FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:13.03.2019 17:13:44
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2018 yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.03.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
-
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
FORMT, TREFRMT00015
Peşin
0,01734
1,734
0,01474
1,474
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
FORMT, TREFRMT00015
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2019 tarihli toplantısında, Şirketimizin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında 8.056.566,56 TL, yasal kayıtlara göre 2.955.964,27 TL tutarındaki dönem kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve esas sözleşmemiz uyarınca ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısımdan, kâr dağıtımına ilişkin mevzuat gereği yasal kayıtlarda yer alan dönem kârından karşılanabilen tutar esas alınarak, 1.048.443,28 TL'nin paydaşlarımıza hisseleri nispetinde dağıtılması, geriye kalan kısmının ise olağanüstü yedek akçe olarak şirket kayıtlarına alınması, kâr dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususlarının Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar payı dağıtım tablosu 2018.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
60.479.940,5
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
864.817,53
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
9.169.905
3.819.222,71
4. Vergiler ( - )
1.113.338,44
863.258,44
5. Net Dönem Kârı
8.056.566,56
2.955.964,27
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
1.852.339,76
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
55.181,23
55.181,23
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
8.001.385,33
1.048.443,28
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
8.001.385,33
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
1.048.443,28
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
197.555,37
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
6.755.386,68
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
891.176,79
0
11,13
0,01473
1,473
TOPLAM
891.176,79
0
11,13
0,01473
1,473
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

* Dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır (1.048.443,28TL).

** Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23.07.2006 tarihli 2006/10731 sayılı Bakanlar kurulu kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.