ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:28.04.2021 20:51:30
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17
561
352
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17
1.338.499
27.073
Ters Repo Alacakları
5
3.001.478
0
Takas Alacakları
5
595.409
1.433.943
Diğer Alacaklar
5
175.086
794.235
Finansal Varlıklar
9
16.888.028
4.476.718
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
5
23.392
0
TOPLAM VARLIKLAR
22.022.453
6.732.321
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
5
2.722.208
1.733.506
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
5
48.710
21.532
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.770.918
1.755.038
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.251.535
4.977.283
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11
21.239
13.139
Temettü Gelirleri
11
104.127
82.486
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11
2.174.039
756.211
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11
1.736.427
263.341
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12
120.899
41.553
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.156.731
1.156.730
Yönetim Ücretleri
8
-159.406
-76.542
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-6.903
-5.472
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-18.880
-15.997
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
8
-1.573
-644
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-104.919
-61.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12
-7.643
-9.943
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-299.324
-170.069
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.857.407
986.661
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.857.407
986.661
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.857.407
986.661
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.035.550
-1.681.140
Net Dönem Karı (Zararı)
3.857.407
986.661
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.861.793
-358.966
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11
-21.239
-13.139
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11
-1.736.427
-263.341
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11
-104.127
-82.486
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.893.192
-2.667.646
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.186.336
-1.407.238
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.015.880
1.721.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.722.736
-2.982.260
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.897.578
-2.039.951
Alınan Temettü
11
104.127
82.486
Alınan Faiz
11
21.239
12.984
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.736.662
263.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.416.845
2.351.440
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.154.959
3.835.739
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.738.114
-1.484.299
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-618.705
670.300
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-618.705
670.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17
794.352
124.052
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17
175.647
794.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.977.283
1.639.182
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.857.407
986.661
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18
20.154.959
3.835.739
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18
-9.738.114
-1.484.299
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.251.535
4.977.283