HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:30.12.2019 18:21:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Finansal Duran Varlık Edinimi - Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/12/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Görüntü İşlem Bazlı İnsansız Mağaza Asistanı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
68.719 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.12.2019
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
7.363 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
120,91
Toplam Tutar
890.250 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10,7146
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
10,7146
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
10,7146
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,93
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3,60
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İştirak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satış bedeli pazarlık usulü ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz faaliyet konusu görüntü işlem bazlı insansız mağaza asistanı olan Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 68.719 TL olan sermayesinin %10,7146'sına tekabül eden 7.363 TL nominal değerli 7.363 adet D grubu paylarını toplam 890.250 TL bedel ile satın almıştır. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.