YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.03.2021 18:17:39
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
24.02.2021
Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin okunması ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması,
3 - Banka'nın 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4 - Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi, işlemlerin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi,
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Banka'nın kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Bağış ve Sponsorluk Politikası'nın onaylanması ve Banka'nın sosyal yardım amacıyla 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Bankamızın 25 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 2020 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar onaylanmıştır.

- Banka Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.

- Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi işlemleri onaylanmış ve Banka Yönetim Kurulu üyeleri bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmiştir.

- Yönetim Kurulu üye sayısı bağımsız üye dahil 12 olarak tespit edilmiş ve 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için yönetim kurulu üyeliklerine; Sn. Yıldırım Ali KOÇ, Sn. Levent ÇAKIROĞLU, Sn. Gökhan ERÜN, Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, Sn. Aykut Ümit TAFTALI, Sn. Ahmet ÇİMENOĞLU, Sn. Nevin İPEK, Sn. Melih POYRAZ, Sn. Mehmet TIRNAKLI, Sn. Niccolò UBERTALLI ve Sn. Wolfgang Mag. SCHILK ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ise; Sn. Virma SÖKMEN seçilmişlerdir.

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek son olarak 13.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan Bankanın ücretlendirme politikası ve 2020 yılı içinde Banka Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine söz konusu Politika kapsamında konsolide olmayan finansal tablolarda açıklandığı üzere Banka tarafından 78.335 Bin TL tutarında yapılan ödeme Genel Kurul'ca onaylanmıştır.

- Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 624.000 TL ücret ödenmesine ve bu ücrete ilişkin ödemenin işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına karar verilmiştir.

- Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 5.079.517.809,78 TL tutarındaki net dönem karından 253.975.890,49 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 4.825.541.919,29 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından pay sahiplerimize; 422.352.564,20 TL birinci kar payı, 77.647.435,80 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 500.000.000,00 TL nakit kar payı ödenmesi, 7.764.743,58 TL genel kanuni yedek akçe ve 148.337.943,31 TL'nin gayrimenkul ve iştirak satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde özel yedek ayrılması sonrasında kalan 4.169.439.232,40 TL'nin Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Ayrıca kar dağıtımının 1 Nisan 2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Denetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen; PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

- 2020 yılı içinde Banka tarafından vakıf ve derneklere toplam 34.593.670,99 TL tutarında bağış yapıldığı ve bu bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırının BDDK tarafından belirlenen yasal sınırlara uygun olarak Banka'nın konsolide olmayan özkaynak tutarının %0,15'i olmasına karar verilmiştir. Ayrıca Banka Bağış ve Sponsorluk Politikası onaylanmıştır.

- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
YapıKrediToplantıTutanağı25032021.pdf - Tutanak
EK: 2
YapiKrediHazırBulunanlarListesi25032021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.