PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.10.2020 18:42:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2019 yılı kâr payı dağıtımının taksitler halinde gerçekleştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkındaki 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin 3 ay uzatılması nedeniyle.
Karar Tarihi
02.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTUN00016
1. Taksit
0,2250000
22,5
15
0,1912500
19,125
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTUN00016
2. Taksit
0,6750000
67,5
15
0,5737500
57,375
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTUN00016
TOPLAM
0,9000000
90
15
0,7650000
76,5
B Grubu, PETUN, TRAPETUN91A5
1. Taksit
0,2250000
22,5
15
0,1912500
19,125
B Grubu, PETUN, TRAPETUN91A5
2. Taksit
0,6750000
67,5
15
0,5737500
57,375
B Grubu, PETUN, TRAPETUN91A5
TOPLAM
0,9000000
90
15
0,7650000
76,5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
14.10.2020
16.10.2020
15.10.2020
2. Taksit
31.12.2020
05.01.2021
04.01.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTUN00016
0
0
B Grubu, PETUN, TRAPETUN91A5
0
0
Ek Açıklamalar

20/04/2020 tarihli özel durum açıklamamızda, 01.01.2019-31.12.2019 Dönemine ilişkin Kâr Payı Dağıtımının 14/10/2020 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildiği duyurulmuştu. 18/09/2020 tarih ve 31248 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 13. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılmıştır. İlgili karar ile sermaye şirketlerinde 30.12.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25'inin dağıtımına karar verilebileceği belirlemesi yapılmıştır. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12/10/2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2019 yılına ilişkin dağıtılabilecek kar payı ödemesinin %25'inin 14 Ekim 2020 tarihinde yapılmasına kalan kısmın 31 Aralık 2020 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Petun Kar Dagıtım Tablosu 2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
43.335.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
45.427.978
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
56.562.786
59.212.408
4. Vergiler ( - )
10.369.198
11.563.439
5. Net Dönem Kârı
46.193.588
47.648.969
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
46.193.588
47.648.969
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.903.749
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
48.097.337
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
9.619.467
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
1.800.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
1.043.224
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
29.382.033
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
3.967.797
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
381.067
1.836.448
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
11.475
0,02
0,765
76,5
B Grubu
33.139.800
71,74
0,765
76,5
TOPLAM
33.151.275
71,76
0,765
76,5
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 02.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2019 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2019 yılı net dönem kârı olan 46.193.588 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 46.193.588 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 1.903.749 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 9.619.467 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %76,50'sini bulacak şekilde 29.382.033 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 33.151.275 TL), 3.967.797 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması teklif edilmiştir.

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,7650 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.