BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.

Maddi Duran Varlık Satımı

Gönderim Tarihi:15.12.2020 18:15:12
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Maddi Duran Varlık Satışı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020 - 27.03.2020 - 10.04.2020 - 30.04.2020 - 15.05.2020-04.06.2020-29.06.2020-08.09.2020-12.10.2020- 20.11.2020-27.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/12/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Vardır
Toplam Satış Bedeli
55.000.000,00 TL+KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
146,1163
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
334,6064
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
96,1092
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
110,7915
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
86,4983
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3551,2785
Satış Koşulları
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
---
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirket ilişkili taraf borcunun ödenerek faiz yükünden kurtulunması
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
----
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yoktur
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Karşı Taraf
Yaşar KÜÇÜKÇALIK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Şirket ortağı/Alacaklı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
29.06.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı çerçevesinde 1,34733 TL olarak kullandırılmıştır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
----
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
---
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
12.10.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Avrupa Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
55.000.000,00 TL + KDV'dir
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 14.12.2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında;

Şirketimiz 04/06/2020  tarihli Yönetim Kurulu kararı ve 29.06.2020 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarımızı takiben, 30.06.2020 ara dönem konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi sonucunda; Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirci yazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüzölçümlü arsasına ilişkin değerleme raporlarının gerçeğe uygun değerlerinin arasında önemli farklar olması sebebiyle alınan uzman kuruluş görüşü çerçevesinde, değerleme raporlarındaki eksikliklerin taşınmazın değerinde önemli bir etki doğurabileceği savıyla konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken değer düşüklüğü konusunda herhangi bir kanaate varılamadığından,  söz konusu iddia edilen eksiklikler de gözetilmek suretiyle anılan taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir diğer üçüncü bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılan değerleme çalışması neticesinde bulunan 55.000.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere son kez ilana çıkılarak pazarlık usulüyle 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar yeniden fiyat teklifi toplanması neticesinde, Yaşar Küçükçalık dışında başka hiçbir bir teklif gelmemiş olup, pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmak suretiyle yapılan 29.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da alınan satış kararı çerçevesinde söz konusu taşınmazın son değerleme raporunda bulunan değer üzerinden teklif  veren  Yaşar Küçükçalık'a 55.000.000 TL (KDV Hariç) satışına ve satış bedelinin ortağın Şirketten olan alacağından mahsup edilmek suretiyle tahsiline ve,  

iş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

  

mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.