GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:11.02.2021 21:22:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
11.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
19.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Yoktur.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GEDIK, TREGDKM00012
Peşin
0,2500000
25
15
0,2125000
21,25
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GEDIK, TREGDKM00012
117.000.000
97,5
Ek Açıklamalar

Yönetim kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak;

1. 2020 yılına ait bağımsız denetim raporu ve mali tablolarının 19.03.2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul' un bilgisine ve onayına sunulmasına,

2.Aşağıda ayrıntılarıyla açıklanan kar dağıtım politikamızın, yönetim kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilerek Genel Kurul' un onayına sunulmasına,

"Şirketin kâr dağıtım politikası sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve esas sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, yönetim kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 30% nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.

Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda esas sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır."

3. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi için bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,

4. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 160.762.921,57 TL, yasal kayıtlarda ise 150.645.460,10 TL olarak gerçekleştiği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca iştirak satış karı 642.017,66 TL ve taşınmaz satış karı 358.000,00 TL olmak üzere toplam 1.000.017,66 TL nin özel fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesi hususunun Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,

5. Yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir kardan, 30.000.000, TL' nin nakit olarak dağıtılmasına, 117.000.000,00 TL sinin bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına ilişkin aşağıdaki tablodaki teklifin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,

6. Kar dağıtım tablosundan ayrı olmak üzere şirketin olağanüstü yedeklerinden, 7.931.924,49 TL ve özel yedeklerden 7.068.075,51 TL olmak üzere toplam 15.000.000,00 TL bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasının Genel Kurul' un onayına sunulmasına,

7. 5 ve 6. Madde kapsamı doğrultusunda Ödenmiş Sermayenin %25 i 30.000.000 TL nakit temettü ve 117.000.0000 TL si 2020 yılı karından, 15.000.000 TL si öz kaynaklardan olmak üzere Ödenmiş Sermayenin %110' u olan 132.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımının Genel Kurul' un onayına sunulmasına,

8. Genel kurul onayını müteakip, sermaye artırım işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
120.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
17.680.740
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
217.239.694
204.868.757,74
4. Vergiler ( - )
48.547.858
46.294.589,22
5. Net Dönem Kârı
168.691.630
158.574.168,53
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
7.928.708,43
7.928.708,43
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
160.762.921,57
150.645.460,1
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.241.262
1.241.262
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
162.004.183,57
151.886.722,1
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
30.000.000
* Bedelsiz
117.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
2.400.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
1.000.017,66
19. Olağanüstü Yedek
10.362.903,92
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
27.639.300
117.000.000
90,74
0,2303
23,0328
TOPLAM
27.639.300
117.000.000
90,74
0,2303
23,0328
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.