
4.392.152
Özkaynaklar
1.513.282
1.968.905
2.409.999
2.995.944
Yükümlülükler Toplamı
13.514.985
17.864.604
21.229.180
34.616.762

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Net Faiz Geliri veya Gideri
451.592
542.968
911.134
1.265.965
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
180.951
149.693
156.575
237.239
Temettü Gelirleri
34.651
61.069
89
978
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
28.211
141.973
164.395
232.257
Diğer Faaliyet Gelirleri
188.032
176.462
143.786
206.992
Faaliyet Brüt Kârı
739.569
1.072.165
1.375.979
1.943.431
Net Faaliyet Kârı (zararı)
341.323
415.265
633.607
1.001.135
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
343.308
415.895
635.477
1.005.728
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
278.652
346.299
485.450
761.496
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
278.652
346.299
485.450
761.496
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
278.715
346.123
483.881
759.582
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
-63
176
1.569
1.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.797
109.025
-44.356
-175.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
257.855
455.324
441.094
585.945

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır