ALJ FİNANSMAN A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:25.08.2020 18:11:12
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

ALJ Finansman A.Ş. 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemi finansal raporlarıdır.

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.06.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
I-1
20.102
3.024
23.126
4.737
4.142
8.879
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
759.287
31.010
790.297
664.402
27.876
692.278
Faktoring Alacakları
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
Diğer Faktoring Alacakları
Finansman Kredileri
I-5
755.526
31.010
786.536
657.717
27.876
685.593
Tüketici Kredileri
610.992
0
610.992
505.058
0
505.058
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
144.534
31.010
175.544
152.659
27.876
180.535
Kiralama İşlemleri (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Takipteki Alacaklar
I-5, I-6
20.169
0
20.169
22.913
0
22.913
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
I-5, I-6
-16.408
0
-16.408
-16.228
0
-16.228
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
0
İştirakler (Net)
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12
6.972
0
6.972
7.805
0
7.805
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13
3.442
0
3.442
3.619
0
3.619
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-14
5.035
0
5.035
5.084
0
5.084
DİĞER AKTİFLER
I-16
14.417
372
14.789
11.005
30
11.035
ARA TOPLAM
809.255
34.406
843.661
696.652
32.048
728.700
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
0
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
VARLIKLAR TOPLAMI
809.255
34.406
843.661
696.652
32.048
728.700
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
II-2
563.562
38.148
601.710
455.271
40.016
495.287
FAKTORİNG BORÇLARI
0
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
II-3
3.997
31
4.028
3.973
184
4.157
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
KARŞILIKLAR
II-7
4.432
0
4.432
4.178
0
4.178
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.808
0
2.808
3.869
0
3.869
Genel Karşılıklar
Diğer Karşılıklar
1.624
0
1.624
309
0
309
CARİ VERGİ BORCU
I-14
2.554
0
2.554
1.372
0
1.372
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-15
22.331
572
22.903
23.933
995
24.928
ARA TOPLAM
596.876
38.751
635.627
488.727
41.195
529.922
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
0
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
II-11
208.034
0
208.034
198.778
0
198.778
Ödenmiş Sermaye
150.660
0
150.660
150.660
0
150.660
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
41.540
0
41.540
25.686
0
25.686
Yasal Yedekler
2.684
0
2.684
1.891
0
1.891
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
38.856
0
38.856
23.795
0
23.795
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
15.834
0
15.834
22.432
0
22.432
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.578
0
6.578
6.578
0
6.578
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.256
0
9.256
15.854
0
15.854
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
804.910
38.751
843.661
687.505
41.195
728.700
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.06.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
0
ALINAN TEMİNATLAR
III-1
1.664.556
0
1.664.556
2.031.196
0
2.031.196
VERİLEN TEMİNATLAR
III-2
15
0
15
21
0
21
TAAHHÜTLER
III-3
87.882
0
87.882
82.806
0
82.806
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
87.882
0
87.882
82.806
0
82.806
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
87.882
0
87.882
82.806
0
82.806
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Alım Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
0
0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
1.752.453
0
1.752.453
2.114.023
0
2.114.023
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
IV-1
69.884
93.294
34.795
45.252
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
0
0
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
İskontolu
Diğer
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
İskontolu
Diğer
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
IV-1
69.884
93.294
34.795
45.252
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
65.477
88.827
32.604
43.006
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.407
4.467
2.191
2.246
KİRALAMA GELİRLERİ
0
0
0
0
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
IV-2
-41.208
-66.652
-20.335
-30.351
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-36.959
-61.015
-18.340
-27.654
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-513
-564
-248
-279
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.736
-5.073
-1.747
-2.418
BRÜT KAR (ZARAR)
28.676
26.642
14.460
14.901
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-3
-17.921
-14.826
-8.049
-7.304
Personel Giderleri
-9.746
-7.633
-4.709
-3.759
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-135
14
-39
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
-5.165
-4.450
-1.847
-2.165
Diğer
-3.010
-2.608
-1.507
-1.341
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.755
11.816
6.411
7.597
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-4
3.900
3.323
1.948
3.659
Bankalardan Alınan Faizler
240
1.116
168
919
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
Türev Finansal İşlemler Karı
Kambiyo İşlemleri Karı
IV-4
2.802
953
1.409
2.173
Diğer
858
1.254
371
567
KARŞILIK GİDERLERİ
IV-5
-374
-3.613
6
-941
Özel Karşılıklar
Beklenen Zarar Karşılıkları
-374
-3.613
6
-941
Genel Karşılıklar
Diğer
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.422
-944
-1.228
-2.211
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemleri Zararı
IV-7
-2.418
-944
-1.230
-2.211
Diğer
-4
2
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.859
10.582
7.137
8.104
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
0
0
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
0
0
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.859
10.582
7.137
8.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.603
-2.323
-1.452
-1.786
Cari Vergi Karşılığı
I-14
-2.554
0
-1.903
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
I-14
-802
-2.466
-178
-1.929
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
I-14
753
143
629
143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.256
8.259
5.685
6.318
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
0
0
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.256
8.259
5.685
6.318
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Ana Ortaklık Payları
9.256
8.259
5.685
6.318
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.256
8.259
5.685
6.318
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
0
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
0
0
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.256
8.259
5.685
6.318
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
10.151
5.146
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
65.477
88.827
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-37.472
-61.579
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.407
4.467
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.911
-12.083
Ödenen Vergiler
-963
-591
Diğer
-6.387
-13.895
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.501
8.226
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-98.199
232.742
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
280
-3.137
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-129
5.991
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
106.423
-214.079
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.874
-13.291
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.652
13.372
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
I-12,13
-1.094
-2.667
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.094
-2.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
48
9
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
14.606
10.715
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-1
8.879
7.402
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I-1
23.485
18.117
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
150.660
15.628
10.058
176.346
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
150.660
15.628
10.058
176.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.578
8.259
14.837
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
503
-503
Diğer
9.555
-9.555
Dönem Sonu Bakiyeler
150.660
25.686
6.578
8.259
191.183
Cari Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
150.660
25.686
6.578
15.854
198.778
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
150.660
25.686
6.578
15.854
198.778
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.256
9.256
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
793
-793
Diğer
15.061
-15.061
Dönem Sonu Bakiyeler
41.540
6.578
9.256
208.034