RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:01.04.2019 20:06:44
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

31.12.2018 dönemine ait Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/04/2019
Karar Sayısı
2019/02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı
Finansal Tablo ve Raporların Kabulüne İlişkin 
Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi :  01 /04/ 2019
Karar Sayısı :  2019-02

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR

Şirketimizin yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

a) SPK'nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait mali tabloların, bağımsız denetime ek tabloları ve bağımsız denetim raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış mali tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.


Saygılarımızla,

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Feray TAKMAK Arif BEKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi