GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:08.11.2019 17:43:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizin 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.06.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.05.2019
Karar Tarihi
08.10.2019
Genel Kurul Tarihi
08.11.2019
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.11.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması
2 - 2- Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması
3 - 3- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hakkında karar alınması
4 - 4- Şirketin 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
5 - 5- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması
6 - 6- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması
7 - 7- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması, diğer bir deyişle şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 540.000.000-TL'ye ulaşmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 5. ve 6. Maddeleri uyarınca yeni kayıtlı sermaye tavanının, çıkarılmış sermayesinin 5 katı olan 2.700.000.000-TL olarak belirlenebilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması, bu konuda Yönetim Kurulu üyelerine en geniş şekilde yetki verilmesi
8 - 8- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması
9 - 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması
10 - 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması
11 - 11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemi içinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - 13- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi için bağış sınırının tespit edilerek karara bağlanması
14 - 14- 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Döneminde Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - 15- Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
01.06.2018-31.05.2019 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
08.11.2019 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 01.06.2018-31.05.2019 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi ve diğer dokümanlar ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2018 Yılı Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A Ş GENEL KURUL TUTANAĞI 08112019.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.06.2018 - 31.05.2019 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.