MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.04.2021 18:51:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2020 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri
A Grubu
Karar Tarihi
08.03.2021
Genel Kurul Tarihi
31.03.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
DENİZLİ
İlçe
SARAYKÖY
Adres
CUMHURİYET MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:242 SARAYKÖY/DENİZLİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin izin alındığı şekliyle 3'üncü maddesinin, 4'üncü maddesinin, 6'ncı maddesinin, 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi, ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'nci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesi, bu nedenle mevcut Esas Sözleşme'deki 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi, 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesi ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - Dilek ve Temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
31 MART 2021 TARİHLİ 2020 YILI İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU NA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal İpekoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Gündemin 1. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Cemal İPEKOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Pelin ÜSTÜN'ü, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özlem ALTUNBULAK'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı Cemal İPEKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.

Madde 2- Gündemin 2. Maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

Madde 3- Esas Sözleşme değişiklik gerekçesi hakkında bilgi verilerek, Esas Sözleşme'nin ilgili 6'ncı maddesinin yeni metni okundu. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 5 yıllık süre ile verilen ve en fazla 5 yıl uzatılabilen Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılında dolmuş olması nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 ve 2021/16 sayılı kararı doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın izin verdiği 5 yıllık dönem için uzatılması ve Tebliğdeki esaslara uyum amacıyla, Esas Sözleşme değişikliğinin önerildiği hakkında bilgi edinildi. Esas Sözleşme değişikliği hakkında söz alan olmadı.

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 30.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-4234 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062821011 sayılı izin yazısı ile gerekli onayların alındığı şekilde ve ekte yer aldığı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4- Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı kararı; "Şirketimizin ana ortağı Akça Holding A.Ş.'nin elinde bulunan Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %26'sını temsil eden 65.000.000 TL nominal değerli B grubu paylarının Borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu 09.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun onayına sunulmuştur. Kurulu'un 11.03.2021 tarih ve 13/414 sayılı toplantısında söz konusu talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Kurul kararının ardından ilgili paylar 16.03.2021 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmüştür. Bu çerçevede Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeniden tadil edilmesi ve uygun görüş almak için EPDK'ya yeniden gönderilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle 02.02.2021 tarihli yazımız ile 14.01.2021 ve 29.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararlarımızda yer verilen Esas Sözleşme Tadil Tasrılarına ilişkin SPK'ya yaptığımız başvuruların geri çekilmesine, bu hususları içerecek şekilde Esas Sözleşme Tadil Tasarılarının yeniden hazırlanmasına ve EPDK'dan uygun görüş alınarak SPK'ya yeniden başvuru yapılmasına karar verildi." okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı gereği 4. Gündem maddesi görüşülmeden geçildi.

Madde 5- Toplantı Başkanı Sayın Cemal İPEKOĞLU teşekkür ederek 2020 yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı saat 11:16'da kapattı.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2020 HAZİRUN İMTİYAZLI GENEL KURUL 31032021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2020 İMTİYAZLI TOPLANTI TUTANAĞI VE TADİL METNİ.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
31.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.