PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:29.03.2019 16:43:19
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
04.03.2019
Genel Kurul Tarihi
29.03.2019
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Swissotel Büyükefes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi.
2 - 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulunun 2018 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.
10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2018 Olağan Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2
2018 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekaletname ÖRNEK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2018 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
2018 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.