EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.03.2019 13:57:55
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
27.03.2019
Genel Kurul Tarihi
26.04.2019
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.04.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KEMALPAŞA
Adres
KEMALPAŞA O.S.B. MAHALLESİ ANSIZCA SANAYİ SİTESİ SOKAK NO:297/1 35730 KEMALPAŞA/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaya sunulması,
8 - 2019 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
10 - Ücretlendirme Politikasının görüşülerek onaya sunulması,
11 - Şirketimiz Kurucularından Sn. İbrahim Polat'a "Onursal Başkan" ünvanının verilmesi hususunun onaya sunulması,
12 - 2019 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
13 - Bağış Politikasının görüşülerek onaya sunulması,
14 - Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikasının görüşülerek onaya sunulması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulması,
17 - İlişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
18 - Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ege Seramik A.Ş. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Ege Seramik A.Ş. 2018 Yılı Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:
Şirketimizin 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 26/04/2019 Cuma günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sokak No:297/1 35730 Kemalpaşa/İZMİR adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2018 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan www.egeseramik.com bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Şirketimizin 26/04/2019 tarihinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte belirtilmiş olup; ilgili doküman ve diğer bilgiler www.egeseramik.com internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "2018 Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" altında, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.