SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

Gönderim Tarihi:10.01.2019 18:22:10
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6.Maddesi ve Kar Dağıtım Zamanı ile ilgili 25.Maddesinin Tadili Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/01/2019
Mevcut Sermaye (TL)
25700000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
30500000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
1445000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 5,62
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
3355000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 13,05
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz 10.01.2019 tarihinde Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.Maddesi ve Kar Dağıtım Zamanı ile ilgili  25. Maddesinin Tadili  Hakkında Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 

     
  1. Şirketimizin ana sözleşmesinde aşağıda sıralanan maddelerinde değişiklikler  yapılmasına,
  

                MADDE  6 - ŞİRKETİN SERMAYESİ

  

                MADDE 25- KAR DAĞITIM ZAMANI

        2.Ana Sözleşmede yapılacak bu değişikliklerle ilgili ana sözleşme tadil  tasarısının hazırlanarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun'dan  onay alınmasına ; onay alınmasına mütakip,   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin  alınmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülmek         üzere hissedarların  onayına sunulmasına,

        3.Ticaret siciline tescil ettirilmesine ve gereken diğer işlemlerin  usulüne göre yerine getirilmesine,

  

 

  oy birliği ile karar verilmiştir.

ANA SÖZLEŞME TADİLİ TASARISI

ESKİ ŞEKİL MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ                 

Şirketin sermayesi BİR Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı     

           25.700.000- (Yirmibeşmilyonyediyüzbin) adet  paya bölünmüş 25.700.000-(Yirmibeşmilyonyediyüzbin)  Türk Lirasından ibarettir.

1-      Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 15.200.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde  nakden ve tamamen ödenmiştir.

2-      Bu defa sermayenin  artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerde 10.500.000 adet paya bölünmüş olan  10.500.000- Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak 03 Aralık 2015 tarih ve 38 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile aktif ve pasifi ile bir bütün olarak devralınmak suretiyle birleşme yoluyla ile Devrolunan Kredi Alta Faktoring A.Ş.'nin 10.500.000-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesinden karşılanacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

YENİ ŞEKİL MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ                    

Şirketin sermayesi BİR Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı     

           30.500.000- (Otuzmilyonbeşyüzbin) adet  paya bölünmüş 30.500.000-(Otuzmilyonbeşyüzbin)

    Türk Lirasından ibarettir.

 

3-       Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 25.700.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde  nakden ve tamamen ödenmiştir.

4-      Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerde 4.800.000 adet paya bölünmüş olan 4.800.000.- Türk Lirasının; 1.445.000.-Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak  tescilden önce nakden ödenecektir. Kalan 3.355.000.- TL'si İç kaynaklardan Geçmiş Yıl Karlarının sermayeye eklenmesiyle karşılanacak olup, bu artırım dolayısı ile ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

 

ESKİ ŞEKİL MADDE-25 KAR DAĞITIM ZAMANI

Dağıtılması karara bağlanan yıllık kârın, pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır veya gerektiğinde Yönetim Kurulu'na da yetki verilebilir. Dağıtılacak kârın en geç hesap yılının son gününe kadar ödenmesi gereklidir.

Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır. 

YENİ ŞEKİL MADDE-25 KAR DAĞITIM ZAMANI

Dağıtılması karara bağlanan yıllık kârın, pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. maddesi hükmü saklıdır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.