FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:01.03.2021 18:29:14
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:1

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846742
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Yalnızca Türkçe sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan bir durum olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823588 linkinde KAP'ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar bölümünde,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823589 f linkinde KAP'ta paylaşılan Faaliyet Raporu'nda ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846742 linkinde KAP'ta paylaşılan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda yer almaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846742 linkinde KAP'ta paylaşılan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda yer almaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Bağış ve yardımlarla ilgili bir politikamız bulunmamktadır
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yapılan yardımıların gösterildiği Genel Kurul Toplantı Tutanağı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851061 linkte bulunmaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşme "Madde 14 - Genel Kurul Toplantıları" ulaşılabilir. https://www.flaptour.com.tr/files/FlapKongreEsasSozlesmesi.pdf linkinden Esas Sözleşme'ye ulaşılabilir.)
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket?in toplam 31.250.000 adet A ve B paylarının, 7.515.990,50 adedinin asaleten ve 1.260.702,50 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 8.826.693,00 adedinin temsiliyle gerçekleştirilmiştir
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 8,91
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Bulunmuyor
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
www.flaptour.com.tr/genel.kurul
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Şirket mevcut finansal pozisyonu ve nakit ihtiyacına bağlı olarak, 2019 faaliyet yılına ilişkin 2020 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851061Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
12/06/2020
0
% 28,24
% 24,05
% 4,19
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851061
Soru Gelmemiştir. Böyle bir bölüm bulunmamaktadır.
11
4
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846742
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
https://www.flaptour.com.tr/yatirimci.iliskileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.flaptour.com.tr/bagimsiz.denetim.raporlari
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı Bölüm IV "Yönetim Kurulu" 13. Madde "Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu"
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı Bölüm IV "Yönetim Kurulu" 15. Madde "Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı"
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı Bölüm IV "Yönetim Kurulu" 15. Madde "Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları"
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu Faaliyetlere Yönelik Bilgiler Kısmı Hizmet Üretimine İlişkin Teknik Bilgiler Bölümü
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
"Şirket aleyhine açılmış önemli bir dava bulunmamaktadır."
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
"Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. "
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
"Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakimiz bulunmamaktadır."
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı 12. Madde Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yoktur
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yoktur
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Denetim Komitesi,İnsan Kaynakları Uzmanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
info@flaptour.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
"Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenleme bulunmamaktadır."
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
kurumsal yönetim komitesi, eğitim ve kariyer planlama
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
"Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır"
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yoktur
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
-
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri - kurumsal yönetim
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Yoktur
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İç denetim ve insan kaynakları birimleri koordineli olarak çalışmaktadır.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
" Metin Ziya TANSU: Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi.Osman Turgut FIRAT: Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi.Gürkan GENÇLER: Yönetim Kurulu Üyeliği,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği,Riskin Eken Saptanması Üyeliği Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Gökhan SAYGI Yönetim Kurulu Üyeliği, Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Mehmet Levent ERDEMİR Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Cem ATALAY: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği,"
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
"İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan bir rapor bulunmamaktadır."
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporunun Risk Yönetimi başlıklı bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı
Metin Ziya Tansu
İcra başkanı / genel müdürün adı
Murat Ceyhan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
"Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir. Buna dair herhangi bir duyuru bulunmamaktadır."
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
"Yazılı olarak çeşitlilik politikası oluşturulmamıştır. "
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
METİN ZİYA TANSU OSMAN TURGUT FIRAT GÖKHAN SAYGI GÜRKAN GENÇLER MEHMET LEVENT ERDEMİR CEM ATALAY
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
01/10/2001
Değerlendirilmedi (Not considered)
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
OSMAN TURGUT FIRAT
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
01/10/2001
Değerlendirilmedi (Not considered)
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
GÖKHAN SAYGI
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
29/06/2019
Değerlendirilmedi (Not considered)
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
GÜRKAN GENÇLER
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
31/08/1993
Değerlendirilmedi (Not considered)
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
MEHMET LEVENT ERDEMİR
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
01/10/2019
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795080
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
İlgisiz (Not applicable)
CEM ATALAY
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
17/04/2014
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823589
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
İlgisiz (Not applicable)
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
13
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 90
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
1-3
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Şirket kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında Esas Sözleşme yer verilmiştir
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı 15. Bölüm "Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823589Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Mehmet Levent ERDEMİR
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Cem ATALAY
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Mehmet Levent ERDEMİR
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Gürkan GENÇLER
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Semih Serkan ÜNALDI
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Mehmet Levent ERDEMİR
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Cem ATALAY
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.
-
-
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.
-
-
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı 15. Bölüm "Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı 15. Bölüm "Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Aday Gösterme Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı 15. Bölüm "Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Ücret Komitesinin faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu Faaliyetlere Yönelik Bilgiler Bölümü
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
https://www.flaptour.com.tr/Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kısmı 18. Bölüm "Mali Haklar"Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
% 100
% 100
4
4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
% 100
% 33
4
4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
% 100
% 50
4
4
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
Bu komitenin görevlerini kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir.