OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:25.10.2019 18:42:13
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

OYAK YATIRIM 30092019 SB

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
2019/15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI  SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 25.10.2019 tarih ve 2019/ 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30.09.2019 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,

  

 

  

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 

  

c)   Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

  

                                                                                                                                                                                               

  

Saygılarımızla,

  

 

  

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                        
 

ATAER Holding A.Ş.

 

Tüzel Kişi Yönetim  Kurulu Başkanı

 

Adına Hareket Eden

 

İbrahim Emrah SİLAV

 

 

 
 

Erkan ÜNAL

 

Genel Müdür

 
 

Canan ÖZER

 

Genel  Müdür Yardımcısı