HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Duran Varlık Satışı

Gönderim Tarihi:21.10.2020 21:00:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İştirak Satışı Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/10/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
The Meditation Company GMBH
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
104.822 Euro
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.10.2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.074 Euro
Beher Pay Fiyatı
396,63 Euro
Toplam Tutar
425.980,00 Euro
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%1,02
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%2,79
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%2,79
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%6,79
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4094,43
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
2.660.734 TL (TMS/TFRS'ye göre)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Atlantic Labs IV GmbH & Co. KG
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/10/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15.10.2020 tarihli kararı ile;

Şirketimizin The Meditation Company GMBH 'de sahip olduğu %3,82 oranındaki 4.000 Euro nominal değerli payların %1,02'sini oluşturan 1.074 Euro nominal değerli paylar beheri 396,63 Euro olmak üzere toplam 425.980,00 Euro'ya Atlantic Labs IV GmbH & Co. KG‘ya peşin olarak satılmış, satış bedeli 21.10.2020 tarihinde tahsil edilmiştir. Şirketimizin The Meditation Company GMBH 'de %2,79 oranında payı kalmıştır.

Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında işbu açıklamamıza konu içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun kararı ile ertelenmiş, iştirak satış tutarının tahsil edilerek, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında açıklanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 Sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. Maddesi 2. fıkrası b) bendinin; "En son bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yaratacak bilgileri, bu değişikliğin ortaya çıktığı tarihi takip eden iki iş günü içinde KAP'ta ilan ederler." hükmü uyarınca;

Şirketimizin işbu iştirak satışından elde edilen satış hasılatı Şirketimizin 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 2.204.290 TL olan Dönen Varlıklar kaleminde, kalan payların değeri ise 50.036.250 TL olan Finansal Yatırımlar kaleminde %10'dan fazla değişiklik yaratacak olup, iştirak satışının detaylı sonuçları 31.12.2020 tarihli finansal raporlarda ve dipnotlarında yer alacaktır.

          

Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.