YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.01.2021 18:47:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.01.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
33.750.000
Mevcut Sermaye (TL)
6.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
250.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021
45.000
1.621.666,669
3.603,70370
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021
Nâma
B Grubu, YESIL, TREINFO00013
6.705.000
241.628.333,331
3.603,70370
1,00
B Grubu
B Grubu, YESIL, TREINFO00013
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
6.750.000
243.250.000,000
3.603,70370
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
7.Maddede belirtilmiştir.
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, şirket faaliyet ve yatırımlarının artırılması amacıyla;

1. Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.750.000 TL (altımilyonyediyüzellibin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 243.250.000 nakit (bedelli) olarak (% 3.603,70 oranında) artırılarak 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyonTürk Lirası)'ye çıkarılmasına,

2. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında ise (B) grubu pay verilmesine,

3. Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1.00 TL üzerinden kullandırılmasına,

5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

6. Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

7. Yeni Pay alma haklarının kullanılmasından sonra pay kalması durumunda; kalan payların tamamının 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu satın alınması için taahhüdü veren ana hissedarımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,

8. Şirketimizin Ana Hissedarı Kamil Engin Yeşil'in sermaye artışında payına isabet eden 88.763.258 TL sermaye taahhüt borcundan (Yeni Pay alma hakkı kullanım bedellerinin) , şirkete nakden konulan fonlar nedeni ile oluşan ve muaccel nitelikteki şirketimizden olan 36.757.366 TL tutarındaki alacağının mahsup edilmesinin kabulüne,

9. SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanmasına,

10. Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Genel Müdürlük tarafından takip edilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.