POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:15.12.2020 18:20:30
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
1 Ekim 2019 - 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.10.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
30.09.2020
Karar Tarihi
15.12.2020
Genel Kurul Tarihi
12.01.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.01.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6 - 7244 Sayılı Kanun'un 12. Maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. Madde ve ilgili mevzuat doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ek-1 Vekaletname_Bilgilendirme Notu_Gündem-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
ek-2 Politeknik Finansal Rapor 30.09.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
ek-3 Politeknik Faaliyet Raporu 30.09.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
ek-4 Kar Dağıtım YK Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
ek-5 Gündem YKK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.