FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.03.2019 17:43:59
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
26.02.2019
Genel Kurul Tarihi
25.03.2019
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
BAŞİSKELE
Adres
Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 41090
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,
3 - Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
6 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
7 - Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
8 - 2018 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda, bu tür herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ve yapıldıysa bu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
10 - 2018 yılında bağış yapılıp yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
11 - 2018 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
12 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
FMİZP GENEL KURUL GÜNDEMİ YK KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Toplantı tıutanağı ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 Başiskele/ KOCAELİ 41090 adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.