GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:17.03.2020 18:11:28
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 2019/12 Finansal Raporlar

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2019
Önceki Dönem
31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5
78.824
80.359
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6
333.235
95.429
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
9
52.566
58.400
Finansal Varlıklar
10
5.440.441
3.163.403
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
5.905.066
3.397.591
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
9
433.210
13.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
433.210
13.592
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.471.856
3.383.999
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20
62.564
47.389
Temettü Gelirleri
16,20
99.753
72.037
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20
325.802
140.041
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20
747.818
417.563
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22
42.611
19.858
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.278.548
696.888
Yönetim Ücretleri
21
-97.872
-79.086
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
21
-55.466
-26.291
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
21
-5.671
-10.253
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
21
-865
0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21
-10.391
-7.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22
-14.106
-4.410
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-184.371
-127.555
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.094.177
569.333
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.094.177
569.333
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.094.177
569.333
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-757.276
-179.813
Net Dönem Karı (Zararı)
1.094.177
569.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-810.382
0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20
-62.564
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20
-747.818
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.203.388
-868.572
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8
5.834
67.759
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9
419.618
-53.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12
-1.628.840
-882.912
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-919.593
-299.239
Alınan Temettü
20
99.753
72.037
Alınan Faiz
20
62.564
47.389
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
993.547
244.456
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15
5.677.640
3.306.433
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15
-4.684.093
-3.061.977
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.271
64.643
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.271
64.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5
175.788
111.145
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5
412.059
175.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.383.999
2.570.210
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15
1.094.177
569.333
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15
5.677.640
3.306.433
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15
-4.683.960
-3.061.977
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.471.856
3.383.999