STRATEJİ PORTFÖY FOREST SERBEST FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:19.02.2021 17:09:02
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16
719
69.507
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-16
48.736
14.106
Ters Repo Alacakları
0
0
Takas Alacakları
0
0
Diğer Alacaklar
0
0
Finansal Varlıklar
0
0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
49.455
83.613
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
0
0
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
6
500
5.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
500
5.441
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.955
78.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11
4.523
18.844
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11
24.099
-18.233
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11
-12.865
12.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.757
13.476
Yönetim Ücretleri
8
-1.399
-4.129
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-96
-6.285
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-3.177
-7.893
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
8
-10
-9
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-76
-1.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12
-4.282
-10.179
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.040
-30.461
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.717
-16.985
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.717
-16.985
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.717
-16.985
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.853
189.197
Net Dönem Karı (Zararı)
6.717
-16.985
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.342
-31.709
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11
-4.523
-18.844
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11
12.865
-12.865
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-52.435
219.047
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.940
2.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.495
216.842
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-37.376
170.353
Alınan Temettü
0
0
Alınan Faiz
11
4.523
18.844
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.934
-122.866
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10
0
0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10
-35.934
-122.866
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.787
66.331
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.787
66.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.506
3.175
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16
719
69.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
78.172
218.023
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.717
-16.985
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-35.934
-122.866
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10
48.955
78.172