BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.04.2021 19:14:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
08.03.2021
Genel Kurul Tarihi
31.03.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
Kılıçali Paşa Mahallesi, Susam Sokak, No:22
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi.
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
5 - Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
7 - 2021 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi.
8 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti.
9 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2021 tarih ve 1905 sayılı yazısı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2021 tarih 61920081 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi.
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Esas Sözleşme Tadili SPK ve TB Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
2020 Olağan Genel Kurulu Ek Bilgi Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Toplantı İlan-Gündem-Vekaletname.docx.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2020 faaliyet yılına ait 51. Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de Kılıçali Paşa Mahallesi, Susam Sokak, No:22 Cihangir-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2021 tarih 62779873 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN ‘in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun, Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Mart 2021 tarih ve 10282 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 9 Mart 2021 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. A Grubu hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr'de 8 Mart 2021 tarihinde, Şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman BODUR, Erdal DUMANLI, Ahmet Sırrı YIRCALI, İpek Seviye GENÇER, Talat LEVENT ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. (Member Firm of JPA International) Denetçisi Mehmet Togan GÜDER toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 0,35 TL'lik payın asaleten, 2,72 TL'lik payın vekaleten olmak üzere 3,07 TL'lik A Grubu payın; 44.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 408.907,77 TL'lik payın asaleten, 21.411.518,41 TL'lik payın vekaleten olmak üzere 21.820.426,18 TL'lik B Grubu payın ve toplamda 21.820.429,25 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır.

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanlığına Erdoğan SAĞLAM, katılanların oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, toplantı yazmanlığına ve oy toplayıcılığa İrfan BAYIR'ı atadı. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Özgür Fırat CERTEL ve Ali Osman TİKVEŞLİ görevlendirilmiştir. Atatürk, silah ve dava arkadaşları ile, ortaklarımız ve çalışanlarımızdan ebediyete intikal edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı Başkanı Erdoğan SAĞLAM oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve toplantı için gerekli olan tüm belgelerin toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okuyarak gündemin ilan edildiği haliyle görüşülüp görüşülmeyeceğini, gündem sıralamasında değişiklik yapılma isteğine dair talep olup olmadığını sordu ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi. Gündemin ilan edildiği sırayla icra edileceğini bildirdi. Toplantı Başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

2. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından okundu. 2020 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Mehmet Togan GÜDER tarafından okundu. İlgili raporlar müzakereye açıldı, söz alan ortak olmadı.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali tabloların okunmadan müzakere edilmesi için verilen takrir okunarak oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolar oya sunuldu, mali tablolar katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan mali tablolarında görüldüğü şekilde 2020 yılı net dönem zararı 41.208.260-TL'sıdır. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtılmaması önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 51. yıI raporunda da yer alan kâr dağıtılmaması yönündeki önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman BODUR, Yönetim Kurulu Üyeleri İpek Seviye GENÇER, Ali ERTEK, Talat LEVENT ve bağımsız üyeler Erdal DUMANLI ile Ahmet Sırrı YIRCALI 'nın kendi payları dışındaki oylarla ayrı ayrı ibraları oya sunuldu. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman BODUR, Yönetim Kurulu Üyeleri İpek Seviye GENÇER, Ali ERTEK, Talat LEVENT ve bağımsız üyeler Erdal DUMANLI ile Ahmet Sırrı YIRCALI 'nın kendi payları dışındaki oylar dışında katılanların oybirliği ile ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Murahhas Üye, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Murahhas Üyelik seçimi için verilen takrirle, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, toplantı yerinde hazır bulunan ve sözlü olarak adaylığını beyan eden ****** adresinde mukim *********** T.C kimlik numaralı Yahya Kemal GENÇER ‘in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Murahhas Üyeliğe seçilmesi teklif edildi. Esas Sözleşmesi'nin 17.maddesi gereği Murahhas Üye aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir.

Yine aynı takrir kapsamında, toplantı yerinde hazır bulunan ve sözlü olarak adaylıklarını beyan eden, Şirket Esas Sözleşmesi gereği A Grubu pay sahiplerini temsilen yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

- ****** adresinde mukim *********** T.C kimlik numaralı Süleyman BODUR,

- ****** adresinde mukim *********** T.C kimlik numaralı İpek SEVİYE GENÇER,

- ****** adresinde mukim *********** T.C kimlik numaralı Hayrullah Nur AKSU,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre Bağımsız Üye niteliklerine haiz ve toplantı yerinde hazır bulunan ve sözlü olarak adaylıklarını beyan eden;

- ****** adresinde mukim *********** T.C kimlik numaralı Erdal DUMANLI,

- ****** adresinde mukim *********** T.C kimlik numaralı Ahmet Sırrı YIRCALI

ve Yönetim Kurulu Üyeliği için toplantı yerinde hazır bulunan ve sözlü olarak adaylığını beyan eden; ****** adresinde mukim *********** T.C kimlik numaralı Mustafa İLGEN teklif edildi. Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Bağımsız Üyelikler için verilen teklif oylamaya sunuldu. Neticede 202.085 RED oyuna karşılık 21.618.374,95 KABUL oyu alarak oyçokluğu ile seçildiler.

7. Şirketin 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkındaki Yönetim Kurulu görüşü Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a sunularak: "Şirketimiz, 2021 ve onu izleyen yıllarda, uluslararası kimyevi gübre piyasalarını titizlikle izleme, algılama ve ticaretini buna göre yönlendirme ile paralelinde eskiyen tesislerini bu piyasa hareketlerine göre yenileme, tevsii edebilme gayretleri sonucu edebileceği kârı şirket menfaatleri doğrultusunda da irdeleyerek; SPK Tebliğleri çerçevesinde ana sözleşmesi esasında yıllardır olduğu gibi ortaklar Genel Kurul kararına vabeste dağıtacaktır." konusunda bilgi verildi.

8. Murahhas Üye ücretinin aynı şartlarla 21.000-TL ‘ye; Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 huzur haklarının brüt 7.000-TL'ye çıkartılmasını öngören takrir oya sunuldu ve 202.085 RED oyuna karşılık 21.618.374,95 KABUL oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun "Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi"nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 833056 ticaret sicil no ile kayıtlı, 74049888200011 Mersis numaralı ve 0740498882 vergi numaralı Arnavutköy Mahallesi,Tekkeci Sokak, No:3-5/1 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. Şirket ödenmiş sermayesinin 90.000.000-TL nakden ödenmek suretiyle 45.000.000-TL'den 135.000.000-TL ‘ye yükseltilmesini öngören 25 Ocak 2021 tarih ve 449 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2021 tarih ve 1905 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2021 tarih 61920081 sayılı yazıları ile onay almış ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7.maddesini değiştiren tadil tasarısı ortakların görüş ve onayına sunuldu. Neticede 410.887 RED ve 21.409.572,95 KABUL oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2020 faaliyet yılı içerisinde, Şirketimiz ile bağlı ortaklıkları ve ilişkili tarafları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin üçüncü bölümü 9. ve 10. maddeleri kapsamında bir işlem yapılmadığı hususunda Toplantı Başkanlığı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Toplantı Başkanlığı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğinin 6. maddesi 2. fıkrası uyarınca 2020 yılı içinde Şirketimizin yaptığı toplam bağış tutarının 253.616-TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 300.000-TL olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen takrir oya sunuldu, 202.085 RED oyuna karşılık 21.618.374,95 KABUL oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Toplantı Başkanlığı kanalıyla Genel Kurul'a bilgi verildi. 2020 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nin "Şirketle işlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15. Dilekler ve temenniler maddesine geçildi. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer söz alarak, aşağıdaki şekilde özellikle Sermaye artırımı konusunda açıklamalarda bulundu:

"Sermaye artırımının öncelikle sebebi bizim Türk Lirası sermayemizin çok düşük olması, ikinci sebebi de bizim cüzi Türk Lirası kredilerimizin bir şekilde daha iyi takip edilebilme ve karar verilebilmesi ihtiyacıdır. Gerçekleşen ciro büyüklüğü ve Dolar ve Euro bazında işlem yapılması dikkate alındığında 45 milyon TL sermaye ile çalışılması sıkıntı yaratmaktadır. Yılların tecrübesiyle, Türkiye'nin içinde bulunduğu mali kriz neticesinde nakit akışta özel bir hassasiyet ile çalışmaktayız.

Gübre sektörü olarak özel şirket olmamıza rağmen kamu görevi yapmaktayız. Pandemi döneminde gördük ki, Tarım Bakanlığı'nın sanki resmi bir kurumu gibi Bakanlıkta toplantıya çağırılarak; "Niye az üretiyorsunuz, niye pahalı üretiyorsunuz, bu fiyatlar nedir?" diye sorgulandık. Bir taraftan Türkiye ihracata önem verirken diğer taraftan gübrede ihracatı önleme noktasına gelinmiştir. Buradan hareketle tüm bu zorlukları yaşadık.

İkinci bir konu 300.000 TL bağış ve yardım sınırıdır. Bu tutar çok olmamasına rağmen çok kritiktir. Valimize ve Kaymakamımıza bir söz verdik, bölgemiz tarihi kalıntılar yönünden önemli bir bölgedir. Bölgemizde, Kyzikos'ta önemli bir kazı çalışması yapılacaktır. Şirketimiz bu çalışmalara sponsor olmayı kabul etmiştir. Çalışmaların ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği Bakanlık tarafından bize bildirilecektir.

Bir diğer husus da tonajlarımızdaki azalmadır. Özellikle pandemi döneminde fosfatlı gübrelerde üretim tonajlarımız düşmüştür. BAGFAŞ olarak çevreye duyarlılığımız tesadüf değildir. Çevreyi korumaya gösterdiğimiz özen nedeni ile fosfatlı gübre tesislerini rehabilite etme ihtiyacı nedeniyle üretime ara verilmiştir.

Bildiğiniz üzere, elektrik enerji satımı ve nakli özelleştirildi. Bölgemizdeki firmadan kaynaklanan enerji nakil hatları yapım eksikliği, bizim gibi hem fiziksel hem zirai hem de çevre açısından çok tehlikeli üretim yapan kurumlar için çok sorun yaratmaktadır. Bölgemizde sık sık elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Bu kesintiler bilhassa nitratlı gübrelerde önem arz etmektedir. Biz orada, eksi 32 derecedeki 20-30 bin tonluk amonyak tanklarını enerji ile soğutmaktayız. Elektrik alt yapısındaki eksikliğin giderilmesi için bölgedeki bürokratların üst makamlara yeterince aktarmadığı gözlemlenmektedir. Biz ilişkilerimizle, dostluklarımızı kullanarak bu alt yapı problemlerini gerekli mercilere aktarıyoruz."

Genel Kurul'da görüşülecek başka bir husus kalmadığından saat 12:05'de toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
08.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 51. Olağan Genel Kurul toplantısı, 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 11:00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Susam Sokak, No:22 Cihangir/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini "Kılıçali Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Beyoğlu/İstanbul" adresindeki Şirket Merkezimizden veya www.bagfas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Tüzel kişi pay sahiplerinin işbu vekâletname haricinde ayrıca noter onaylı şirket imza sirküleri ile kayıtlı olunan Ticaret Sicil Odasından TTK 35/2. maddesine göre düzenlenmiş Yetki Belgesinin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na ilişkin bilgilerin yer aldığı Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul toplantısından üç hafta önce kanuni süresi içinde Kılıçali Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Beyoğlu/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.bagfas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.