YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:08.04.2021 18:49:15
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımı Kararı Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı revize edilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
6.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
250.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021
45.000
1.621.666,669
3.603,70370
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021
Nâma
B Grubu, YESIL, TREINFO00013
6.705.000
241.628.333,331
3.603,70370
1,00
B Grubu
B Grubu, YESIL, TREINFO00013
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
6.750.000
243.250.000,000
3.603,70370
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
04.02.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 08.04.2021 tarih ve 2021/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

Şirketimizin 06.01.2021 tarih ve 2021-01 sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimiz, daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak, güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürmek ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek fırsatlar doğrultusunda yapılabilecek yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla bedelli sermaye artırımı yapmayı planlamış olup, bu kapsamda;

1. Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 206.492.634 TL tutarının nakden ve 36.757.366 TL tutarının ise Şirketin ana ortağı Kamil Engin Yeşil'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle toplamda 243.250.000 TL (% 3.603,70370 oranında) artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,

3. - Artırılan 243.250.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların beheri 1,00 TL nominal değerli 1.621.666,669 TL'lik kısmının A grubu nama yazılı, 241.628.333,331 TL'lik kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,

4. Şirketimizin artırılan 243.250.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,

5. Sermaye artırımı kapsamında 36.757.366 TL'nin Kamil Engin Yeşil'in önceden Şirkete nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirket borçlarına mahsubu suretiyle artılacak olması çerçevesinde, Kamil Engin Yeşil'in yeni pay haklarının kullanılması esnasında öncelikli olarak sahip olduğu A grubu nama yazılı imtiyazlı paylara ilişkin yeni pay haklarının kullandırılmasına, kalan tutarın da sahip olduğu B grubu hamiline yazılı paylar için olan yeni pay alma hakları kapsamında kullanılmasına,

6. Artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,

7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.