24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALZAMİL KİRA GETİRİLİ GYF

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:07.02.2019 22:29:13
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2018
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALZAMİL KİRA GETİRİLİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 2018/2.DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN BİLDİRİMİ

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.06.2018
Önceki Dönem
31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4
7.384
786.085
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
5,6
27.086.337
22.440.000
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
7
3.746.307
3.895.836
TOPLAM VARLIKLAR
30.840.028
27.121.921
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
8,8
160.042
125.564
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
160.042
125.564
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.679.986
26.996.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 30.06.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.06.2017
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2018 - 30.06.2018
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13
4.507.226
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13
4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.507.230
0
Yönetim Ücretleri
10
-277.096
0
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
10
-13.269
0
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
10
-3.000
0
Danışmanlık Ücretleri
10
-4.220
0
Kurul Ücretleri
10
-2.755
0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10
-50
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10
-31.547
0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-331.937
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.175.293
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.175.293
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.175.293
0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 30.06.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.209.735
0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.252.595
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.495.000
0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13
-4.495.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.462.330
0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8
34.478
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11
-4.496.808
0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.704.735
0
Alınan Temettü
Alınan Faiz
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13
4.495.000
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
431.034
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11
431.034
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-778.701
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4
-778.701
0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
786.085
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
7.384
0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2018 - 30.06.2018
Önceki Dönem
01.01.2017 - 30.06.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.996.357
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.252.595
246.357
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11
431.034
26.750.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
30.679.986
26.996.357