TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:04.03.2020 18:23:36
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
14 adet konferansa ve road show’a katılım sağlandı ve toplantılarda yaklaşık 500 fon yöneticisi ve analist ile görüşüldü.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741472
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740905
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/349385
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 14 -a
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurulda söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık yapılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Tüpraş'ın payları A ve C grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen imtiyaza ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu ve Genel Kurulda karar alınabilmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait C grubu payın olumlu oy kullanmasına bağlıdır. Güncel ortaklık yapısına faaliyet raporunda yer verilmektedir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 51
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kar Payı dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
20/03/2019
0
% 86,8
% 0
% 86,8
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurullar/Toplantı Tutanağı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurullar/Toplantı Tutanağı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748872
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe / İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
"GenelKurul/Yönetim Kurulu Özgeçmişleri Kurumsal Yönetim/Bağımsızlık Beyanları"
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim /Kurumsal Uyum Raporu /Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İnsan Kaynakları Politikası/Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
32
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Risk Yönetim ve Denetim Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://piy.tupras.com.tr/BildirimKayit.aspx
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
"Şirket çalışanlarının Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar; Çalışanların işletme değer ve hedeflerini destekleyici davranış ve çabalarını ödüllendirmek amacıyla “Tüpraş Takdir Tanıma ve Ödüllendirme” sistemi ile süreç iyileştirme, enerji tasarrufu, kaynak tasarrufu, üretimde verimlilik, çevre koruma ve iş güvenliği gibi konularda bireysel ve özgün fikirleri desteklemek ve özendirmek amacıyla “Rafine Öneriler” sistemi uygulanmaktadır. Çalışan Bağlılığı anketleri ile çalışanların uygulamalarla ilgili değerlendirmeleri alınmakta, bağlılık ve memnuniyetleri ölçülmektedir. Tüpraş’ta “görünür liderlik” uygulaması kapsamında, Tüpraş yöneticilerinin katıldığı davranış odaklı emniyet turları yapılmaktadır. Emniyet turlarında yönetim kademesinin aktif katılımı ile “görünür liderlik” gösterilmekte, olumlu emniyet davranışları ödüllendirilerek teşvik edilmekte, kişilerin davranışlarındaki ve çalışma koşullarındaki riskler tespit edilmekte ve düzeltilmekte, emniyetli çalışma ortamı için iletişim ve diyalog güçlendirilmekte, farkındalık sağlanmakta, çalışanların emniyet ile ilgili görüş ve gözlemlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulmaktadır. Çalışanların kararlara katılımına yönelik bir başka uygulama ise saat ücretli çalışanlara yönelik disiplin kurulu kararlarında toplu iş sözleşmesi gereği sendikadan iki temsilcinin söz hakkı olmasıdır. İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır."
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
"Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Tüpraş’ta yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar ve diğer paydaşlarla paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır"
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Tüm kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı oluşturulur. Bu halefiyet planı, CEO onayının ardından Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayına sunularak nihai haline getirilir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
"Tüpraş, yurtiçinde ve yurtdışında iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine ve ortaklarına çalışanlarına karşı tüm faaliyetlerinde ve ilişkilerinde aşağıda detaylı olarak belirtilen Tüpraş Etik İlkeleri’ne uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi, Koç Holding’in kabul ettiği Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) kriterlerine uymayı ve başta kendi sektöründe olmak üzere tüm bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesi için çaba göstermeyi görev edinir. Personel alımı ölçütlerini içeren Personel Yönetmeliği tüm şirket çalışanları tarafından görülebilmekte ve her bir iş ilanında aranan nitelikler sunulmaktadır. Ayrıca, Etik Davranış Kuralları’nda işe alımda fırsat eşitliği konusu vurgulanmaktadır. https://www.tupras.com.tr/uploads/Tupras_Etik_Davranis_Kurallari.pdf "
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
"Şirket personelinin görevlerini yerine getirirken ayrımcılık ve kötü muameleye yönelik herhangi bir sorun yaşadığında İnsan Kaynakları Departmanı’na başvurması kararlaştırılmış ve çalışanlara iletişimi yapılmıştır. Risk Yönetimi ve Denetim, Hukuk, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları departmanlarının katıldığı ""Etik Kurul"" mekanizması kurulmuş ve aktif olarak işletilmektedir. Faaliyet Raporu/İnsan Kaynakları "
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
9
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Kariyer/Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://www.tupras.com.tr/sr-raporlari
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://www.tupras.com.tr/yolsuzlukla-mucadele
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
" Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır."
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Denetim Komitesi’ne 3’er aylık dönemlerde gerçekleştirilen denetim faaliyetleri, önemli tespitler, mevcutta bulunan davalar hakkında bilgi verilmektedir.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Risk Yönetimi ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları
Yönetim kurulu başkanının adı
Mehmet Ömer Koç
İcra başkanı / genel müdürün adı
İbrahim Yelmenoğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Politika bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 (%18)Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ömer M. Koç
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
26/01/2006
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Ali Y. Koç
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
27/03/2009
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Rahmi M. Koç
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
04/06/2008
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Semahat S. Arsel
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
27/03/2009
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Levent Çakıroğlu
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
30/03/2015
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Erol Memioğlu
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
26/01/2006
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Yağız Eyüboğlu
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
04/04/2016
-
Değerlendirilmedi (Not considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Zafer Sönmez
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
20/03/2019
-
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Muharrem Hilmi Kayhan
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
21/03/2018
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741472
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Ayşe Canan Ediboğlu
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
21/03/2018
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741472
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Kamil Ömer Bozer
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
21/03/2018
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741472
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
3
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 91
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
"Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi"
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749716Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Muharrem Hilmi Kayhan
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Kamil Ömer Bozer
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Muharrem Hilmi Kayhan
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Yağız Eyüboğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Doğan Korkmaz
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Ayşe Canan Ediboğlu
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Erol Memioğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğinin Değerlendirmesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Başkan Mesajı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Yönetim/ Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Finansal rapor dip not 31Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
% 100
% 100
7
7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
% 67
% 33
7
7
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
% 100
% 50
6
6