ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:17.08.2021 23:26:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
13.07.2021
Genel Kurul Tarihi
10.08.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.08.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza B Blok, No: 21, Kat: 1 – 34485 – Maslak, Sarıyer, /İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2020 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması
5 - 2020 faaliyet yılına ait konsolide Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - 2020 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması
10 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
12 - 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
13 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması
14 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek karara bağlanması
15 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
18 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 • Şirketin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.

 • Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

 • 2020 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin 13.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde; 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir.

 • Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçime ilişkin, A Grubu pay sahibi Mahmut Levent ÜNLÜ vekili Can ÜNALAN imzalı önerge çerçevesinde, yönetim kurulu üye sayısının 6 kişi olarak tespiti ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ Sn. İbrahim ROMANO ve Sn. Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ'nün ve Can ÜNALAN imzalı önerge ile Sn. Can ÜNALAN'ın yönetim kurulu üye adayı olarak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ekte bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri bulunan Sn. Özlem YEŞİLDERE ve Sn. Mine Yıldız GÜNAY'ın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. A Grubu pay sahibinin gösterdiği adaylardan noter onaylı muvafakatini sunan Sn. Mahmut Levent ÜNLÜ; noter onaylı muvafakatini sunan Sn. İbrahim ROMANO, noter onaylı muvafakatini sunan Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ; toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Can ÜNALAN'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine, noter onaylı muvafakatini sunan Sn. Özlem YEŞİLDERE ve noter onaylı muvafakatini sunan Sn. Mine Yıldız GÜNAY'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

 • Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yıllık net 100 bin TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

 • 2021 yılı bağış sınırı yıllık dağıtılabilir karın %5'i olarak belirlenmiştir.

 • Kar Dağıtım politikası hakkında gündem maddesine ilişkin 13.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde; kabul edilmesine karar verilmiştir.

 • Bağış ve Yardım politikası hakkında gündem maddesine ilişkin 13.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde; kabul edilmesine karar verilmiştir.

 • Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadili kabul edilmiştir.

 • Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
16.08.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 10.08.2021 Hazır Bulunanlar Listesi KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos 2021 tarihinde tescil edilmiş olup 17 Ağustos 2021 tarih ve 10389 no'lu Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.