ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI FONU

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:29.04.2021 18:13:47
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22
332.379.252
2.505.296.451
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
22
1.149.035.299
1.555.539.429
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
19
1.034.721.610
592.564.705
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
2.516.136.161
4.653.400.585
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
2.946.245
4.893.931
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.946.245
4.893.931
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.513.189.916
4.648.506.654
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12
161.029.835
632.398.746
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12
264.408.966
587.296.737
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12
1.347.479
-39.149.374
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13
54.819
3.812.872
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
426.841.099
1.184.358.981
Yönetim Ücretleri
8
-44.722.780
-34.925.570
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-743.680
-576.388
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-20.043
-29.411
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-7.316.138
-5.122.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13
-763.253
-4.509.018
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-53.565.894
-45.162.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
373.275.205
1.139.196.506
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
373.275.205
1.139.196.506
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
373.275.205
1.139.196.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.822.833
2.135.825.347
Net Dönem Karı (Zararı)
373.275.205
1.139.196.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-155.370.760
-605.005.426
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12
-154.023.281
-644.154.800
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12
-1.347.479
39.149.374
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-442.757.113
969.235.521
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.713.324
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.947.687
-1.142.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-440.809.426
966.664.318
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-224.852.668
1.503.426.601
Alınan Temettü
Alınan Faiz
12
161.029.835
632.398.746
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.508.591.943
1.190.607.467
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10
8.279.140.081
7.101.402.097
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10
-10.787.732.024
-5.957.298.416
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10
46.503.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.572.414.776
3.326.432.814
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.572.414.776
3.326.432.814
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
4.049.079.827
722.647.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22
1.476.665.051
4.049.079.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.648.506.654
2.318.702.681
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10
373.275.205
1.185.700.292
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10
8.279.140.081
7.101.402.097
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10
-10.787.732.024
-5.957.298.416
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.513.189.916
4.648.506.654