SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:02.12.2020 17:01:26
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/11/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
02/12/2020
Tarih
02/12/2020
Saati
11:00
Adresi
Keskin Kalem Sok. N39/1 Esentepe Şişli-İstanbul
Gündem
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2-Toplantı tutanaklarının Olağanüstü Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3-Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi 6.Maddesinin Yönetim Kurulu tarafından takdim edilen tadil taslağında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda görüşülmesi, 4- Dilek ve temenniler,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığına Serhat Kutlu, Tutanak Yazmanlığına Cihangir Yılmaz, Oy Toplama Memurluğuna Sevcan Dönmez'in, başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Olağanüstü Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 3-Şirket Sermayesinin 30.500.000.-TL'sından 50.100.000.-TL'sına çıkartılmasına artırılan sermayenin nominali 1.-TL olan paylara bölünmesine, artırımın 3.710.000.-TL'sinin nakit yapılmasına, Geçmiş Yıl Karlarından oluşan 15.890.000.-TL'sinin ise iç kaynaklardan karşılanmasına, iç kaynaklardan yapılan artırımının mevcut ortaklara payları oranında yansıtılmasına, Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ile ilgili 6. Maddesinin tadil edilip T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00059296585 sayısı ile tasdik edilen ekteki tadil tasarısının aynen kabul edilmesine katılanların oy birliği ile kabul edildi. 4-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi. İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 02.12.2020 İstanbul
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02 Aralık 2020 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.N39/1 Esentepe-Şişli-İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.11.2020 tarih ve 59416470 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi  SİBEL CAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

2020 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.