GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:23.01.2019 14:51:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Devir alınan Güven Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFGVYA41912 ISIN Kodlu bono kaydı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
265.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
70.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
19.04.2019
Vade (Gün Sayısı)
120
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
25,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
27,16
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFGVYA41912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
22.03.2018
Satışa Başlanma Tarihi
18.12.2018
Vade Başlangıç Tarihi
20.12.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
70.000.000
İhraç Fiyatı
0,92405
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
19.04.2019
Kayıt Tarihi
18.04.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
19.04.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
70.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., 04.09.2018 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 15.11.2018 tarih ve 8092 sayılı Kurul kararı ile faaliyet izni verilmiştir. Güven Varlık Yönetim A.Ş.nin (Devrolunan), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-b maddesi ve 156. maddesi hükümleri gereği (Devralan) Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşmesine yönelik başvurusu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27.12.2018 tarihli ve 8179 numaralı kararıyla uygun görülmüştür. Bu karara istinaden (Devrolunan) Güven Varlık Yönetim A.Ş.nin Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşmesine ilişkin tescil işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 03.01.2019 tarihi itibariyle yapılmıştır. 03.01.2019 tarihi itibariyle Güven Varlık Yönetim A.Ş.nin birleşme ile tasfiyesiz olarak infisah etmesi sonucunda, Güven Varlık Yönetim A.Ş.nin tüm hakları, alacakları, borçları ve yükümlülükleri Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.ye devrolmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 153/(1). maddesi gereğince Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçeceği, TTK md. 152/(3) gereğince; birleşmenin ticaret siciline tescili ile devrolunan (Güven Varlık Yönetim A.Ş.) Şirketin infisah edeceği, bu nedenle 03.01.2019 tarihi itibariyle Güven Varlık Yönetim A.Ş.nin tüzel kişiliğinin sona ermiş olması sebebi ile herhangi bir ilan beklemeksizin düzenlenmiş olan sözleşmelere istinaden, 03.01.2019 ve sonrasında yapılacak tüm işlemler, resmi yazışmalar, icra takipleri ve davalarda Güven Varlık Yönetim A.Ş.nin tüm hak ve alacaklarının Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından talep edileceği, Güven Varlık Yönetim A.Ş.nin tüm borç ve yükümlülüklerinin ise Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.den talep edilmesi gereğini, birleşme sebebi ile Şirketimiz ünvanı olarak Güven Varlık Yönetim A.Ş. yerine Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.nin kullanılması gereğini arz ve beyan ederiz. Evvelce Güven Varlık Yönetim A.Ş. olarak yapılan her türlü sözleşmenin tarafının birleşme nedeni ile devralan Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., her türlü hak ve yükümlülüğün 04.01.2019 tarihinden itibaren Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ye ait olduğu hususunu arz ederiz. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.