SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:10.04.2019 16:25:39
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye Artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.04.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
605.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
830.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
SASA, TRASASAW91E4
605.000.000
225.000.000
37,19008
SASA, TRASASAW91E4
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
605.000.000
225.000.000,000
37,19008
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ek Açıklamalar

Şirketimiz mevcut 1.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 605.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 830.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine, artırılan 225.000.000 Türk Lirasının tamamının 2018 yılı Karından karşılanmasına, ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye % 37,1901 (yüzdeotuzyedivirgülbindokuzyüzbir) oranında bedelsiz hisse verilmesine ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki işlemlerin yapılmasına, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan izin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.