SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

Gönderim Tarihi:16.11.2020 18:13:35
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile İlgili 6.Maddesinin Tadili Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2020
Mevcut Sermaye (TL)
30500000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
50100000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
3710000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 12,16
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
15890000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 52,1
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
Açıklamalar

Şirketimiz 16.11.2020 tarihinde Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadili hakkında Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

            Şirketimizin ana sözleşmesinin  MADDE   6 - ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı  maddesinde ekli tadil tasarısı uyarınca değişiklik  yapılmasına,    

            Ana Sözleşmede yapılacak tadil tasarısı ile ilgili T.C. Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli  izinlerin alınmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında             görüşülmek  üzere hissedarların onayına sunulmasına,

  

 

  

 oy birliği ile karar verilmiştir.

  

 

  

Ek:Ana Sözleşme Tadil Tasarısı


ANA SÖZLEŞME TADİLİ TASARISI


 

 

ESKİ ŞEKİL MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ

                    

Şirketin sermayesi BİR Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı    

           30.500.000- (Otuzmilyonbeşyüzbin) adet  paya bölünmüş 30.500.000-(Otuzmilyonbeşyüzbin)

    Türk Lirasından ibarettir.

 

1-      Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 25.700.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde  nakden ve tamamen ödenmiştir.

 

2-      Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerde 4.800.000 adet paya bölünmüş olan 4.800.000.- Türk Lirasının; 1.445.000.-Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak  tescilden önce nakden ödenecektir. Kalan 3.355.000.- TL'si İç kaynaklardan Geçmiş Yıl Karlarının sermayeye eklenmesiyle karşılanacak olup, bu artırım dolayısı ile ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.

 

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

 

YENİ ŞEKİL MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ

                    

Şirketin sermayesi BİR Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı    

           50.100.000- (Ellimilyonyüzbin) adet  paya bölünmüş 50.100.000-(Ellimilyonyüzbin)  

    Türk Lirasından ibarettir.

 

1.       Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 30.500.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde  nakden ve tamamen ödenmiştir.

 

2.       Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerde 19.600.000 adet paya bölünmüş olan 19.600.000.- Türk Lirasının; 3.710.000.-Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak  tescilden önce nakden ödenecektir. Kalan 15.890.000.- TL'si İç Kaynaklardan Geçmiş Yıl Karlarının sermayeye eklenmesiyle karşılanacak olup, bu artırım dolayısı ile ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.

 

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

                                                      

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.