BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:14.10.2020 18:12:47
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
31/08/2020 tarih ve 2020/28 nolu olarak alınan kararının 2. ve 5. Maddelerinde "Hamiline Yazılı" olarak yer alan "B grubu payların nevi bilgisinin "Nama Yazılı" olarak revizesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Esas Sözleşmemizin 6. maddesi uyarınca A ve B Grubu payların Nama yazılı olması gerekirken B Grubu payların Bildirimde Hamiline yazılmasının düzeltilmesi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
64.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
80.625.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018
3.000.000
750.000,000
25,00000
1,50
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018
Nâma
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026
61.500.000
15.375.000,000
25,00000
1,50
B Grubu
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
64.500.000
16.125.000,000
25,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
23.09.2020
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 14/10/2020 tarih ve 2020/30 nolu kararı ile; Yönetim Kurulumuzun 31/08/2020 tarih ve 2020/28 nolu olarak alınan kararının 2. ve 5. Maddelerinde "Hamiline Yazılı" olarak yer alan "B grubu payların nevi bilgisinin esas sözleşmemiz doğrultusunda "Nama Yazılı" olarak revize edilmesine ve diğer maddelerin olduğu gibi kabulüne karar verilmiştir.

1. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Paylar" başlıklı 6. ve "Sermayenin Artırılması" başlıklı 6'nci maddelerinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 100.000.000,00 TL (Yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 64.500.000,00 TL (Altmış dört Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.125.000,00 TL (Onaltı Milyon Yüz Yirmibeş bin Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak % 25 oranında artırılarak 80.625.000,00 TL (Seksen Milyon Altıyüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası) ye çıkarılmasına,

2. Artırılan 16.125.000.-TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 750.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 15.375.000 adet B Grubu nama yazılı payın nama yazılı olarak kayden ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,

3. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,5 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1,5 Türk Lirası değer üzerinden) kullandırılmasına,

4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5. İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu nama yazılı pay verilmesine,

6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde;2 iş günü süreyle 1 TL Nominal değerli pay için 1,5 TL değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,

7. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

8. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

9. Yönetim Kurulu'nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliğinin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu karar eki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un onaylanmasına,

10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12/2 maddeleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una ("SPK" veya "Kurul") başvuruda bulunulması, Kurulun uygun görüşünü izleyen 10 gün içinde sermaye artırımının tescili için Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulması dâhil SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımına ilişkin olarak aracılık hizmeti satın alınacak aracı kurumun belirlenmesi, hususlarında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan ERDAN'ın yetkili kılınmasına, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir…"


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.