YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:13.02.2020 18:41:57
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Genel Kurul Bilgilendirme Notları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
13.02.2020
Genel Kurul Tarihi
13.03.2020
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin okunması ve 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması,
3 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Banka'nın 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Bankanın kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
6 - Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi, işlemlerin onaylanması ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Banka'nın kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
11 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Banka'nın sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
YapiKrediGenKurBilgNotlari13032020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
YapiKrediGenAssmbInformationDoc13032020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Gundem ve VekaletanameOrnegi13032020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Agenda and SampleProxy13032020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 13 Mart 2020 Cuma günü saat 15:00'de, Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündem ve vekaletname örneği ile gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.